Analyser

Danske virksomheder udskyder projekter grundet stigning i administrative byrder

Mere end tre ud af fire danske virksomheder oplever mængden af administrative byrder og krav til indrappor-teringer som kraftigt stigende eller stigende, viser en ny analyse fra DI. Næsten halvdelen er samtidig blevet nødt til at udskyde projekter og omprioritere ressourcer som følge af de mange nye krav, der særligt rammer SMV’er.

Mængden af administrative byrder og indrapporteringsforpligtelser for virksomheder er stærkt stigende, hvilket bl.a. skyldes indførelse af ny regulering fra EU inden for det digitale og grønne område.

Det mærker de danske virksomheder og ikke mindst landets mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Således svarer tre ud af fire virksomheder – hele 76 pct. – i en ny DI-rundspørge, at de oplever mængden af administrative byrder og nye krav til indrap-porteringer som kraftigt stigende eller stigende i de seneste år. Det har store konsekvenser for, hvordan virksomhederne må prioritere deres ressourcer og risikerer at skade deres konkurrenceevne.

I forlængelse af dette svarer over 40 pct. af virksomhederne endvi-dere, at de i høj eller nogen grad har været nødt til at omprioritere ressourcer eller udskyde projekter som følge af administrative byr-der. Det er særligt de mellemstore virksomheder med 101-250 an-satte, som har været nødsaget til at omprioritere ressourcer og ud-skyde projekter, men også SMV’erne er høj grad udfordret og brem-ses af de administrative byrder.

Det understreger med al tydelighed, at der er akut behov for, at der fra politisk hold sættes ind på at mindske mængden af administra-tive byrder og indrapporteringskrav. Det gælder både i forhold til ny regulering, men også den eksisterende lovgivning.

Helt konkret foreslår DI, at regeringen vedtager et byrdereduktions-mål på 25 pct. i 2030 i forlængelse af EU-Kommissionens målsæt-ning om at reducere de europæiske virksomheders indberetnings-krav med 25 procent1. Dette vil styrke virksomhedernes konkurren-ceevne, som i disse år er under et stigende pres.

Relateret indhold