Foto: Getty Images

10.11.20 DI Byggeri Nyheder

Restriktioner i Nordjylland - er der tale om force majeure?

De nye opfordringer i Nordjylland giver en masse tvivl og uklarhed for alle involverede. Læs her om force majeure, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Navnlig de mange opfordringer rettet mod de syv berørte kommuner i Nordjylland (kaldet den ”røde zone”) har givet panderynker hos entreprenører i det meste af landet, ikke mindst det nordjyske. Et af de emner, der fylder meget, er, om entreprenøren kan få tidsfristforlængelse, hvis disse opfordringer følges.

Tidsfristforlængelse

En entreprenør kan f.eks. få tidsfristforlængelse, hvis der er tale om ”force majeure” eller ”offentligt forbud eller påbud”.

Tidsfristforlængelse som følge af force majeure giver entreprenøren ret til mere tid, men ikke til penge (f.eks. for forlængelse af byggeplads), mens et offentligt forbud eller påbud både vil give ret til mere tid og penge.

Da regeringens opfordringer kun er netop opfordringer, er der en række aktører, der mener, at der ikke kan være tale om force majeure. Rent juridisk er det også den ”lette løsning”, men i DI Dansk Byggeri er det vores vurdering, at disse opfordringer rent entrepriseretligt er "noget mere”. Dette bygger vi bl.a. på følgende:

  • Opfordringerne er navnlig fremkommet på baggrund Statens Serum Instrituts seneste risikovurdering af 3. november 2020, hvoraf fremgår, at SSI, som noget helt nyt, har konstateret en særlig mutation af coronavirussen (cluster 5), at denne særlige mutation er fundet hos mennesker i Nordjylland, og at mutationen udgør en stor risiko for folkesundheden.

  • Selve formålet med opfordringerne er, at personer, der bor i den ”røde zone”, ikke spreder virusvarianten cluster 5 til andre dele af Danmark, Europa og resten af verden.

  • Opfordringerne i deres form og udtryk (”kraftige opfordringer”) tenderer overordnet til et forbud/påbud.

  • Opfordringerne gælder personer fra den ”røde zone”, uanset om disse har symptomer på sygdom eller ej. Ligesom opfordringerne gælder personer i zonen, uanset at de ikke har været i tæt kontakt med personer, der har fået konstateret eller skønnes at have coronavirus, herunder eventuelt varianten cluster 5.

  • Det er fast antaget, at det entrepriseretlige force majeure begreb giver ret til tidsfristforlængelse i betydelig videre omfang, end købelovens § 24 hjelmer sælger ansvarsfrihed for forsinkelse.

Vælger entreprenøren at følge regeringens opfordringer, og medfører dette beviseligt rent faktisk forsinkelse af entreprisen, vil entreprenøren efter DI Dansk Byggeris vurdering have ret til tidsfristforlængelse som følge af force majeure.

Det kan desuden ikke afvises, at regeringens opfordringer i entrepriseretlig kontekst vil kunne sidestilles med et offentligt påbud eller forbud, hvilket i givet fald vil kunne få betydning for entreprenørens mulighed for forsinkelseserstatning. Spørgsmålet er dog af naturlige grunde uafklaret.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at der i alle tilfælde gælder et almindeligt loyalitetsprincip, der bl.a. medfører, at entreprenøren skal forsøge at undgå en eventuel forsinkelse eller begrænse den.

Forsinkelse - Hvad skal entreprenøren gøre?

Mener entreprenøren, at der vil opstå en forsinkelse (eller at der er risiko herfor), bør entreprenøren på skrift, gøre bygherren opmærksom herpå. Dette uanset om forsinkelsen giver ret til ekstra tid eller ej.

Dernæst er det vigtigt, at entreprenøren sikrer sig dokumentation for et eventuelt krav på tidfristforlængelsen (fx mails, sms’er, billeder, lægerklæringer, tro-og loveerklæringer, logbog, arbejdsplaner m.v.).

Det skal i den forbindelse huskes, det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, at betingelserne for tidsfristforlængelse er opfyldt. Herunder at der er den nødvendige årsagssammenhæng mellem den indtrufne begivenhed (f.eks. force majeure) og forsinkelsen med en aftalt termin.

Herudover skal entreprenøren, for det tredje, sørge for at få reklameret skriftligt over for bygherren, hvis entreprenøren mener,  at en forsinkelse giver ret til tidsfristforlængelse. Reklamationen skal indeholde selve det formelle krav om tidsfristforlængelsen samt årsagen, men ikke en opgørelse af den krævede tidsfristforlængelses længde.

En korrekt reklamation anses som en samtidig varsling til bygherren om, at forsinkelseserstatning eventuelt kan komme på tale.

Er entreprenøren i tvivl om, hvorvidt entreprenøren, i tilfælde af forsinkelse, har ret til ekstra tid og eventuelt erstatning, er det altid sikrest at gøre sit krav gældende over for bygherren, fordi entreprenøren ellers i visse tilfælde kan risikere at tabe sin ret, hvis der ikke er reklameret rettidigt.

En reklamation kunne fx lyde således:

"Vedrørende sag [xxxx]

Vi bliver desværre nødt at kræve tidsfristforlængelse på ovennævnte sag som følge af, at vi som virksomhed selvfølgelig følger de kraftige coronarelaterede opfordringer m.v., som statsministeren præsenterede på sit pressemøde den 5. november 2020. Forsinkelsen skyldes [indsæt konkret begrundelse]. Vi ved endnu ikke, hvor lang en forsinkelse der vil blive tale om, men vi vil snarest vende tilbage med supplerende informationer herom. Vi tager forbehold for at gøre et forsinkelseserstatningsansvar gældende”.

Hvis du vil vide mere

Du kan løbende følge med om opfordringerne i det nordjyske på vores hjemmeside.

Du kan læse mere om vores entrepriseretlige juridiske vurderinger her.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til tidsfristforlængelse og force majeure, er du som altid velkommen til at kontakte Erhvervsjuridisk Rådgivning i DI Dansk Byggeri på tlf. 3377 3760

Relateret indhold