Pension og forsikring til lærlinge og elever

Det afhænger af den enkelte overenskomst og elevens alder, om der skal betales pension til lærlinge og elever. For de elever, der ikke har krav på pension, skal der typisk tegnes en forsikringsordning. Her kan du læse om pension til elever i nogle af de mest udbredte overenskomster.

Skal en lærling eller elev have pension?

Pension er en løndel, som eleven eller lærlingen naturligt vil have krav på, hvis den overenskomst, som eleven eller lærlingen er omfattet af, indeholder regler herom.

Det hænger sammen med, at pension og forsikring er en del af elevens eller lærlinges løn, som bestemt i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Læs mere om lønbegrebet til elever og lærlinge på Løn til elever og lærlinge - DI (danskindustri.dk)

Overenskomsternes regler om pension til elever og lærlinge kan være meget forskellige. Visse overenskomster kan have bestemt, at elever og lærlinge ikke skal have pension, mens andre overenskomster kan indeholde krav til alder, anciennitet og bestemte bidragssatser for elevernes eller lærlinges ret til pension.

Hvis lærlingen eller eleven allerede er omfattet af en pensionsordning

Elever og lærlinge, der allerede er omfattet af en pensionsordning, inden de starter på uddannelsesaftalen, fortsætter med at være omfattet pensionsordningen. Se de nærmere bestemmelser herom i den overenskomst, som eleven eller lærlingen er omfattet af. 

Det er vigtigt at tjekke den relevante overenskomst og kontakte DI, hvis I er i tvivl om, hvad der gælder for den pågældende uddannelse.

Forsikringsordninger

Elever eller lærlinge, der ikke er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har typisk krav på en elevforsikring med en række forsikringsydelser, der er defineret i overenskomsten. Vær opmærksom på, at disse ydelser kan variere fra overenskomst til overenskomst. Som virksomhed er I derfor nødt til at sikre jer, at den forsikringsordning, I opretter, dækker alle ydelserne.

Kravet om forsikringsordning gælder også de to måneder, hvor eleven f.eks. er fyldt 18 år, men endnu ikke har opnået anciennitet til at have krav på pension.

Pension i industriens overenskomster og Fællesoverenskomsten

I de tre store overenskomster Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Fællesoverenskomsten har alle elever og lærlinge krav på pension, når de er fyldt 18 år og har to måneders anciennitet. Det gælder også, når de fylder 18 år undervejs i uddannelsesforløbet.

Der gælder dog særlige bidragssatser, i elevens eller lærlingens 18. og 19. år. Her udgør bidragssatserne henholdsvis. 4 pct. fra virksomheden og 2 pct. fra eleven eller lærlingen.

Fra den måned, hvor eleven eller lærlingen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt for øvrige medarbejdere.

Læs mere om pension til elever og lærlinge på industriens overenskomster og hvad de nye regler betyder for elever og lærlinge på: I dybden med pension - DI (danskindustri.dk)

Nye regler: Fuld pension til 18 og 19 årige lærlinge og AUB’s refusion af pensionsudgifter under skoleophold

Med indførelsen af lov nr. 326 af 28. marts 2023 er det bestemt, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) fremover skal refundere arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag i skoleperioder for elever og lærlinge. Det sker med en pensionsrefusionssats på op til 8 pct. og kun for den del af pensionen, der vedrører arbejdsgiverens bidrag.

DI og CO-industri indgik ved overenskomstforhandlingerne i 2020 en aftale om at pensionssatserne for lærlinge og elever på 18 og 19 år skulle overgå til de normale pensionssatser, hvis Folketinget besluttede at yde refusion for pensionsudgiften.

Det følger af aftalen, at lærlinge og elever mellem på 18 og 19 år skal have pension fra den 1. januar 2023, hvor loven indfører muligheden for refusion for arbejdsgivers pensionsbidrag i skoleperioder.

Efterbetaling

Det er aftalt, at der alene skal ske efterbetaling af arbejdsgiverbidraget.

  • Fra 1. januar 2023 til 31. maj 2023 skal der ske en efterbetaling på 4 procent op til et arbejdsgiverbidrag på 8 procent
  • Fra 1. juni 2023 til 31. august 2023 skal der ske en efterbetaling på 6 procent op til et arbejdsgiverbidrag på 10 procent

Lærlingene indtræder i den almindelige pensionsordning, herunder i pensionsordningens forsikringselementer, pr. 1. september 2023.

Efterbetalingen skal afregnes til Industrien Pension eller anden eksisterende arbejdsmarkedspension senest den 10. oktober 2023.

Udgiften til lærlingeforsikring kan modregnes

Lærlinge og elever er i dag omfattet af den særlige lærlinge-/elevforsikring ved siden af det hidtidige pensionsbidrag. Det følger af Industriens Overenskomst, lærlingebestemmelserne, § 13, stk. 7 og Industriens Funktionæroverenskomst § 8, stk. 6, litra a.

Da arbejdsgiver ikke både skal betale bidraget til den særlige lærlinge-/elevforsikring og til den almindelige pensionsordning, er det aftalt, at arbejdsgiver har adgang til at modregne udgiften til lærlinge-/elevforsikring i efterbetalingen af pension.

Det er udgiften for perioden fra den 1. januar 2023 til den 1. september 2023, eller indtil arbejdsgiver kan frigøre sig fra forsikringen, der kan modregnes. Man skal søge at blive frigjort til den 1. september hvis muligt.

For lærlinge, der har været forsikret gennem Industriens Pension vil Industriens Pension foretage og fremsende en beregning og opkrævning af både efterbetaling og modregning. For øvrige lærlinge og elever skal arbejdsgiver selv foretage beregningen og kan enten modregne udgiften i pensionindbetalingen eller trække beløbet i lærlingens/elevens løn. Om muligt skal træk i løn ske i perioden fra 1. oktober til 1. december 2023. 

Lærlinge og elever vil først blive dækket af forsikringerne i den almindelige pensionsordning fra den 1. september 2023, og det er derfor vigtigt, at lærlingen/elven mindst er dækket af lærlinge-/elevforsikringen indtil dette tidspunkt.

Alternativ til beregning af efterbetaling

Som alternativ til en beregning og indbetaling af det faktiske efterbetalingsbeløb har den enkelte arbejdsgiver mulighed for at indbetale et standardbeløb aftalt mellem organisationerne.

Beløbet er beregnet til 6.100 kr. for elever, som aflønnes efter bestemmelserne i Industriens Funktionæroverenskomst, og 6730 kr. for lærlinge, som følger bestemmelserne i Lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst, De angivne beløb tager hensyn til modregning. Med indbetaling af dette beløb er arbejdsgiver altså frigjort fra yderligere forpligtelser i perioden frem til 1. september 2023.

Beløbet overføres til fritvalgslønkontoen og reserveres til pensionsformål.

Lærlingen skal orienteres om anvendelse af den alternative metode, og har mulighed for inden for en rimelig frist at kræve at pensionsbidraget i stedet beregnes konkret,  som beskrevet ovenfor. Fristen skal fastsættes under hensyntagen til virksomhedens lønningsperioder.

AUB refusion

Refusion fra AUB forudsætter, at AUB kan se pensionsindbetalingerne i e-indkomst for de perioder, hvor lærlingen/eleven har været på skole. Hvis arbejdsgiver ønsker at opnå refusion skal indberetningerne til  e-indkomst for de enkelte måneder altså rettes.

AUB vil informere nærmere om dette på virk.dk og i direkte virksomhedsrettet kommunikation.

Artikel opdateret den 03.07.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.