Analyser

Syv ud af ti virksomheder er glade, hvor de er

Langt de fleste virksomheder er glade for deres place-ring og vil gerne blive boende, selv hvis de som et tænkt eksempel kunne ligge et andet sted. Ofte er det god in-frastruktur og kort til arbejde for ens dygtige medarbej-dere, som gør udslaget. Men tilfredsheden med kom-munens erhvervsvenlighed spiller også positivt ind.

Man kunne nemt forestille sig, at der var mange virksomheder, der var ærgerlige over deres placering på landkortet. Men når man spørger dem om det, så er det faktisk det modsatte, som skinner igennem. Hele syv ud af ti virksomheder ville placere deres virksomhed samme sted, som den ligger i dag, hvis de som et tænkt eksempel frit fik lov at vælge på ny. Så der er ikke mange, der føler sig fanget af tidligere valg om placering.

Mange virksomheder har uddybet deres svar, og der er mange gengangere blandt forklaringerne. Mange virksomheder er glade for at være hvor de er, fordi infrastrukturen er god, fordi virksomhedsejerne selv eller deres medarbejdere bor i nærheden eller at man simpelthen bare er lokalt orienteret. Der er også en del, som fortæller, at et godt samarbejde med kommunen spiller ind.

Hvis man i stedet ser på forklaringerne fra de virksomheder, som gerne ville flytte, så er det mange af de samme ting, der bliver slået på – blot med modsat fortegn. Her er det ofte en dårlig infrastruktur eller et dårligt samarbejde med kommunen. Det kan også være, at man har svært ved at rekruttere de medarbejdere, som man har brug for.

Dykker vi længere ned i sammenhængen med andre faktorer, så kan vi se, at blandt virksomheder, som gerne vil blive, hvor de er, er to ud af tre virksomheder overordnet set tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed. Hvis man i stedet ser på virksomheder, som gerne ville placere deres virksomhed et andet sted, så er det i stedet blot 48 pct. Altså en forskel på 20 procentpoint.

Den tilgængelige arbejdskraft for virksomhederne er potentielt noget, som kan få dem til at ønske, at de var placeret et andet sted i landet. Hvor det samlet set er to ud af tre, som ønsker at blive, hvor de er, så ser det lidt anderledes ud, hvis man deler op på, om man har haft en forgæves rekruttering. Her vil godt 70 pct. blive hvor de er, hvis de har kunnet rekruttere dem, der var brug for, eller hvis de slet ikke har haft brug for at rekruttere. Hvis man ser på dem, som har haft forgæves rekrutteringer, så er tallet i stedet nede på 62 pct. Det svarer til en forskel på mere end otte procentpoint.

Hvor i landet virksomheden er placeret har også en indflydelse på, om man ville placere sig samme sted, hvis man skulle vælge om. Blot 63 pct. af virksomheder placeret i kommuner, der ligger længere væk fra større byer, vil blive samme sted. I resten af landet er det mere end 68 pct.

I landkortet ses det, at det især er virksomheder, der ligger i yderområderne af Danmark, som ville vælge en ny placering, hvis de skulle gøre det på ny.

Når virksomhederne bliver spurgt, om de vil anbefale deres hjemkommune til andre virksomheder, så er der naturligvis en stor sammenhæng med, om man selv ville placere sig samme sted, hvis man skulle gøre det om. 68 pct. af de virksomheder, som selv ville placere sig samme sted, ville sikkert eller helt sikkert anbefale kommunen til andre virksomheder. Hvis vi ser på de resterende virksomheder, så er det blot 41 pct., der sikkert eller helt sikkert ville anbefale andre at etablere sig i kommunen.

Relateret indhold