Ambitionspapir

Bestyrelsen for Managementrådgiverne har sammen skrevet et ambitionspapir, som du kan læse nedenfor.

Hvad vil vi?

Managementrådgivernes bestyrelse har en ambition om at få en mere divers sammensætning af medarbejdere på alle niveauer i vores virksomheder. Første vigtige skridt mod øget diversitet er at øge andelen af kvinder i branchen. Indsatsen skal omfatte alle niveauer i virksomhederne - fra praktikanter til partnere og bestyrelsesmedlemmer. I de enkelte virksomheder har der allerede over en årrække været lanceret en lang række initiativer. Nu vil vi sammen styrke denne indsats ved en fælles indsats, hvor vi bygger oven på vores erfaringer i de enkelte virksomheder. Vores mål er ambitiøst.

 


Målene

Målet er, at kvinder kommer til udgøre 50 pct. af medarbejderne på hvert stillingsniveau i branchen. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Vi sætter gang i en proces, der kører flere kvinder i stilling til de øverste ledelses- og partnerniveauer. Første step er at få en repræsentation af kvinder, så kvindeandelen på alle niveauer kommer til at afspejle den gruppe/det niveau, der rekrutteres fra.


Hvorfor gør vi det?

Baggrunden er et stort ønske i managementrådgiverbranchen om at tiltrække, fastholde og forfremme en bredere kreds af talenter – herunder særligt kvinder.

Det er altafgørende for MR-branchen at kunne tiltrække en bred vifte af de skarpeste talenter, uanset deres baggrund, for at kunne løse kundernes komplekse udfordringer bedst muligt.

Kvinderne udgør over halvdelen af talentbasen af nyuddannede fra universiteterne, som branchen samlet set rekrutterer fra. Men nogle fagområder som STEM-fagene har en lav kvindeandel.

Det er vigtigt, at branchen er attraktiv, så vi kan tiltrække de skarpeste talenter blandt kvinderne. Vi vil gerne tiltrække en bredere kreds af kvinder, herunder også erfarne kvinder, der er ansat i andre brancher som f.eks. industrien. Det er nødvendigt for at have det rette kompetencemiks for at løse kundernes udfordringer.

Branchen skal kunne matche sammensætningen hos vores kunder i lyset af, at vores kundekreds bliver stadig bredere, mere international og mere kønsdivers. Vi oplever i stigende grad, at kunder stiller krav om, at der er kvinder på teamet til deres opgave.

MR-branchen i de andre nordiske lande har en langt højere andel kvinder. Det viser, at det kan lades sig gøre. Dog er der en lidt anderledes ligestillingslovgivning i de andre nordiske lande.


Hvordan gør vi det? 

Managementrådgivernes bestyrelse vil søsætte en række aktiviteter, der kan inspirere MR-virksomheder til at iværksætte aktiviteter i deres virksomhed, så kvindeandelen øges.

Vi ved, at der ikke er ét initiativ eller én løsning, der passer til alle MR-virksomheder, da virksomhederne er forskellige i forhold til, hvilke typer af opgaver de løser, ejerskabsstruktur, kundesegmenter, kompetencekrav, medarbejdersammensætning, kultur m.m.

Vi ved også, at det ikke er nemt. Der er allerede igangsat en række initiativer i MR-virksomhederne, og det er ikke dem alle, der virker som intenderet. Initiativer, hvis  indhold udelukkende er at ”hjælpe” kvinderne, har ofte ringe effekt, ligesom struktur,  kultur og normer i virksomhederne kan modarbejde initiativerne og fastholde mønstre, så virksomhederne eller kvinderne selv sorterer sig fra. Derfor vil vi trække på viden fra forskning. Samtidig vil vi åbne op for erfaringsudveksling og debat mellem vores medlemmer, men også med organisationer og personer uden for branchen om, hvad der skal til for at øge kvindeandelen i branchen.

Vores aktiviteter i Managementrådgiverne

  1. Formidle inspiration fra virksomhed til virksomhed til, om hvilke initiativer MR-virksomheder har haft succes med at bruge for at øge kønsdiversiteten samt komme med forslag til nye typer af initiativer.
  2. Vise værktøjer, der kan bruges til at drøfte ubevidste bias og myter internt i de enkelte virksomheder.
  3. Inddrage hvad forskningen siger om kvinder og karriere – for at vise, hvorfor nogle initiativer virker bedre end andre.
  4. Igangsætte en kampagne målrettet kvinder uden for branchen. Kampagnen skal sætte spot på myterne, og hvordan det reelt er, at arbejde i MR-branchen for kvinder (og mænd) i dag.
  5. Igangsætte dialog med forskere og samt øvrige interessenter om, hvad der kan gøres.