Analyser

Stor opbakning til frit valg – især blandt ældre

For to ud af tre danskere er frit valg vigtigt. En tilsvaren-de andel mener, at det er underordnet, om offentlige eller private virksomheder løser velfærdsopgaverne – blot kvaliteten er i orden. For ældre er konklusionen endnu skarpere. Her er det hele 70 pct., som deler disse holdninger.

Når man spørger befolkningen om deres holdning til vigtigheden af frit valg, og om opgaver skal løses offentligt eller privat, så er svaret meget klart. To ud af tre er enige eller meget enige i, at det er vigtigt med frit valg for velfærdstilbud for borgerne. Det kan f.eks. være ældrepleje eller daginstitutioner. Modsat er der blot 11 pct., der er uenige eller meget uenige i, at frit valg er vigtigt.

 

Tilsvarende er næsten to ud af tre enige eller meget enige i, at det ikke gør en forskel, om velfærdsopgaver løses af offentlige eller private udbydere – blot kvaliteten er i orden. Og der er mere end en fjerdedel, der er meget enige i udsagnet.

Det vidner om en befolkning, som er klar til at lade private virksomheder løse en større del af opgaverne i velfærdssamfundet.

Dykker vi ned i tallene og ser på hvor mange, der er enige eller meget enige i udsagnene fordelt på alder, så er der små men interessante forskelle. De ældste er mere enige end andre aldersgrupper i, at kvalitet er det vigtigste. Der er således 70 pct. af befolkningen, der har rundet 70 år, som er enige eller meget enige i, at det ikke gør en forskel, om velfærdsopgaver løses af offentlige eller private udbydere, mens det for hele befolkningen er 64 pct.

Tilsvarende er 70 pct. af de 70+ årige enige eller meget enige i, at frit valg er vigtigt på velfærdsområderne. Her er gennemsnittet for alle aldre 66 pct. Det vidner om, at en af de grupper, der oftest er i kontakt med velfærdssamfundet, går mere op i kvalitet, end hvem der betaler velfærdsmedarbejdernes løn end resten af Danmark.

Resultaterne viser tydeligt, at  ønsket om frit valg og kvalitet er bredt funderet i hele befolkningen. Uanset om man ser på politisk observans (opdelt i rød og blå blok), og om man er offentligt eller privat ansat, så er der mere end halvdelen af befolkningen, som er enig eller meget enig.

Sådan har vi gjort

DI har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse i befolkningen (se boksen nedenfor for fakta om denne). I befolkningsundersøgelsen er respondenterne blandt andet blevet stillet følgende spørgsmål, som er anvendt i denne analyse.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om velfærdssamfundet?

  • Det er vigtigt, at man som borger har mulighed for frit at vælge mellem et kommunalt eller privat velfærdstilbud (f.eks. ved ældrepleje eller daginstitutioner)
  • Det gør ingen forskel for mig, om det er private virksomheder eller den offentlige sektor, der løser velfærdsopgaverne, blot kvaliteten er i orden

Respondenterne har skulle angive deres svar inden for følgende muligheder

  • Meget uenig
  • Uenig
  • Hverken eller
  • Enig
  • Meget enig
  • Ved ikke

Fakta om spørgeskemaet i undersøgelsen

Dataindsamlingsperiode:

Interviewene er gennemført i uge 40-42, 2023

Målgruppe:

Danskere, 18 år+

Dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført som onlineinterview i Wilkes Webpanel (CAWI)

Stikprøve

Planlagt stikprøve: 1.000 offentligt ansatte. I alt 4-5.000 nat.rep. Opnået stikprøve: 1.023 offentligt ansatte + 3.577 danskere. Svarende til 4.600 nat.rep.

I alt er 16.592 personer inviteret til at deltage i undersøgelsen. 5.782 har åbnet og startet undersøgelsen, mens 4.600 har gennemført den. 80% af de startende har gennemført undersøgelsen.

Vejning af data

Data er vejet på køn, alder (grupperet) og region, så disse er nationalt repræsentative.

Relateret indhold