Gulvfakta

Gulvbranchens tekniske opslagsværk

Gulvfakta

Gulvbranchens tekniske opslagsværk.

Seneste ændringer i Gulvfakta

15/05/2024

Gulvlim

Fagtekniske udvalg for lime og spartelmasser har opdateret Gulvfaktas eksisterende afsnit om ”Gulvlim” med præciseringer af limes egenskaber, særligt når det gælder limning på støbte underlag. Præciseringerne skal sikrer, at limene får en ensartet, tæt og sugende overflade. 
Afsnittet har været i høring blandt Gulvbranchens medlemmer.

Væsentlige ændringer:
I afsnittet "Limning" er følgende tekst tilføjet: "For støbte undergulve gælder, at de som minimum skal være glittet/skrabespartlet, medmindre de i forvejen har en lukket, glat og ensartet sugende overflade”.

Andre ændringer:
Der er tilføjet et nyt afsnit, der beskriver en femte limmetode ”Fikseringslimning” og et helt nyt afsnit om de forskellige limtyper, der kort fortæller om de mest almindelige og anvendte gulvlime. Derudover er der en række mindre rettelser.


15/05/2024

Farveforskelle i fugefrie gulvbelægninger på basis af hærdeplast

Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger har i en lang periode arbejdet på et helt nyt afsnit om farveforskelle i fugefrie gulvbelægninger på basis af hærdeplast. Afsnittet har været i høring blandt Gulvbranchens medlemmer.

Afsnittet udfylder en længe efterspurgt plads inden for kategorien fugefrie gulvbelægninger.

Vurdering af farver og ikke mindst farveforskelle er subjektive vurderinger og tilhører derfor en særlig udfordrende kategori. Med dette nye afsnit håber både udvalget og Gulvbranchen at gøre det lettere for alle parter at forstå kompleksiteten ved at opnå ensartede farver i disse typer gulvbelægninger.


07/05/2024

Afslutning mod gulvafløb

I indledningen er det blevet udspecificeret, at det udelukkende er hærdeplastbaserede fugefrie gulve, som afsnittet handler om. 


08/03/2024

Bestemmelse af trækstyrke

Afsnittet er udvidet med et helt nyt kapitel: "Vurdering af trækprøver". Denne tilføjelse har til formål at give den nødvendige viden og forbedre forståelsen af vurderingskriterierne for trækprøver, hvilket omfatter tre acceptkriterier, der alle skal være opfyldt, før man fortsætter arbejdet på et underlag. Det nye kapitel er struktureret omkring tre eksempler for at illustrere forskellige scenarier.

Derudover har vi præciseret metoderne. Under kapitlet "Overfladetrækprøve" er følgende tilføjet:

  • Undersøg underlaget og identificér de "svageste områder" ved hjælp af ridseprøvning.
  • Trækkraften skal øges jævnt (uden ryk) med en hastighed på 100 N/s, indtil et brud opstår.

Under "Vedhæftningstrækprøve" er følgende tilføjet:

  • Trækkraften skal øges jævnt (uden ryk) med en hastighed på 100 N/s, indtil et brud opstår.


26/01/2024

Elastiske gulvbelægninger

Under afsnittet "Egenskaber", er informationerne vedr. "Særlige krav til transportsektoren", flyttet over fra afsnittet "Vinyl og PVC-frie banevare", da gulvbelægninger til transportsektoren ikke kun består af vinyl og PVC-frie produkter.


26/01/2024

Vinyl- og PVC-frie banevare

Det er blevet nemmere at finde informationer om de enkelte produkter i vinylfamilien. Alle produkterne fremgår nu af indholdsfortegnelsen (ankerlinks), hvoraf afsnittet om PVC-frie banevare er nyt. 

Informationerne vedr. transportsektoren er flyttet til afsnittet "Elastiske gulvbelægninger". 


22/01/2024

ESD-Gulve

I afsnittet om "Personsikkerhed" er informationerne om normer revideret. Baggrund for ændringen er, at VDE 0100 fortsat lever i Tyskland, og svarer til DS/HD60364. Både VDE 0100-410 og DS/HD60364-4-41 er baseret på IEC 60364-4-41 Ed. 5.0:2005+AMD1:2017 MOD, HD 60364-4-41:2017 IDT. Tilsvarende er VDE 0100-600 og DS/HD60364-6 begge baseret på IEC 60364-6. 

NB. Der er en opdatering på vej til ESD normen DS/EN 61340-5-1, som måske vil give anledning til opdatering igen. 

10/08/2023

Gulvfaktas ordbog

Gulvfaktas ordbog er som en ældgammel vismand, der er vendt tilbage efter en 14-årig rejse i skjul. Det er som om, den gamle ringbindsånd har taget en tur i en tidsmaskine og nu er tilbage i en digital form, klar til at forklare dig det ene mystiske ord efter det andet. 


15/06/2023

Koter

Den 15. maj 2023 blev Gulvfaktas helt nye afsnit om koter sendt i høring blandt Gulvbranchens medlemmerne. Det nye afsnit har været efterspurgt i lang tid og er det nye fagtekniske udvalg for støbte undergulves første ud af mange, mange nye afsnit.

Bliv "måske" klogere på begrebet koter, forskellen mellem koter og aftegninger og gamle og nye kotetolerancer og meget mere. 


11/05/2023

Afdækning

Det gamle afsnit "Afdækningsmaterialer" er blevet til "Afdækning" og har samtidig gennemgået en større revision.

Der er lagt stor vægt på, at afdækning som udgangspunkt ikke må anvendes som tryk- og lastfordelende afdækning, uden bygherren har dimensioneret afdækningen til formålet.

Der er også kommet en ny tabel med forslag til valg af afdækning baseret på den forventede færdsel og belastning i byggeperioden.


26/04/2023

Inden du vælger gulv

Ved den store revision af elastiske gulvbelægninger i 2021, udgik tjeklisterne. Dette er nu også slået igennem i dette afsnit. 

Afsnittet "Brug af tjeklister" er af samme årsag fjernet fra Gulvfakta. 


26/04/2023

Elastiske gulvbelægninger

Temperaturen i luften og undergulvet er blevet ændret fra 17-25 °C til 18-25 °C fordi der under denne vinter, hvor folk har sparet på varmen, har været anbefalinger i medierne om opvarmning til min. 18 °C på grund af risiko for skimmel.

Samme temperaturændring vil løbende slå igennem flere steder i Gulvfakta. 


30/03/2023

Gulvbranchens vådrumskontrol

Alle links og henvisninger under "Læs mere" til europæiske standarder, Byg-Erfa blade, AT-vejledninger mv. er opdateret og tidligere døde links er bragt til live.

Beskrivelsen af udgået krav om, ”minimum antal udførte vådrum over en 2-årig periode”, er slettet.


24/03/2023

Visuel bedømmelse af gulve

Det tidligere "Visuel bedømmelse" er blevet til "Visuel bedømmelse af gulve". Afsnittet er gjort kortere og mere præcist, så det nu kun handler om besigtigelseskriterierne. Derudover er værdierne for temperatur og Kelvin opdateret.


24/03/2023

Gulvbranchens Digitale Kvalitetssikring

Afsnittet er opdateret, bl.a. med antallet af it-leverandører med adgang til Gulvbranchens Digitale kontrolskemaer.  


24/03/2023

Spartling

Afsnittet har kun flyttet lokation! Afsnittet lå tidligere under "Støbte Undergulve", men er nu flyttet ud på forsiden under "Tilbehør og materialer".

27/02/2023

Fugtmålinger i støbte undergulve

Gulvfaktas gamle afsnit om fugtmålinger omhandlede kun fugtmålinger i beton ved borehulsmetoden. Afsnittet er nu udvidet til også at omhandle fugtmålemetoder af EPS-beton, skumbeton, cementbaseret pudslag samt cement- og gipsbaserede flydemørtel.

02/12/2022

Trappetrin af træ

Der er foretaget en mindre præcisering af ordlyden under alle fire udvalgte eksempler så der nu står: ”Spartl derefter trinfladen plan mellem listen og stødtrinnet.” Det er kun ordet "plan" der er tilføjet. 

Det er bevidst, at der ikke er tilføjet en målbar tolerance, fordi der ved renoveringer kan opstå situationer, hvor en tolerance ikke ville kunne imødekommes.


15/09/2022

Installationsgulve

Sikkerhedsfaktor 3 er udskrevet, da den sjældent fandt anvendelse. Da Gulvfakta tidligere gjorde opmærksom på sikkerhedsfaktor 3, forvirrede det mere end det gavnede, bl.a. fordi producenterne selv opererer med sikkerhedsfaktor 2 jf. DS/EN 12825.

Installationsgulve kan naturligvis stadig leveres med sikkerhedsfaktor 3, når eller hvis dette er påkrævet i kravspecifikationen fra bygherre. I det tilfælde henvises der nu til producenten af installationsgulvet samt den udførende entreprenør.


31/01/2022

Tekstile Gulvbelægninger

Afsnittet om tekstile gulvbelægninger er ændret, så strukturen i afsnittet nu minder om de resterende afsnit om gulvbelægninger.

Den største ændring er udspecificeringen af muligheder og risikoen ved montering af tæpper i renoveringsopgaver, hvor tæppet skal monteres på en eksisterende gulvbelægning.

Der er tilføjet info om tørfiksering af tæppefliser og så har begrebet "tæpper" erstattet begrebet "tekstile gulvbelægninger".


31/01/2022

Test og klassifikation

Rækkefølgende og opsætningen er justeret og så er skemaets navngivning under "Klassifikation" ændret til "Gulvbranchens vejledende sammenhæng mellem brugsklasser rumtyper" frem for henvisningen til EN 1307.

31/01/2022

Rengøring af tæpper

Ny placering, ellers ingen ændringer.

31/01/2022

Forventninger

Generelt er Gulvbranchens forventningsfoldere meget anvendte. De er med til at give et hurtigt overblik over forventninger for den specifikke gulvbelægning. Afsnittet med linket er derfor flyttet helt frem på forsiden under hver type gulvbelægning og eneste ændring er placeringen på gulvfakta.dk.


06/12/2021

Fugefrie gulvbelægninger

Alt Gulvfaktas indhold om fugefrie gulvbelægninger er opdateret. Hele afsnittet har gennemgået en større revidering. Opbygningen er ændret, så navigationen er blevet mere intuitiv via 8 afsnit mod tidligere 4.

De 2 tidligere afsnit ”Valg af gulvbelægning” og ”Om fugefrie gulvbelægninger”, er slået sammen til et samlet afsnit, da de 2 gamle afsnit havde overlap.

Alle de fælles egenskaber fugefrie gulve har til fælles, er nu samlet her. Bl.a. er ”Krav til udførelsesstedet” at finde her, da det er fælles for de typer af fugefrie gulve der er beskrevet i Gulvfakta.

Egenskabstabellen er udvidet og opdateret.


06/12/2021

Funktionsanalyse

Den gamle kendte ”Funktionsanalyse” har fået en mere fremtrædende placering, da denne ses som et af de vigtigste værktøjer, til at finde den mest egnede fugefrie gulvbelægning.


06/12/2021

Hærdeplastgulve

Afsnittet om hærdeplastgulve er stort set uændret, der er kun foretaget minimale tekstmæssige ændringer og så er gulvbelægningstypen 6-12 mm tilføjet.


06/12/2021

Cementbaserede gulve

Det er gjort mere tydeligt, at afsnittet kun handler om cementbaserede gulve som gulvbelægning, og ikke som før, hvor undergulve også var nævnt.

Hele afsnittet om ”Designgulve” er kraftigt udvidet med en masse præciseringer.

Afsnittet om ”Microcement” er stort set uændret. Der havde sneget sig et navn ind i teksten, som nu er fjernet.


06/12/2021

Skridhæmmende overflader

Afsnittet har fået en mere fremtrædende placering, da fugefrie gulvbelægninger ofte udføres med en skridhæmmende overflade.
Hele afsnittet er udvidet og præciseret. Specielt i de 2 første afsnit ”Om skridhæmmende overflader” og ”Afstrøningsmaterialer”, er der sket mange tilføjelser.


06/12/2021

Hulkehler

Sammen med afsnittet om ”Afslutning mod gulvafløb”, er ”Hulkehler” et af de afsnit med de største udvidelser.
Hele afsnittet er stort set skrevet om, og både afsnittet om ”Håndlavede hulkehler” og ”Præfabrikerede hulkehler”, er suppleret med hhv. 6 og 2 udvalgte principskitser, så det nu tydeligt fremgår, hvordan forskellige typer af hulkehler kan opbygges.


06/12/2021

Afslutning mod gulvafløb

Hele afsnittet er stort set skrevet om. Derudover er det kraftigt udvidet, både tekst- og illustrationsmæssigt. Overgangen mellem gulv og gulvafløb er et kritisk punkt, derfor er der gjort meget ud af detaljegraden i de forskellige tilslutningsmetoder, både ved nybyg og renovering. 

Man bør ikke kunne være i tvivl om vigtigheden af fuldstændig omstøbning, eller hvad forskellen er ved tilslutningen til et gulvafløb med lodret tilslutning eller med flange, efter man har læst afsnittet.


06/12/2021

Forventninger

Eneste ændring her er placeringen, da afstemningsforventningerne er så vigtige. Afsnittet er derfor flyttet helt frem på forsiden.


03/11/2021

Vandrethed

Følgende tekst er tilføjet for at undgå misforståelser af tolerancen i rum mindre end 6 meter:

Ved gulvflader mindre end 6 meter, skal tolerancen altid måles i hele rummets bredde og/eller længde.


18/10/2021

Elastiske gulvbelægninger

Hele afsnittet om elastiske gulvbelægninger er revideret.

Det første indledende afsnit Elastiske gulvbelægninger, samler nu alle de begreber, som de elastiske gulvbelægninger har til fælles fordi Gulvfakta, for så vidt det er muligt, kun skal have tingene stående ét sted. Dette for bl.a. at mindske risikoen for fejl ved kommende ændringer og revisioner. Bl.a. derfor er Krav til udførelsesstedet flyttet til det indledende afsnit.

Gulvbelægninger af flise- og plankeformater herunder LVT, der jo hører til familien af elastiske gulvbelægninger, er nu tilføjet.

Rengøringsafsnittet er udgået. I stedet henvises der nu til belægningsleverandørenes egne rengøringsvejledninger.

Egenskabstabellen har gennemgået en større opdatering. Piktogrammer og oversigten over standarder, er nu igen retvisende, og så er tabellen suppleret med en hel del nye standarder.

Da det indledende afsnit nu har samlet de elastiske gulvbelægningers fællesegenskaber, betyder det, at de 4 øvrige afsnit med de specifikke gulvbelægningstyper, er blevet kortere og mere konkrete. Derudover er alle de gamle tjeklister udgået. De var i store træk en gengivelse af egenskabstabellen.

De 4 afsnit er:

18/10/2021

Linoleum

18/10/2021

Vinyl og PVC-frie gulvbelægninger

18/10/2021

Kork og vinylkork

18/10/2021

Gummi


14/10/2021

Ridseprøvning

Afsnittet om ridseprøvning er opdateret af Gulvbranchens fagtekniske udvalg for lime og spartelmasser. Bl.a. er afsnittet om Udstyr og metode blevet præciseret og afsnittet om Indstillingen af ridsespisen er helt nyt og så er der tilføjet 2 nye og mere retvisende fotos af hhv. en god og en kassabel overflade.


14/10/2021

Bestemmelse af trækstyrke

Der er foretaget en minimal præcisering i afsnittet idet sætningen, 'hvis der stilles krav', fra afsnittet om Overfladetrækprøve, er udgået. Ændringen er foretaget af Gulvbranchens fagtekniske udvalg for lime og spartelmasser, for at bløde teksten mere op for de gulvbelægningsproducenter der ønsker at stille krav til underlagets bindingsstyrke.


14/10/2021

Vandrethed

Gulvfakta har fået et nyt afsnit under Kvalitetssikring vedrørende Vandrethed. Fra kun at være nævnt som en tolerance under afsnittet Planhed, har Vandrethed nu fået sit eget afsnit.

Det nye afsnit er bygget op om den eksisterende Standard kontrolbeskrivelse, fra Gulvbranchens digitale kvalitetssikring. Derudover er der tilføjet en formel, så det nu er blevet nemt at finde tolerancen, uanset rummets længde.

Der er indsat et link til tolerancer.dk hvor måling af vandrethed vises i et videoklip.

Afsnittet er skrevet af Gulvbranchens fagtekniske udvalg for lime og spartelmasser og derefter godkendt af de øvrige fagtekniske udvalg.


14/10/2021

Planhed

Begrebet vandrethed er taget ud af afsnittet om planhed, da det sås som værende to forskellige begreber og tolerancer som fortjente hver sit afsnit. Vandrethed har nu fået sit eget afsnit.

Der er indsat et link til tolerancer.dk hvor måling af planhed vises i et videoklip.

10/06/2021

Bestemmelse af trækstyrke

Afsnittet er udvidet med 2 nye begreber: Overfladetrækprøve og Vedhæftningstrækprøve. Disse nye begreber har erstattet den tidligere fællesbetegnelse Trækprøve. Afsnittet er yderligere styrket med 5 nye illustrationer samt revideret og præciseret tekst. Krav og målemetoder er uændret. 


10/06/2021

Gulvlim

Afsnittet Klassificering af lim er reduceret ned til en kort orientering om den europæiske standard, der ligger til grund for limproducenternes krav mht. gulvlime. Den tidligere gengivet Tabel 1 fra DS/EN ISO 22636 gav anledning til misforståelser og er derfor fjernet. 


04/06/2021

Akustik

Den tidligere version handlede primært om boligbyggeri. Men nu har akustiker Claus Riis suppleret med regler og viden om akustik i kontor- og undervisningsbyggeri – og lidt om hospitalsbyggeri.


11/01/2021

Tæthedskontrol

Afsnittet om tæthedskontrol er præciseret, så det tydeligt fremgår hvilket undertryk der maksimalt tillades, når der udføres vakuumtest. Kravene fremgår nu også i et skema med forskellige enheder for (under)tryk.


26/11/2020

Planhed

Rimelighedstragtninger er omdøbt til Helhedsvurdering / rimelighedsbetragtning. Helhedsvurdering er tilføjet, fordi det er et udtryk der ofte anvendes i den juridiske verden som en betegnelse for, at der foretages en samlet vurdering af alle de omstændigheder, der er relevante i en foreliggende sammenhæng. Tolerancekravene for flisegulve og betongulve er skrevet ud, fordi Gulvfakta ikke indeholder noget ang. disse topbelægninger og fordi der ikke står nogle fagtekniske udvalg bag. Der henvises fremadrettet til tolerancer.dk.


24/08/2020

Bestemmelse af trækstyrke

Det fremgik ikke tydeligt nok af afsnittet, at det ikke gjaldt gulvbelægninger og krav hertil. Derfor er der blevet tilføjet følgende tekst: Bemærk at kravene til vedhæftningsstyrkerne afhænger af den valgte topbelægning og den forventede belastning.


08/06/2020

Installationsgulve

Den tidligere selvstændige publikation om Installationsgulve fra Gulvbranchens hjemmeside er blevet integreret med Gulvfakta, og derved er folderen udgået.


13/05/2020

Spartling

Tabellen om definitioner af spartellag er nuanceret yderligere. Bemærkningsfeltet under "Fuldspartling" er revideret. Typen "Opretning/afretning/tyndpuds/flydemørtel" er ændret til "Opretning" og bemærkningsfeltet under "Opretning" er også revideret.


29/04/2020

Profiler og lister

Afsnittet om profiler af plast er opdateret - I dag findes der også tørlimning (tape) til montering. Derudover findes der også lister af TPE (non-PVC), og så er det udspecificeret, at plastlister skal monteres iht. leverandørens anvisninger.


24/04/2020

Planhed

Større revision af tekst og illustrationer - Teksten er gjort over 350 ord kortere, mere præcis og forståelig. Derudover er der tilføjet et afsnit om rimelighedbetragtninger og det fremgår nu tydeligt hvor du må anvende 0,25 m og 2 m retholt. Illustrationerne er reduceret fra 5 til 3 og ligeledes gjort mere præcise og forståelige.

Kim Risgaard Sildorf

Kim Risgaard Sildorf

Chefkonsulent