12.08.20 DI Byggeri Nyheder

Hvordan står du, hvis du efter afsendelse opdager en regnefejl i dit tilbud?

Når bygherren har læst entreprenørens tilbud, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af sit tilbud, medmindre entreprenøren kan bevise, at bygherren var, eller burde være, klar over, at der var tale om en fejl i tilbuddet. Læs mere og få styr på, hvordan du står, hvis du opdager en regne- eller tastefejl i dit tilbud.

Fremsendelse af tilbud binder entreprenøren

Har bygherren læst entreprenørens tilbud, er entreprenøren som udgangspunkt bundet og derved forpligtet til at levere sit arbejde til den pris og på de vilkår, som fremgår af tilbuddet, forudsat at bygherren accepterer entreprenørens tilbud. Det vil derfor ikke være muligt for entreprenøren at korrigere f.eks. en taste- eller regnefejl, efter at bygherren har læst entreprenørens tilbud, hvis bygherren ender med at acceptere tilbuddet.

Entreprenøren vil dog ikke være bundet af sit tilbud, hvis entreprenøren kan dokumentere, at bygherren på det tidspunkt, hvor bygherren læste tilbuddet første gang, burde indse eller faktisk indså, at der var fejl i tilbuddet. I så fald vil entreprenøren have mulighed for at korrigere fejlen i tilbuddet.

I hvilke tilfælde bør bygherren indse fejl i tilbuddet?

Det kan i praksis være svært for entreprenøren at dokumentere, at bygherren eller totalrådgiveren faktisk var eller burde være klar over, at der forelå en fejl i tilbuddet.

Hvis tilbuddet er afgivet i forbindelse med et udbud, og der er et stort prismæssigt spring imellem det laveste og næstlaveste tilbud, kan det tale for, at bygherren burde være klar over, at der var tale om en taste- eller regnefejl. Det samme gælder, hvis der er tale om en standardydelse, hvor bygherren kunne forventes af have en idé om prisniveauet. Derimod taler det for, at bygherren ikke var klar over, at tilbuddet var fejlbehæftet, hvis der er tale om en mere kompliceret håndværker-ydelse. Det kan også have betydning for vurderingen, om der er tale om en professionel bygherre, eller om bygherre er forbruger.  

Et eksempel på en fejl i tilbuddet   

I TBB 2015.185 VBA fremsatte entreprenøren et krav mod bygherren med den begrundelse, at entreprenøren ved en tastefejl havde angivet prisen for ”brug af en kran” til 58.000 kr. i stedet for 5.800.000 kr.

Efter gennemgangen af tilbuddet bemærkede to rådgivere, der skulle vurdere og gennemgå tilbuddet for henholdsvis arbejdet med de bærende konstruktioner og arkitektarbejdet for totalrådgiveren, at udgiften til kranen var meget lav sammenholdt med tidligere tilbud. De to rådgivere gjorde totalrådgiverens projektleder opmærksom på det. Projektlederen anførte til dette, at underpunktet ”brug af kran” var uden for rådgivernes fagområde, og at entreprenørens tilbud på et andet underpunkt var væsentligt højere end næstlaveste tilbud, og at den lave pris for brug af kranen derfor kunne skyldes strategiske overvejelser.

Voldgiftsnævnet fandt det ikke godtgjort, at totalrådgiveres projektleder, og dermed bygherren, havde indset eller burde have indset, at der var tale om tastefejl, og entreprenøren fik derfor ikke medhold i sit ekstrakrav. Alt i alt kan det derfor let vise sig som en rigtig god forretning at regne tilbuddet efter en ekstra gang, inden det sendes afsted.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.

 

Relateret indhold