Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

30.06.20 DI Byggeri Nyheder

Ny positivliste for 3.-lands statsborgere i faglærte stillinger

Fra 1. juli bliver reglerne om arbejds- og opholdstilladelser for 3.-lands statsborgere i faglærte stillinger (statsborgere fra andre lande end EU-lande) lempet. Samtidig bliver bødestraffene for brug af illegal arbejdskraft fordoblet. Du kan læse mere om de nye regler her.

Ny supplerende positivliste med faglærte stillinger
Folketinget har vedtaget en ny supplerende positivliste, som kommer til at omfatte stillinger på faglært niveau. Positivlisten er en liste over stillingsbetegnelser, hvor der i Danmark er mangel på kvalificeret arbejdskraft. 3.-lands statsborgere (statsborgere fra andre lande end EU-lande) har mulighed for at søge arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, hvis de bliver tilbudt en stilling, som er på positivlisten.

Som noget nyt får 3.-lands statsborgere nu mulighed for at søge om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark på baggrund af en ansættelse i en faglært stilling. Der stilles ikke et kompetencekrav til 3.-landsstatsborgeren, om at han/hun har svendebrev eller lignende. Kravet er, at 3.-landsstatsborgeren bliver ansat i en faglært stilling, som er på positivlisten.

Det er dog vigtigt at bemærke, at Mureroverenskomstens kompetencekrav, om at murerarbejde fortrinsvis skal udføres af faglærte murere, fortsat er gældende. Det betyder, at hvis stillingen ”murer” kommer på positivlisten, vil en 3.-landsstatsborger kunne få arbejds- og opholdstilladelse og blive ansat som murer i en dansk virksomhed, men virksomheden risikerer en bod for brud på Mureroverenskomsten, hvis medarbejderen ikke opfylder Mureroverenskomstens kompetencekrav. 

Krav til virksomheden
For at bruge ordningen er det en betingelse, at virksomheden lever op til måltallet for ansættelse af elever efter praktikplads-AUB-ordningen. Det vil sige, at virksomheden ved tidspunktet for afgørelse om opholdstilladelse havde en måluddannelsesratio for det senest opgjorte bidragsår og ikke skulle betale merbidrag for det senest opgjorte bidragsår.

Når der ansøges om en forlængelse af 3.-landsstatsborgerens arbejds- og opholdstilladelse (der som udgangspunkt gives for fire år ad gangen), vil det være et krav, at virksomheden ikke har skullet betale merbidrag for et af de seneste to opgjorte bidragsår.

Endelig bliver der stillet krav om lønniveauet. Virksomheden skal som minimum betale, hvad der svarer til nedre kvartil i lønfordelingen for den pågældende arbejdsfunktion.

Lovforslaget om supplerende positivliste for faglærte stillinger træder i kraft den 1. juli 2020. Det forventes, at den supplerende positivliste over faglærte stillinger offentliggøres umiddelbart herefter.

Listen vil blive offentliggjort af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som også behandler ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse fra 3.-lands statsborgere.

Skærpede bødestraffe for brug af illegal arbejdskraft
I forbindelse med vedtagelsen af ovennævnte lempelse, er bødestraffene for brug af illegal arbejdskraft blevet skærpet. Bødeniveauet fordobles for virksomheder, der forsætligt ansætter illegal arbejdskraft. Efter de gamle regler kan bøden være op til 20.000 kroner per påbegyndt måned per person, som en virksomhed beskæftiger ulovligt.

Mere information
Positivlisten og vejledning om ansøgninger vil blive publiceret efter 1. juli 2020 på Styrelsen for International Rekruttering og Integration:
https://www.nyidanmark.dk/