Mindstebetalingssatsen stiger med 4,50 kr. pr. år. Og tillæg for overarbejde mv. stiger med 3,5 pct. i 2023 og 3,0 pct. i 2024, fremgår det af gennembrudsforliget.

21.02.23 DIB Nyheder

OK2023: Gå på jagt i detaljerne i aftalen mellem lønmodtagere og arbejdsgivere

Weekendens aftale mellem CO-industri og DI om en ny 2-årig overenskomst handler om meget mere end bare løn. Her kan du se detaljerne i aftalen.

Der er endnu mange skridt til at aftalen mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne bliver en realitet rundt omkring på de danske arbejdspladser, men du kan med fordel orientere dig i detaljerne i aftalen. DI Business giver dig her overblikket.

Løn

Mindstebetalingssatsen stiger med 4,50 kr. pr. år

Tillæg for overarbejde mv. stiger med 3,5 pct. i 2023 og 3,0 pct. i 2024

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Tilskuddet fra Industriens Kompetenceudviklingsfond ændres fra 85% til 100% ved selvvalgt uddannelse.

Muligheden for at aftale kollektive lønforhandlinger på virksomhederne synliggøres. Samtidig forbedres de lokale parters forudsætninger for at gennemføre lønforhandlingerne.

24.03.23TræsektionenNyhed
Trægulve, fx massive brædder, træklodser eller parketbrædder, som udsættes for kraftig fugtpåvirkning fra underlag eller rumluft, vil udvide sig vandret med risiko for, at de støder mod tilstødende bygningsdele. Erfaringsbladet redegør for, hvordan opbuling af trægulve som følge af disse fugtpåvirkninger undgås, og hvilke muligheder der er for udbedring, når skaden er sket.

Samarbejde:

Valggrundlaget for en tillidsrepræsentant nedsættes til 5 medarbejdere, og det kan aftales, at valg af tillidsrepræsentant ligger i arbejdstiden.

Der er samtidig sikret en bedre adgang for tillidsrepræsentanten til mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne.

Hvor det ikke er et krav, at en lokalaftale indgås med en tillidsrepræsentant, er det med fornyelsen blevet muligt at indgå ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler med et flertal af de medarbejdere, der omfattes af lokalaftalen.

Betalt barsel:

Parterne er blevet enige om, at tilpasse overenskomsternes barselsbestemmelser til de nye orlovsperioder.

Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Fritvalgskonto:

Vedrørende Fritvalgs Lønkontoen er det aftalt, at kontoen tømmes én gang årligt med førstkommende lønudbetaling efter maj måned, medmindre man har aftalt andet.

Bedre muligheder for uddannelse:

Parterne er enige om at hæve støtten fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) til voksenlærlinge med henblik på at styrke incitamenterne til at løfte flere ufaglærte medarbejdere til faglært niveau.

Parterne vil skabe flere muligheder for støtte til aftalt uddannelse. Derfor udvides positivlisten med fokus på grønne og digitale kompetencer, så flere AMU-pakker, akademi- og diplomforløb kan opnå støtte.

Ved lokal enighed, kan der udpeges en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om dette. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i industriens overenskomster og indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser og erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.   

Mere fleksible ferieregler:

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien  endnu ikke er optjent.

Forenkling af pensionsreglerne:

Medarbejdere overfolkepensionsalderen vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Der indføres endvidere regler for, at selvstændige får mulighed for at overflytte pensionsdepotet fra Industriens Pension til en egen ordning.

Samtaler om funktionsløn:

Hvis virksomheden og medarbejderen i forbindelse med nyansættelse har indgået aftale om funktionsløn kan medarbejderen og virksomheden efter ca. tre måneders ansættelse holde en samtale om stillingsindhold og arbejdets omfang.

Orientering af tillidsrepræsentanten ved udtræden af Funktionæroverenskomsten

Der indføres i Industriens Funktionæroverenskomst en pligt for virksomheden til at orientere tillidsrepræsentanten, når en medarbejders ansættelsesforhold ændres på en sådan måde, at medarbejderen ikke længere er omfattet af overenskomsten.

Fokus på natarbejderes helbred:                       

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Parterne er blevet enige om, at der ved natarbejde af et vist omfang, skal tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Fleksible rammer for arbejde på havvindmøller:

Der kan indgås lokalaftaler med tillidsrepræsentanten om, at arbejde på havvindmøller (både kystnære og ikke-kystnære) samt direkte tilknyttet arbejde på land kan udføres i 14 dages arbejde med efterfølgende 14 dages hviletid.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

21.03.23Miljø, energi og klimaNyhed
I samarbejde med Miljøministeriet afholder DAKOFA et informationsmøde torsdag den 13. april kl. 12.30 - 15.30 om den nye EU-batteriforordning, som skal styrke bæredygtigheden og regulere batteriernes samlede livscyklus.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret indhold