Graviditets-, barsels- og forældreorlov

Barselsloven indeholder regler om retten til fravær og retten til barselsdagpenge. Ved siden af barselsloven findes regler om betaling under orloven i funktionærloven, kollektive overenskomster og eventuelt i personalepolitikker og individuelle ansættelseskontrakter.

Forældre har i alt ret til 4 uger graviditetsorlov, 10 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 32-46 ugers forældreorlov.

Når forældre skal afholde orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, har de forskellige muligheder for, hvordan de vil lægge orloven.

Forældre kan holde orlov samtidig eller i forlængelse af hinanden, men har også mulighed for forlænget eller udskudt orlov. Efter aftale med arbejdsgiveren er det også muligt at genoptage arbejdet delvist under orloven.

Orlovstyperne kan inddeles på følgende måde:

  • 4 ugers graviditetsorlov til mor før fødslen (4 eller 1 uges orlov til adoptanter afhængigt af, om barnet modtages i udlandet eller i Danmark)
  • 10 ugers barselsorlov til mor efter fødslen
  • 2 ugers fædreorlov til far/medmor efter fødslen
  • 32 ugers forældreorlov til hver af forældrene efter barselsorloven.

Graviditetsorlov

Mor har ret til 4 ugers fravær inden forventet fødsel. Dette er graviditetsorloven. Føder kvinden før forventet termin, afkortes graviditetsorloven. Føder hun derimod senere end forventet, forlænges graviditetsorloven tilsvarende.

Orlov for mor i de første 10 uger efter fødslen (barselsorlov)

Mors barselsorlov ligger i forlængelse af graviditetsorloven og starter derfor dagen efter fødslen. Mor har ret til 10 ugers fravær. De første 2 uger af orloven skal hun holde.

 De resterende 8 uger af orloven kan moren vælge at overføre til faren/medmoren

Faren/medmoren kan i helt særlige tilfælde, hvor moren ikke er i stand til at passe barnet, overtage retten til barselsorlov.

Orlov for far/medmor i forbindelse med fødslen (fædreorlov)

Far/medmor har ret til 2 ugers sammenhængende fravær umiddelbart efter fødslen. Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden afholde orloven på et andet tidspunkt inden for de første 10 uger efter fødslen.

Orlov herudover (forældreorlov)

Forældreorlov afholdes som udgangspunkt efter barnets 10. uge. Begge forældre har hver ret til 32 ugers fravær hver og kan vælge at holde orlov samtidig eller i forlængelse af hinanden.  Der er ikke ret til barselsdagpenge i alle ugerne. Mor vil have ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge, hvoraf 9 af ugerne er øremærkede. Far/medmor vil have ret til 22 ugers orlov med barselsdagpenge, hvoraf 9 af ugerne er øremærkede. Læs mere på Betaling ved graviditet og barsel - rådgivning til virksomheder - DI - DI (danskindustri.dk).

Far/medmor kan påbegynde forældreorlov, imens moren er på barselsorlov.

Adoption

Adoptanter har ret til orlov efter næsten de samme regler som biologiske forældre. Retten til fravær, inden barnet modtages, afhænger af, om barnet skal hentes i udlandet eller overgives i Danmark.

I de første 10 uger efter modtagelse af barnet har hver af adoptanterne ret til fravær i 6 uger. Det er alene 2 af ugerne, som adoptanterne kan afholde samtidigt.

Herefter har adoptanterne ret til orlov på samme måde som biologiske forældre. Det vil sige, at begge adoptanter, udover retten til orlov i de første 10 uger efter modtagelsen, har ret til 32 ugers orlov hver.

Adoptanterne har hver ret til barselsdagpenge i 18 ugers orlov. 9 uger er øremærkede og kan ikke overføres til den anden adoptant. 

Adoptanter afholder forældreorlov på samme måde som biologiske forældre.

Skema over retten til fravær:  

Forælder  Før fødsel  Efter fødsel  Efter 10 ugers orlov som udgangspunkt Inkl. forlængelse på 14 uger 
Mor  4 uger  10 uger 32 uger*  46 uger* 
Far     2 uger

32 uger*

46 uger* 
Adoptivmor  1/4 uger***  6 uger**  32 uger*  46 uger* 
Adoptivfar  1 /4 uger*** 6 uger**  32 uger*  46 uger* 

*Begge forældre har hver ret til dette fravær.

**Adoptivforældre har tilsammen ret til 12 ugers fravær efter fødslen, der svarer til biologiske forældres barsels- og fædreorlov.

***Hvis adoptivbarnet hentes i udlandet, har hver af adoptivforældrene ret til fravær i 4 uger, som kan forlænges med 4 uger. Hvis barnet hentes i Danmark, er der ret til fravær i 1 uge før modtagelsen, som kan forlænges med 1 uge.

Sorgorlov

Hver af forældrene har ret til sorgorlov i op til 26 uger, såfremt man mister sit barn fra 22. graviditetsuge og frem til barnet fylder 18 år. Forældrene har endvidere ret til sorgorlov i 14 uger, hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen.

Tilsvarende har forældre til et barn, der er adopteret, ret til sorgorlov, hvis barnet dør inden barnet fylder 18 år.

En lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til fravær, fordi barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, skal snarest muligt underrette arbejdsgiver herom.

Skabeloner

Barselsblanket

Download

Skabeloner

Barselspolitik

Hent

Publikationer

Præsentation fra webinar om de nye barselsregler

Download

Publikationer

Skema med regler om varsling af barsel

Download

Publikationer

Oversigt over barselsregler

Download

Skabeloner

Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Hent
For medlemmer

I dybden med orlov ved graviditet og barsel

Få svar på spørgsmål om barselslovens orlovsperioder med og uden barselsdagpenge, overførsel, udskydelse/forlængelse, varslingsregler, særlige regler for soloforældre og regnbuefamilier mm.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 27.03.24

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.