DI Mener:

Planlov og miljøregulering

Der skal være plads til vækst og udvikling over hele landet. Omlægningen af planloven fra 2017 styrker erhvervsudvikling, mens den samtidig værner om natur og miljø.

DI ønsker et levende Danmark, hvor der er plads til vækst og udvikling over hele landet. Det blev der skabt bedre rum for med den ændrede planlov fra juni 2017. Den skaber bedre forhold for erhvervsudvikling og vækst, samtidig med at der værnes om natur og miljø.

Planlovens funktion er langt hen ad vejen at skabe rammer for, at samfundets aktiviteter kan finde sted samtidig med, at der tages hensyn til naboer, til natur og til erhverv. Lovens sigte er at reducere konflikter på grund af støj, lugt og støv fra virksomheder og infrastruktur.

Planloven har berøring med forskellige behov, der udvikler sig over tid. For eksempel har kommuner behov for at tilpasse deres kommuneplaner og deres arealudpegninger, så der er plads til detailhandel, virksomheder, turisme og boliger. Og flere virksomheder har blandt andet behov for at levere varer i større dele af døgnet som følge af en liberaliseret lukkelov og øget trafik på vejene.

Adskillelse af arealer til erhverv og bolig

Kommunerne skal være opmærksomme på at adskille erhvervsarealer med potentielle miljøbelastninger fra boligarealer. Arealplanlægningen skal basere sig på samfundsøkonomiske kalkuler svarende til, hvad der i dag udarbejdes for infrastrukturinvesteringer.

I mange byer etableres boligområder i bydele, der tidligere var reserveret alene for erhverv, f.eks. havneområder. Her er det vigtigt, at kommunerne beskytter eksisterende erhvervsaktiviteter i forhold til f.eks. støj- og lugtregulering.

Endelig skal kommunerne skal have et planlægningsperspektiv, der rækker ud over kommunegrænsen, så aktiviteter og initiativer i nabokommuner indgår i planlægningen. F.eks. er erhvervshavne ofte et aktiv for et større opland.

Karin Klitgaard

Miljøpolitisk chef