Diversitet og trivsel

Vi har særlig fokus på at understøtte diversitet, inklusion og lige muligheder for alle, trivsel og motivation samt læring og udvikling. Områder der også er repræsenteret ved verdensmål 3, 4, 5 og 8.

Diversitet, inklusion og lige muligheder

I DI arbejder vi for mangfoldighed på arbejdspladsen, fordi vi tror på, at det bidrager positivt til medarbejdertrivslen og skaber et stærkere DI.

I DI er det medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, der er i højsædet, og alle skal derfor også have lige muligheder fx i forhold til løn og stillingsniveau uanset køn, fødested, alder, etnisk baggrund og seksualitet.

Vi sætter pris på og har respekt for forskelligheder, fordi vi ved, at det bidrager til bedre resultater og et godt arbejdsliv for vores medarbejdere - og tilfredse medarbejdere giver tilfredse medlemmerne.

Trivsel og motivation

DI er en vidensorganisation, hvor medarbejderne er vores vigtigste ressource. Det er derfor helt afgørende, at vi understøtter medarbejdernes trivsel, fordi sunde og glade mennesker i balance er engagerede medarbejdere, der skaber værdi for medlemmerne.
 
Den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, arbejdspladsvurderingen (APV) og en sundhedsscreening danner basis for tilbud og aktiviteter som motionsrum, lånecykler, sund madprofil og øvrige arrangementer drevet af vores personale- og sportsforeninger.

Derudover har DI som opfølgning på seneste APV formuleret en 0-tolerencepolitik over for krænkende adfærd.

Læring og udvikling

I DI har vi fokus på udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de hele tiden er klædt på til at skabe størst mulig værdi for medlemmerne og for samfundet generelt.
 
Derfor har vi i 2020/2021 valgt at fokusere på udvikling af kompetencer, der understøtter den virtuelle arbejdsplatform. Og derfor har vi fortsat fokus på uddannelse af unge.
 
Muligheden for udvikling er vigtig både inden for de faglige områder og de personlige kompetencer, som sætter fagligheden i spil.

DI driver et internt uddannelsesforløb for henholdsvis konsulenter og administrative medarbejdere. Heriblandt er ’Visiting Star’, som er et tre måneders ophold på DI’s kontor i Bruxelles, hvor medarbejdere kan styrke deres kompetencer inden for politisk interessevaretagelse, og ’Global Advisor’, som er for medarbejdere, der har lyst til udvikle deres internationale kompetencer samtidig med, at de fungerer som DI-ekspert på udviklingsprojekter med DI’s søsterorganisationer. Behovet for kompetenceudvikling og ønsker til intern rokering er en del af de årlige medarbejderudviklingssamtaler.

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør