Gulvfakta

Cementbaserede gulve

Basismaterialet for cementbaserede fugefri gulve er hydraulisk bunden cement.

Om cementbaserede gulve

Basismaterialet for cementbaserede fugefri gulve er hydraulisk bunden cement, der består af standard- eller specialcement tilsat mineralske fyldstoffer, evt. puzzolaner og/eller polymerer.

Afretningslag eller tyndpudsgulve

Cementbaserede gulve bruges ofte som underlag for topbelægninger som tæpper, træ, linoleum m.v. De kan lægges selvnivellerende og egner sig derfor godt til brug ved afretning af råbetongulve og gamle trægulve. I så fald kaldes de afretningslag eller tyndpudsgulve.

Læs mere om afretningslag. 

Læs mere om spartling og de forskellige spartelprocesser.

Designgulve

Fugefrie cementbasserede gulve kan også bruges uden at montere en egentlig gulvbelægning. Designgulve kaldes også New Yorker gulve.

Designgulvene kan udlægges på nyudstøbte eller gamle betonunderlag og bruges især, hvor der stilles store krav til hygiejne, slidstyrke eller kemiske og termiske belastninger. Gulvene vælges også nogen gange af dekorative årsager.

Cementspartelmasse kan eventuelt indfarves. Overfladen på gulvet forsegles med transparent overfladecoating.

Krav til designgulvets undergulv

Undergulvet er meget vigtig for resultatet af det færdige designgulv, og rigtig mange af de overfladeproblemer, man ser på designgulve, skyldes problemer med undergulvet. Husk derfor:

  • Overfladestyrken (sammenhængsstyrken) skal mindst være 1,5 MPa, hvilket svarer til klasse C – erhverv.
  • Undergulvet skal generelt være nedtørret til maks. 85 % RF, men tjek altid produktets leverandøranvisninger.
  • Overfladen skal være fri for slamlag, voks (curing-membran) og spild af olie, fedt, og lign. urenheder.
  • For at sikre en tilstrækkelig ren overflade er det ofte nødvendigt at udføre en mekanisk afrensning af overfladen ved at slyngrense eller sandblæse. Herefter bør du gennemgå overfladen grundigt for løseområder, skrukhed, revner m.v. Er overfladen meget ru/struktureret, kan det være nødvendigt at slibe den eller spartle overfladen.
  • For at sikre optimal vedhæftning og forebygge pinholes, blærer og lign. anbefaler de fleste leverandører at forsegle undergulvet. Det gør du ved at prime overfladen (om nødvendigt flere gange) og evt. lukke overfladen fuldstændig med epoxybasserede produkter. Hvis du bruger epoxybasserede produkter, skal du afsande overfladen for at sikre den nødvendige vedhæftning.

Udlægning af spartelmassen

Når undergulvet er klargjort og tørt, kan du udlægge spartelmassen. De fleste produkter kan udlægges ved udpumpning eller manuel opblanding. Vurder udlægningsmetoden i forhold til den konkrete opgave.

Du får de bedste resultater med produkter, der ikke svinder eller kun svinder meget lidt. Mange af de traditionelle spartelmasser udvikler ved størkningen svage svindrevner, der er uden betydning, når overfladen efterfølgende får en traditionel gulvbelægning. Men på designgulve vil svindrevner ofte give et dårligt resultat.

De fleste produkter kræver en lagtykkelse på min. 5 mm for at sikre en tilstrækkelig flydeevne. Inden udlægningen bør du udføre kantafgrænsninger langs vægge og i overgangene mellem rum. Er der dilatationsfuger i undergulvet, skal de altid føres helt op til oversiden af designgulvet.

Udlægningen bør derfor kun ske, hvis bygningen er tæt, og fx vinduer og døre er monteret. I udlægnings- og afhærdningsperioden anbefaler de fleste leverandører, at overflade og rumtemperatur er ca. 20 °C. Der må ikke være direkte træk og nedbør på arbejdsstedet.

Lodrette rørgennemføringer og andre potentielle utætheder skal tætnes omhyggeligt, så spartelmassen ikke kan løbe ned.

Det er ikke muligt at efterspartle ved døre og lign. eller udføre andre reparationer uden synlige overgange. Overfladen skal stå færdig første gang.

Forsegling af overfladen

Når designspartelmassen er tør, skal du forsegle overfladen med en coatning. Det bør ske, umiddelbart efter gulvet er tørt, da den ubehandlede overflade er meget modtageligt over for smuds og snavs, som vil være meget svært at fjerne.

Der findes forskellige produkter på markedet til overfladebehandling af designgulve. Hovedgrupperne er:

  • Polyuretanbaserede topcoats
  • Epoxy-lakker med høj UV-beskyttelse.
  • Stenolier
  • Voks

Du bør altid kontrollere, hvilke overfladeprodukter producenten anbefaler til den spartelmasse, du har valgt. Hvis du bruger en produktkombination, der ikke er anbefalet af producenten, vil garantien (som regel) bortfalde. Gulvets overflade ændrer sig ved overfladebehandlingen, og du bør derfor altid udføre en prøvepåføring på et mindre område.

Vurdering af overfladen

Designgulve er håndlavede, og du må forvente variationer i overfladen, ligesom du må være indstillet på, at reparationer og lign. ikke kan udføres uden synlige overgange.

Læs Gulvbranchen retningslinjer for gulvoverflader.

Microcement

Microcement kaldes også microbeton, silkecement, polymermodificeret cement-toplag, polymerbeton og polymer-cementmørtel. Det er mindre lag af cement, der kan lægges på næsten alle typer overflader. Microcement er baseret på cement, men indeholder også polymer, som giver materialet nogle unikke egenskaber.

Der er ikke noget nyt i ideen med at blande polymer og cement for at fremelske bestemte egenskaber. De første patenter på blandingsforholdet blev udtaget i midten af 1920'erne og anvendelsen til reparation af beton samt anvendelsen til dekorative formål tog fart i slutningen af 1940'erne.

Microcement adskiller sig fra andre cementbaserede flydemørtler med sine mange opbygningslag, lave indbygningshøjde og høje indhold af polymer (flydende eller pulver).

Dekorative formål

Produkter, der bruges til fx dekorative formål, består af mineraler i kornstørrelse fra under 50 mµ til ca. 700 mµ – afhængig af, hvad det skal bruges til.

Overfladen

Den færdige overflade kan være grov og meget struktureret eller helt fin og glat. Ofte bruges de strukturerede, grove overflader i bunden og de fine, glatte overflader som slutlag. Hvis gulvet egner sig til det, kan den fine microcement bruges fra start til slut.

Påføring

Påføringsmetoden afgør resultatet på den færdige overflade, så alle gulve bliver unikke. Hvis du påfører produktet ens hver gang, vil der være en vis grad af lighed, men 2 ens arbejdsudførelser kan godt variere i udseende.

Forsegling

Forsegl overfladen for at gøre den rengøringsvenlig og bevare gulvets udseende.

Anvendelsesområder

Du kan bruge microcement som overflade på gulve, trapper, vægge og lofter mv. Det kan også bruges som kreativt design på alt fra private boliger til offentlige bygninger – både inden- og udendørs.

Microcement egner sig til både nybyggeri og renovering af ældre byggerier, da det har en fremragende vedhæftningsevne. Der findes et microcementsystem til vådrum, som både har fået MK-godkendelse og er blevet GVK-godkendt. 

Tjek underlaget grundigt

Underlaget er vigtigt for et godt resultat. Før du går i gang, skal du derfor undersøge underlagets tilstand og tjekke det omhyggeligt for bl.a. revner, løse områder, snavs og andre skillemidler og for, om det lever op til producentens vejledninger.

Forventninger

Vores oplevelse af et produkt er i meget høj grad styret af de forventninger vi har til det.

Gulvbranchen har udarbejdet 2 forventningsfoldere for fugefrie gulvbelægninger. En for hærdeplastgulve og en for designgulve, som beskriver hvad du kan forvente dig og hvad du må acceptere af din nye gulvbelægning.

Læs mere - hent forventningsfolderen til designgulve:
Forventninger til designgulve (pdf).