Løn, arbejdstid og pension

Her kan du læse mere om særlige regler for løn, pension og arbejdstid på arkitektoverenskomsterne.

Lønbånd

Løn fastsættes individuelt med den enkelte medarbejder med afsæt i overenskomstens lønbånd.

Lønbåndene er udtryk for den sats, som en medarbejders løn skal tage afsæt i baseret på lønanciennitet. Lønancienniteten er det antal måneder, der er gået siden medarbejderen blev færdiguddannet og har været beskæftiget med arkitektarbejde. Militærtjeneste, civil værnepligt og barsel tælles dog med.

Se nærmere om løn i arkitektoverenskomsternes § 3.

Arbejdstid (puljetimer og overarbejde)

Den sædvanlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte i arkitektbranchen er 37 timer inkl. frokostpause.

Arbejdstiden opgøres ugentligt. Hvis medarbejderen i en uge arbejder mere end 37 timer, overføres disse timer til en pulje for mertimer (puljetimer).

Puljen for mertimer kan højst indeholde 150 timer.

 

 

37 timer

38-75 timer

76-150 timer

150 < timer

Afspadsering

Nej

Kan aftales afspadseret

 

Medarbejderen kan varsle afspadsering med 1 måneds varsel

Arbejdsgiveren kan varsle timerne afspadseret med 24 timers varsel

 

Medarbejderen kan varsle afspadsering med 1 måneds varsel

Nej

Udbetaling

Nej

Kan aftales udbetalt i forholdet 1:1

 

Medarbejderen kan ikke kræve udbetaling

Arbejdsgiveren kan vælge at udbetale timerne i forholdet 1:1,5

 

Medarbejderen kan ikke kræve udbetaling

Skal udbetales med førstkommende lønudbetaling i forholdet 1:1,5

 

For deltidsansatte gælder ovenstående for så vidt angår timer ud over 37 timer. Timerne fra den aftalte deltidsnorm og op til 37 timer kan enten overføres til puljen for mertimer eller udbetales i forholdet 1.:1.

Ved fratræden skal puljetimer så vidt muligt være afspadseret inden fratrædelsesdatoen. Uafviklede timer udbetales.

Overarbejde

Overarbejde adskiller sig fra merarbejde ved at være skriftligt beordret arbejde på arbejdsfrie hverdage og søn- og helligdage.

Pålagt overarbejde belægges med et tillæg på 100 pct. og udbetales ved førstkommende lønudbetaling.

Plustidsaftaler

Efter udløbet af en eventuel aftalt prøvetid kan der indgås tidsbegrænsede aftaler om plustid, hvor den ugentlige arbejdstid i en periode på højst et år sættes op til 42 timer mod 1:1 afregning af løn.

Aftaler om plustid kan ikke indgås i forbindelse med ansættelsen.

Aftalen kan opsiges af både arbejdsgiveren og den ansatte med funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler, uden at dette i øvrigt har konsekvenser for ansættelsen.

Jobløn

En ansættelse kan indgås på vilkår om, at betaling for rejse-, mer- og overarbejde er indeholdt i lønnen.

Lønnen skal fastsættes med afsæt i de lønbånd, som fremgår af § 5 a og under hensyntagen til det forventede rejse-, mer- og overarbejde.

Aftalen kan opsiges af både arbejdsgiveren og den ansatte med funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler, uden at dette i øvrigt har konsekvenser for ansættelsen.

Særlig opsparing

Alle overenskomstdækkede medarbejdere har ret til et særligt opsparingstillæg, som udbetales månedligt sammen med lønnen. Satsen udgør en procentdel af lønnen og fremgår af overenskomstens § 3 a.

Det særlige tillæg beregnes af al A-skattepligtig indkomst undtagen ferietillæg og feriegodtgørelse ved fratræden.

Det anbefales, at det særlige opsparingstillæg fremgår af en særskilt linje på lønsedlen for at sikre dokumentation for udbetaling.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderens individuelle løn skal overstige lønbåndene både med og uden det særlige opsparingstillæg.

Læs også Alle skattepligtige lønbeløb indgår i beregning af særlig opsparing på arkitektområdet - DI (danskindustri.dk)

Pension

På arkitektoverenskomsterne gælder følgende pensionsordninger:

  • Arkitekter: Arkitekternes Pensionskasse
  • Landskabsarkitekter: PJD
  • Bygningskonstruktører (MAK): PFA/KF
  • Tekniske funktionærer: PFA/PFF

Der gælder nogle særlige undtagelser og modifikationer, som du kan læse mere om i de respektive overenskomsters § 4.

Bruttolønsordninger

En bruttolønsordning går ud på, at der mellem den enkelte ansatte og virksomheden indgås en frivillig aftale om, at virksomheden, mod et træk i bruttolønnen, kan betale for skattemæssigt godkendte goder. Det kan f.eks. være goder såsom erhvervskort til offentlig transport, uddannelsesforløb der overstiger værdien af rammen for efteruddannelsesmidler, avisabonnementer e.l. Der kan ikke indgås generelle lokale aftaler, som den ansatte har pligt til at deltage i.

Faciliteter/arbejdsredskaber, som er nødvendige for arbejdets udførelse, skal betales af arbejdsgiver på linje med andre produktionsfaciliteter, og disse kan derfor ikke gøres til genstand for finansiering gennem bruttoløntræk.

Ifølge arkitektoverenskomsterne kan der maksimalt trækkes op til 10 pct. af den ansattes minimalløn til formålet. Der kan herudover uden øvre grænse individuelt aftales yderligere træk fra den resterende del af lønnen.

Den ansatte har, med mindre andet aftales, adgang til at udtræde af ordningen med et varsel på tre måneder. Hvis bruttolønsordningen omfatter aftaler med en tredjepart, vil den ansatte dog være forpligtet til at respektere det med denne part aftalte varsel for ordningens ophør, dog højst et opsigelsesvarsel på et år.

Bruttolønsordninger ophører altid ved opsigelse af ansættelsesforholdet. Udtræden af ordningen skal være uden omkostning for den ansatte.

Vi anbefaler, at I kontakter en revisor i forbindelse med udarbejdelsen af bruttolønaftaler.

Lønstatistik

Dansk Industri udarbejder hvert år en lønstatistik baseret på medlemmernes egne lønindberetninger. 

Arkitektbranchens løn- og personalestatistik - DI (danskindustri.dk)

 

 

 

 

 

Artikel opdateret den 06.04.23

Relateret indhold