Gulvfaktas ordbog

Udforsk en omfattende ordbog med termer og definitioner fra gulvbranchen og få klarhed i komplekse begreber.

Senest opdateret 14.11.2023

På denne side

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

 

A

Absorption (kapabilitet)

Optagelse af et materiale i et andet.

Acryl/PMMA

Acryl er en hærdeplast, hvor bindemidlet er PMMA (polymethylmetacrylat), som polymeriserer ved tilsætning af en hærder (initiator).

Acryllim

En lim, hvor tørstoffet - det aktive limmiddel - er baseret på acryl.

Afbalancering

Afbalancering er betegnelsen for, at en plade med tæt overflade og træbaseret kerne forsynes med en bagside for at undgå, at pladen ”slår” sig under brug. Afbalancering kaldes også kontrafinering.

Affaset kant/gulvbræt

Skrå afskæring.

Aggressivt miljø

Særlig fugtigt miljø eller miljø med tilstedeværelse af aggressive stoffer som fx salt eller røgholdig atmosfære.

Akklimatisering

Tilpasning af et materiale til de temperatur- og fugtforhold, der er i et lokale. Akklimatisering sker normalt ved, at materialet opbevares i det lokale, hvor det skal bruges, igennem så lang tid, at det kommer i ligevægt med temperatur- og/eller fugtforholdene i rummet.

Alkaliresistent

Modstandsdygtig over for alkali. Nedbrydes ikke i alkalisk miljø.

Alkalisk

Alkalisk (basisk) miljø forefindes i beton og mørtel, da bindemidlet udgøres af kalk og cement (pH-værdi >9).

Anhydrit

Kunstigt fremstillet gipsart der bruges til undergulve.

Axminster

Typebetegnelse for gulvtæpper fremstillet efter en speciel væveteknik af samme navn.

 

B

Bitumen

Fremkommer som et restprodukt ved raffinering af råolie. Naturligt forekommen som Trinidadasfalt og Gilsonite.

Blindgulv

Tidligere var et blindgulv et groft tilvirket gulv, hvorpå den endelige gulvbelægning blev monteret. I dag bruges benævnelsen undergulv.

Blændgulv

Det samme som blindgulv.

Blødgørervandring

Betegner det fænomen, at blødgørere fra et materiale efter montering kan ”vandre”, fx ved diffusion, fra et materiale til et andet, som herved kan skades. Blødgørervandring ses fx fra lim til gulvbelægning.

Bærevæv

Det lag vævede eller ikke-vævede (non-woven) fibre hvortil en tekstilbelægnings øvrige fibre eller garner er fastgjort.
For Linoleum er et bærevæv jutevævet på bagsiden og en heterogen vinyl har som regel en bærer typisk i form af et kraftigt glasfibervæv.

 

C

Calciumsulfatbaserede flydemørtel (gips og Anhydrit)

Se Anhydrit.

Cementbaserede pudslag

Se Pudslag.

Cementbaserede flydemørtel

Cementbaseret flydemørtel er en betegnelse for flydemørtel, der primært bruges til opretning/afretning af underlag.

 

D

Damptransport 

Betyder at vandmolekyler transporteres fra et sted med en høj dampkoncentration til et sted med en lavere dampkoncentration. Dette kan også udtrykkes som transport fra et materiale med en høj RF til et materiale med en lav RF. Damptransport er langsom sammenlignet med fugtkonvektion eller kapillartransport.

Delaminering

Adskillelse mellem lag. En række materialer kan fejle ved delaminering.

Densitet

Massefylde – angives normalt i kg/m³.

Diffusion

Evnen til at lade fugt/luft passere igennem.

Dilatationsfuge

Fuge beregnet til at optage bevægelser i bygningsdele og -komponenter, fx gulve.

Dispersionslim

En lim, hvor tørstoffet er jævnt fordelt i opløsningsmidlet. Til brug ved gulve er tørstoffet ofte acryl eller PVA og opløsningsmidlet vand.
Dispersionslime er flydende vandbaserede klæbemidler, som bliver faste, når vandet er fordampet.

Dolly

Et træklegeme der bruges ved aftræksforsøg for at kontrollere et underlags bindingsstyrke.

 

E

Elastisk lag

Et lag, som i svømmende gulve anvendes mellem gulvfladen og det bærende underlag for at opnå de ønskede lydmæssige og gangmæssige egenskaber.
Se også Lyddug og Mellemlag.

Emulsion

Blanding af to væsker, som ikke er indbyrdes opløselige. Den ene emulgerende væske finfordeles i emulgeringsmidlet.

Ekstruderingsstriber

Ekstruderingsstriber skyldes værktøjet eller processen, der benyttes ved fremstilling af ekstruderede produkter. Ekstruderingsstriber kan fx optræde på PVC-profiler.

EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer)

EPDM er en syntetisk gummi, som er særlig bestandig over for UV og ozon. EPDM bruges generelt til dæmpning, isolering og stødabsorberende formål.

EPS (Expanded Polystyrene)

Ekspanderet polystyren er en opskummet polymer fremstillet af styren. Materialet bruges bl.a. som isoleringsmateriale i terrændæk og som tilsætning i EPS-beton.

EPS-beton

Letvægtsbeton som består af cementpasta med kugler eller granulat af ekspanderet polystyren (EPS). EPS-beton bruges som udjævnings-/isoleringslag.

Epoxy

Epoxy er en hærdeplast, hvor bindemidlet er en lav- eller højmolekylær epoxyresin, som hærder ved tilsætning af en hærderkomponent.

Epoxyprimer

Grundingsmiddel på epoxybasis. Epoxyprimer findes både vanddispergeret og opløsningsmiddelfri.

ESD (Electro Static Discharge)

Ved specifikation af ESD-gulve skal der fastsættes en øvre grænse for modstanden fra den færdige gulvoverflade og til jord. Den ønskede modstand afhænger af, hvad gulvet skal bruges til.

Estrich

Se Pudslag.

Ettringit

Kemisk forbindelse, der opstår ved kontakt mellem fugtig gips og cement under samtidig volumenudvidelse. Dannelse af ettringit kan forårsage, at spartellaget afstødes pga. volumenudvidelsen.

 

F

Fas

Se Affaset kant.

Fer

Profil der passer ind i noten (rillen) på et gulvbræt.

Fiberdug

Benævnes også geotekstil. Dug af tynde uorganiske polypropylenfibre. Udlægges for at forhindre, at flydemørtel/tyndpuds sammenblandes i det underliggende lag.

Flanketransmission

Flanketransmission sker, når lyd overføres fra et rum til et andet via gennemgående bygningsdele.

Flydemål

Mål for minimal/maksimal flydeevne i spartelmasse og flydemørtel.

Flydespærre

Afgrænsningsliste (selvklæbende skumbånd).

Flyvestød

Flyvestød benyttes til at betegne samlinger, som ikke er understøttede, fx mellem brædder i et trægulv.

Forhøjning

En forhøjning er en positiv afvigelse fra planet, altså en lokal forhøjning af overfladen.

Friktion

Friktion omtales også som gnidnings- eller rullemodstand. Når to legemer bevæger sig i forhold til hinanden mens de presses imod hinanden, viser friktionen sig som en kraft der trækker modsat den retning legemerne bevæger sig i.

Frostbestandighed

Materialets evne til at modstå frost-/tøpåvirkning.

Fugtighedshærdende injektion

1-komponent produkt, der bruger den fugt, produktet kommer i forbindelse med, som hærder.

Fugtbalance

Fugtmæssig ligevægt mellem to materialer.

Fugtindhold (w)

Forholdet mellem vægten af det ubundne vand og volumenen af materialet (kg/m³).

Fugtkonvektion 

Betyder at fugten flyttes med luftens bevægelser. Hvis der fx er en luftlækage mellem et varmt og et koldt rum, bæres fugten af luftstrømmene.

Fugtkvote (u)

Forholdet mellem vægten af det ubundne vand og vægten af det tørre materiale (kg/kg, % af vægt).

Fugtmåling

Måles i Gulvbrancheregi efter borehuls- eller ophugningsmetoden og angives i RF %.

Fugtskadestabil

Se vandskadestabil.

 

G

Glasfibernet

Anvendes som armering i flydende gulvkonstruktioner og -systemer. Glasfibernet er alkaliresistent.

Grat

Langstrakt lokal forhøjning på overfladen.

 

H

HDF (High Density Fibreboard)

HDF er en homogen træplade af sammenlimede træfibre, der ved produktionen er blevet endnu stærkere komprimeret end MDF plader. Densiteten af HDF plader er ca. 870-1070 kg/m³.

Heterogent materiale

Et materiale, som ikke er ensartet i struktur gennem hele materialet. Benyttes fx om vinyl gulv- og vægbeklædninger.

Homogent materiale

Et materiale, som er ensartet i struktur gennem hele materialet. Benyttes fx om vinyl gulv- og vægbeklædninger.

Hulkehl

En hulkehl er en overgang, der binder gulv og væg sammen.

Hulkehlspartel

Specialværktøj til formning af håndudsatte hulkehler.

Hul lyd

Se Skruk.

 

I

Imprægnering

Imprægnering anvendes til beskyttelse.

Injektion

Injektion udfylder revner i fx beton, typisk for at forhindre vandgennemtrængning eller for at opnå en statisk sammenhængende konstruktion. Injektion kan udføres via gravitationsinjektion eller som trykinjektion.

Isolationsfuge

Fuge mellem gulv og tilstødende bygningsdele. Fugen skal hindre skader, der kunne opstå ved kontakt mellem trægulvet og de tilstødende vægge, søjler etc. på grund af fugtudvidelser.

 

J

-

 

K

Kalibrere

Kalibrering af måleinstrumenter skal foretages for at være sikker på, at målingerne er korrekte.

Kapillarbrydende lag

Lag indbygget nederst i gulvkonstruktionen, som forhindrer fugtopsugning fra våd jord til materialelag længere oppe i gulvkonstruktionen.

Kapillartransport 

Betyder at fugten transporteres i væskeform i et materiales kapillærer (fine sammenkoblede kanaler, porer). Kapillartransport er en forholdsvis hurtig måde, hvorpå fugten transporteres i bygningskonstruktioner.

Kautsjuk

Kautsjuk er den oprindelige betegnelse for gummi.

Komfortgulv

En gulvløsning, der fx indeholder gulvvarme, lydgulv eller er let elastiske (bløde).

Konkav

Udtrykket konkav bruges om overflader der buer "nedad" (sur smiley).
Konkave gulvbrædder kaldes også tværkrumme.

Kontaktlim

Limtype beregnet til øjeblikkelig opnåelse af klæbestyrke ved sammenføjning af de flader, der skal sammenlimes. Kontaktlim findes både vanddispergeret og opløsningsmiddelbaseret.

Kontrafinering

Se Afbalancering.

Konveks

Udtrykket konveks bruges om overflader der buer ”opad” (glad smiley).
Konvekse gulvbrædder kaldes også tværkrumme eller gulvbrædder med vaskebræt-effekt.

Kraftoverførende injektion

Limer to flader/emner sammen til ét stykke.
Se også Injektion.

Kvældning

Træ udvider sig (kvælder) ved opfugtning.

 

L

Latex

Latex findes både som naturlatex og syntetisk latex. Naturlatex er baseret på gummimælk fra gummitræet. Syntetisk latex fremstilles af biprodukter fra olieproduktion.

Lavalkalisk afjævningsmasse (flydemørtel) 

Afjævningsmasse med et bindemiddelindhold med mere end 50 % aluminatcement og/eller gips.

Letbeton

Beton med en densitet mellem 400-1400 kg/m³ fremstilles af letklinker, cement, vand og evt. sand. Letbeton med en densitet under ca. 650 kg/m³ fremstilles normalt uden tilsætning af sand.

Lisson

Betegnelse for apparat til prøvning af fiberbinding og trappeegnethed af tekstile gulvbelægninger.

Lokal defekt

Enkelte afgrænsede ujævnheder, fx spring eller grater på en gulvoverflade.

Loose Lay

Loose lay er et begreb og ikke en monteringsmetode. Loose lay dækker derfor over flere fastgørelsesmetoder, som varierer fra producent til producent, som fx:

  • Tørlimet (tapelimet)
  • Fikseringslimet
  • Svømmende (løst lagt)

Lunke

En lunke er en negativ afvigelse fra planet, altså en lokal forsænkning af overfladen.

Luv

Slidlaget (overfladen) på tæpper, fx opskårne løkker (velour) eller uopskårne løkker.

LVL (Laminated Veneer Lumber)

LVL kaldes i daglig tale limtræ. LVL-strøer anvendes oftest på grund af deres formstabilitet.

Lydabsorption

Lydabsorption er lyd der i en eller anden grad vil absorberes af overflader så lydreflektionen minimeres.

Lyddug

Reducerer lyd og småvibrationer når den indstøbes i støbte undergulve.

Lydgulv

En trinlydsdæmpende gulvkonstruktion.

 

M

MDF (Medium Density Fibreboard)

MDF er en homogen træplade af sammenlimede fine træfibre, der ved produktionen er blevet stærkt komprimeret. Densiteten af MDF-plader er ca. 640-720 kg/m³.

Mellemlag

Reducerer klapre- og knirkelyde i lagdelte gulvkonstruktioner og kan også fungerer som glidelag og fugtspærre under svømmende gulve.

Membran

En membran er et fugtstandsende eller adskillende materialelag.

MMA-lim (Methylmethacrylatlim)

Harpiksbaseret lim bruges fx til pålimning af dollier ved trækforsøg. (Efter afhærdning benævnes limen PMMA).

Modenhedsdøgn

Et modenhedsdøgn er 24 timer ved nøjagtig 20 °C og en relativ luftfugtighed (RF) på 50 %. Begrebet ”Modenhedsdøgn” bruges derfor kun i forbindelse med laboratoriemålinger.

Moderat miljø

Miljø med tilstedeværelse af fugt, som fx fugtigt udendørs eller indendørs klima.

MPa (Megapascal)

MPa er et udtryk for en kraft per arealenhed. 1 MPa svarer til 1 N/mm2.

MS-lim

MS-lim en elastisk, ftalatfri og hurtighærdende gulvlim. I modsætning til vandbaserede lime, kan MS-lim i mange tilfælde anvendes til trægulve på underlag, hvor det relative fugtindhold er op til 85 % RF.
Limen indeholder ikke vand, isocyanater eller opløsningsmidler, og hærder ved en reaktion med luftens fugtighed. De fleste MS-lime er indeklimamærket iht. Emicode EC 1 PLUS og kræver ikke epoxycertifikat.

 

N

Not

Profil der passer ind i feren på et gulvbræt.

Nåddefuge

Nåddefuge eller skibsfuge er en speciel fuge af træ eller fugemasse, der anvendes for at give bræddegulve et udseende som et ”skibsdæk”. Oftest er fugen i en kontrastfarve til gulvbrædderne.

Nålefilt

Typebetegnelse for tekstile gulvbelægninger fremstillet ved hjælp af et stort antal specielt udformede nåle, der komprimerer (nåler) mange lag kartede fibre til et fast tæppe.

 

O

OSB-plader (Oriented Strand Boards)

OSB-plader er opbygget af retningsorienterede træflager, så der opnås bedre styrke og dimensionsstabilitet.

Overfladebehandling

Enhver påført belægning på eller behandling af overflader.

 

P

PAM-værdi

PAM-værdien er afløst af Z-værdien. Værdier opgivet i PAM-værdier skal divideres med to for at få den tilsvarende Z-værdi. 
Se Z-værdi.

Passivt miljø

Tørt miljø uden fugt eller aggressive stoffer, fx tørt, navnlig indendørs klima.

Planhed

Planhed betyder, at alle gulvets punkter ligger i samme plan, som kan være vandret eller have en hældning. Afvigelser konstateres som lunker eller forhøjninger.

Plastforstærker

Tilsætningsmiddel (polymer) til spartelmasser, der benyttes for at opnå større elasticitet (bøjningstrækstyrke) og bedre vedhæftning til underlaget.

Plastisk

Plasticitet: formbarhed, i teknikken et legemes evne til ved flydning at antage en blivende form efter en ydre påvirkning, modsat elasticitet.

Polyuretan

Polyuretan er en hærdeplast, hvor bindemidlet er polyuretan (normalt præpolymeriseret), som hærder ved tilsætning af en hærdekomponent, der indeholder isocyanat. Polyuretan leveres også som 1-komponent, der indeholder isocyanat, der hærder ved hjælp af luftens fugtighed.

PMMA (Polymethylmethacrylat)

Se Acryl/PMMA.

Potlife

Potlife er den tid et produkt kan benyttes efter blanding.

Primning

Primning er en forbehandling til at porelukke og forbedre vedhæftningsevnen mellem undergulv og det efterfølgende lag.

Pudslag

Pudslag eller cementbaserede pudslag laves af cementmørtel, dvs. en blanding af cement, sand og vand.

PVA (Poly Vinyl Acetat)

PVA er almindeligt anvendt som limstof i gulvlime, primere mv.

PVC (Poly Vinyl Chlorid)

Dagligdags betegnelse for vinyl gulv- og vægbeklædninger.

Påforing

Ved påforing forstås, at der på et eksisterende materiale eller konstruktion påsættes et stykke materiale for at foretage opretning.

 

Q

-

 

R

Radon

Radioaktiv luftart, der findes i jorden, og som på grund af strålingsrisiko skal hindres i at komme ind i bygninger.

Relativ luftfugtighed (RF)

Relativ luftfugtighed er et procentmæssigt størrelsesforhold, der beskriver, hvor mættet luften er med fugt, samt hvor tæt den er på sit mætningspunkt. Relativ luftfugtighed angives i %.

Retholt

En fuldstændig ret skinne, som bruges som reference ved måling af overfladeujævnheder.

Rullemodstand

Se Friktion. 

 

S

SBR-lim

Betegnelse for en lim på basis af Styren Butadien Rubber til klæbning af gulve.

SCC-beton (Self-Compacting Concrete)

SCC-beton kaldes også vibreringsfri beton, flyde- eller lavabeton. SCC-beton bruges fx som undergulve.

Selvudflydende

Se Selvudjævnende.

Selvudjævnende 

Flydende materiale som ved udlægning skal bearbejdes med fx pigrulle, tandspartel eller glatspartel. Først efter bearbejdning opnås en jævn plan flade.

Selvnivellerende

Se Selvudjævnende.

Selvudtørrende

Selvudtørrende betyder, at produktet har et vand-cement-forhold (v/c) på 0,4 eller mindre. Det betyder, at produktet kun indeholder den mængde blandevand, der er nødvendig for produktets hærdning.

Shore A

Shore A er en hårdhedsskala fra 0-100 for elastiske produkter (fugemasser). Jo større værdi, jo hårdere er materialet.

Shore D

Shore D er en hårdhedsskala fra 0-100 for plastiske produkter. Jo større værdi, jo hårdere er materialet.

Skrabespartling

Udfylder huller og ujævnheder inde i overfladen, men lægger ikke noget lag på overfladen. Underlagets form følges – ingen opretning. Dvs. at den eksisterende overflade parallelforskydes, så lunker, højderygge og lign. bibeholdes.

Skruk (hul lyd)

Forandring af den lyd der opstår når et puds-/slidlag slipper underlaget.

Skumbeton

Cementpasta som er tilsat en skumgenerator. Den bruges som udjævningslag og kan anvendes på de fleste underlag.

Slidlag

Øverste lag på et undergulv eller en gulvbelægning.

Slyngrensning

Rensemetode som primært bruges til betongulve og som kan sidestilles med sandblæsning. Slyngrensning er helt støvfri.

Sprayekstraktionsrengøring

Betegnelse for rengøring med en maskine, som både sprøjter vand og rengøringsmiddel ud og suger det op igen.

Spritlim

Lim på basis af natur- og kunstharpikser med sprit (methyl-/ethylalkohol) som opløsningsmiddel. Spritlim har normalt stort fyldstofindhold.

Stukning

Sammenpresning af fibrene i et stykke træ eller sammenpresning af to stykker elastisk gulvbelægning, som derved deformeres blivende.

Støbesfalt

Er baseret på et grus-/stenskelet med bitumen som bindemiddel. Anvendes ofte som fugtspærrende lag/undergulv eller som færdig gulvbelægning.

Svumning

Kan både anvendes som vedhæftningsforbedring ved fx lægning af slidlagsgulve eller som tynde overfladebehandlinger på vægge og gulve.

Sætmål

Angiver et mål for betons konsistens. Lille sætmål svarer til en stiv beton, højt sætmål svarer til en blød beton.

 

T

Tolerance

Tolerance bruges til at definere hvilke grænser for afvigelser, der er acceptable. Normalt anvendes symmetrisk tolerance, dvs. en afvigelse kan være enten positiv eller negativ fx ± 2 mm.

Trommelyd

Trommelyden er den lyd, man oplever, når man selv eller andre går på gulvet i samme rum, som man opholder sig i.

Trinlydsdæmpning

Angiver hvor meget et gulv bremser lyden fra et rum i en bygning til et tilstødende rum.

Trinlydniveau

Trinlydniveauet i et rum er et udtryk for den støj, der opstår ved færdsel på gulvene i andre rum.

Trækprøveplade/-legeme

Se Dolly.

TVOC (Total Volatile Organic Compound)

Total mængde flygtige organiske forbindelser.

Tværkrum

Se Konveks og Konkav.

Tyndpuds

Se Cementbaseret flydemørtel.

 

U

Uorganisk

Anvendes som betegnelse på bindemiddel som fx cement og kommer fra ikke-levende materialer, mineraler og lign.

 

V

V/C

Angiver vægtforholdet mellem vand og cement.

Vandrethed

Vandrethed betyder, at gulvet er plant, og at planet ligger vandret. Afvigelser konstateres som hældning af gulvet.

Vandskadestabil

Produktet tåler kortvarigt vandpåvirkning (hvor styrken nedsættes), og genvinder sin styrke når fugten er borte.

Vaskebræt

Se Konveks.

Vetterman

Apparat til afprøvning af tekstile gulvbelægningers slidstyrke.

Vindskæv

Vindskæv betyder, at de fire hjørner i et gulvbræt eller en strø ikke ligger i samme plan. 

Vinyl

Dagligdags betegnelse for gulv- og vægbeklædning af PVC.

VOC (Volatile Organic Compound)

Flygtige organiske forbindelser.

 

W

Wilton

Tæpper fremstillet ved en speciel væveteknik af samme navn.

 

X

-

 

Y

-

 

Z

Z-værdi

Z-værdi er et andet ord for vanddampdiffusionsmodstand. Z-værdien udtrykker en dampspærres evne til at modvirke diffusion af vanddamp.

 

Æ

-

 

Ø

-

 

Å

-