MR

Etisk kodeks

Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Det er en forudsætning, at virksomhedens ansatte i virket som eksterne rådgivere udviser en høj grad af seriøsitet, faglighed og professionalisme, så kunden har tillid til og sikkerhed for, at rådgivningen er kompetent og etisk forsvarlig.

Til at guide dette har Managementrådgiverne udarbejdet dette kodeks, som indeholder betragtninger om, hvad god skik inden for branchen er. Betydningen af principperne i kodekset fastlægges af Erhvervsetisk Nævn, og hensynet til princippernes helhed går forud for enkelte vurderinger. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer som supplement til kodekset.

En virksomhed skal have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik, for at kunne optages som medlem af MR. Virksomheden har pligt til at sørge for, at dens konsulenter efterlever MR’s etiske kodeks. Kodekset består af seks principper, som efterfølgende uddybes.

Etisk kodeks

Managementrådgivernes etiske kodeks er revideret i 2014.

MR Etisk Kodeks 2014
Loyalitet

1. Virksomheden arbejder loyalt for kundernes interesser

1.1 Virksomheden påtager sig ikke samtidig opgaver for indbyrdes konkurrerende kunder på strategiske og/eller potentielt konfliktende områder, uden forlods at orientere begge kunder herom og opnå deres accept.

1.2 Rådgivningen ydes på en sådan måde, at der ikke kan drages tvivl om virksomhedens objektivitet og upartiskhed.

1.3 Virksomheden er forpligtet til af egen drift at orientere kunden skriftligt om forhold, der i den konkrete sag kunne rejse tvivl om rådgivningens objektivitet - eksempelvis samarbejdsrelationer eller økonomiske interesser, der kan påvirke uafhængigheden.

1.4 Virksomheden må ikke uden forlods at oplyse kunden herom modtage anvisningsprovision eller anden begunstigelse fra tredjepart, leverandører eller andre, som virksomheden anbefaler ydelser fra.

1.5 Virksomheden må ikke uden forlods at oplyse kunden herom yde provision eller andre begunstigelser til tredjepart, for at opnå indflydelse på kundens køb af konsulentydelser.

Forventningsafstemning

2. Virksomheden sikrer skriftlige aftalevilkår, og afstemmer løbende de gensidige forventninger med kunderne

2.1 Virksomheden sikrer skriftlige aftalevilkår i henhold til MR’s vejledende kontraktramme for managementkonsulentydelser. Aftalen skal afspejle konsulentydelsens art, omfang og ansvar, honoraret og kundens øvrige omkostninger i forbindelse med konsulentydelsen.

2.2 Ved små opgaver kan kravet om skriftlighed frafaldes.

2.3 Virksomheden skal sikre en løbende og realistisk forventningsafstemning med kunden om opgavens forløb og resultat.

2.4 Virksomheden skal tegne og opretholde en professionel ansvarsforsikring.

Kvalificeret rådgivning

3. Virksomheden påtager sig kun at løse opgaver, den er kvalificeret til

3.1 Virksomheden skal ved opretholdelse af ordentlighed, værdighed og integritet tilstræbe at bevare kundernes tillid samt managementkonsulentbranchens omdømme.

3.2 Virksomheden påtager sig udelukkende at løse opgaver, som ligger inden for dens kompetence- og erfaringsområder - eventuelt i samarbejde med en eller flere virksomheder.

3.3 Virksomheden må ikke uden rimelig grund frasige sig udførelsen af en opgave på en sådanmåde, at kunnden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden rådgivning og assistance.

Effektivitet

4. Virksomheden arbejder effektivt i opgaveudførelsen.

4.1 Virksomheden skal arbejde målrettet og effektivt i overensstemmelse med den skriftlige aftale. Virksomheden løser udelukkende opgaver, som er omfattet af aftalen. Arbejdet tilrettelægges og udføres således, at de foreslåede eller gennemførte løsninger kan fastholdes og administreres efter opgavens afslutning.

4.2 Honoraret for konsulentydelsen skal stå i rimeligt forhold til den udførte opgave og det ansvar, virksomheden påtager sig.

4.3 Virksomheden skal løbende sikre kvaliteten af det leverede arbejde.

Fair behandling

5. Virksomheden behandler kundernes medarbejdere og deres potentielle medarbejdere fair.

5.1 For personer, der er genstand for personvurdering, skal det sikres, at personen behandles fair og anstændigt, og at personen er gjort opmærksom på, at vedkommende er genstand for personvurdering. Ved konsulentopgaver med personvurderinger forstås opgaver med vurdering af, hvordan en eller flere personer kan forventes at leve op til de krav, som et konkret ansættelsesforhold indebærer, samt de handlinger og den adfærd, der skal understøtte opgaveløsningen.

5.2 Virksomheden skal sikre, at personvurderinger sker på basis af kendte og accepterede metoder og vurderingskriterier.

5.3 Ved konsulentopgaver, der omfatter personvurdering, skal de vurderede personer modtage en skriftlig afrapportering. Såfremt vurderede personer ønsker en personlig samtale, skal dette imødekommes.

Fortrolighed

6. Virksomheden behandler information om kunderne fortroligt

6.1 Virksomheden har tavshedspligt om alle væsentlige forhold vedrørende kunden. Tavshedspligten fortsætter efter opgavens udførelse.

Relateret indhold