Analyser

Fortsat få virksomheder startes af kvinder

Det halter gevaldigt med at få flere kvinder til at springe ud som iværksætter. Kvinder står kun bag lidt over hver fjerde nystartede virksomhed i Danmark, en andel som har stået stille de sidste 20 år. Også når det gælder andelen af risikovillige investeringer er kvinder i dag stærkt underrepræsenterede i iværksætteriet, hvilket bremser mange kvindelige iværksættere på deres vækstrejse.

En ny analyse fra DI viser, at det halter med at få flere kvinder til at springe ud som iværksætter. I 2020 stod kvinder bag ca. 5.100 virksomheder af godt 19.200 nye virksomheder. Det svarer til 26,6 procent. Selvom det er den højeste andel i seks år, så er kvinder fortsat stærkt underpræsenterede blandt danske iværksættere, og har været det i de sidste tyve år, hvor der findes data i Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase. Dermed er vi stadig langt fra ambitionerne om ligestilling på iværksætterområdet i Danmark.

Anm.: fra 2014 og frem findes der oplysninger om flere stiftere per virksomhed. I virksomheder, hvor der ikke er oplysninger om hovedstifterens køn, antages samme kønsfordeling som i virksomhederne med kendte oplysninger om hovedstifterens køn.

Kilde: Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase og DI-beregninger.

Kvinder er underpræsenterede blandt nystartede virksomheder i de fleste brancher. Særligt inden for mandsdominerede brancher som bygge og anlæg, transport, information og kommunikation, industri samt finansiering og ejendomshandel er der langt mellem de kvindelige iværksættere. Omvendt er der en overvægt af virksomheder med en kvindelig stifter inden for sundhed og socialvæsen samt andre serviceydelser mv., som bl.a. beskæftiger sig med fysio- og ergoterapi, psykologisk rådgivning, speciallægepraksis samt frisører og skønhedssaloner. Disse brancher stod tilsammen for lidt over hver fjerde nye virksomhed, der blev stiftet af en kvinde i 2016-2020.

Anm.: Virksomheder, hvor der ikke kan knyttes en branche, er udeladt i figuren. Det drejer sig om ca. 5 pct. af virksomhederne.

Kilde: Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase og DI-beregninger.

Tidligere analyser fra DI viser, at virksomheder med kvindelige stiftere ofte har det sværere end virksomheder med mandlige stiftere, både når det gælder deres overlevelsesrate og evne til at skabe job og værdi for deres kunder.1 Samtidig er det forholdsvis få kvindelige iværksættere, som for alvor formår at komme ind på en vækstrejse – og det selvom vi følger dem over længere årrækker.2 Dette indikerer, at kvindernes repræsentation i iværksætteriet i Danmark er endnu lavere, end hvad den overordnede kønsfordeling viser, når virksomhedernes skala eller skalerbarhed tages i betragtning.

Der kan være flere potentielle forklaringer til den lave repræsentation af kvindelige iværksættere og deres udfordringer med at skabe vækst. En af barriererne som ofte fremhæves i debatten om kvindelige iværksættere er, at kønsfordelingen også er skæv, når det kommer til risikovillig kapital. Det fremgår bl.a. af en opgørelse fra den europæiske fond Unconventional Ventures, der siden 2017 har fulgt fundingen af et større antal start-ups og scale-ups i Norden.3 Opgørelsen viser, at blandt nystartede virksomheder i Danmark var det kun 1,7 procent af den rejste investeringskapital i 2021, der gik til dem, hvis stiftere udelukkende omfattede kvinder og 89,5 procent til dem, hvis stiftere udelukkende omfattede mænd. Resten af investeringskapitalen gik til virksomheder med både mænd og kvinder i stifterteamet. I første halvår af 2022 var det blot o,1 procent af investerings-kapitalen, der gik til virksomheder med kvindelige stifterteams. Ifølge Unconventional Venture har fordelingen af investeringskapital ligget på nogenlunde samme lave niveau siden 2017.

Anm.: *Opgørelsen for 2022 dækker kun 1. halvår. I 2021 er udeladt to virksomheder med blandede stifterteams der tegner sig for en stor del af investeringskapitalen, da de betragtes som outliers. Dette vurderes dog ikke at påvirke billedet nævneværdigt.

Kilde: Unconventional Ventures (2022) og DI-beregninger.

DI har for nylig lanceret en ny iværksætterstrategi for Danmark med 14 konkrete forslag, der skal gøre det lettere at starte og drive virksomhed i Danmark. Det gælder også i forhold til kvinder, som udgør et stort potentiale for dansk iværksætteri og Danmarks økonomi generelt.

Her kan du læse mere om DI’s nye iværksætterudspil: En ny iværksætterstrategi for Danmark.

Fakta om analysen

Analysen er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase, som indeholder alle nyregistrerede virksomheder i den private sektor. Det vil sige, at en ny virksomhed i et år er en reel ny virksomhed og ikke en virksomhed, der f.eks. er blevet aktiv efter at have været inaktiv i de foregående år eller blot har fået ny ejer. Derudover er Iværksætterdatabasen afgrænset til kun at indeholde reelt nye virksomheder, der første gang får en aktivitet eller en indtjening svarende til et halvt årsværk. Dermed udelades hobbylignende virksomheder med en lille eller ingen aktivitet i analysen.

I analysen er kønsfordelingen af de nystartede virksomheder opgjort ud fra hovedstifterens køn. I årene fra 2014 og frem hvor der findes oplysninger om flere stiftere per virksomhed, defineres hovedstifteren ved at anvende IVPS-nummer = 1. Dette angiver, at personen er den mest sandsynlige stifter af virksomheden og er baseret på variablen Prioritet samt tiltrædelsestidspunkt, antal måneder ansat i året og løn fra selskabet. Der medtages kun virksomheder, hvor det er muligt at identificere den mest sandsynlige hovedstifter.


 

Fodnoter

  1. Se DI-analyse (2023): Kun marginalt flere kvinder starter virksomhed.
  2. Se DI-analyse (2023): Mangel på egenkapital bremser kvindelige iværksættere på deres vækstrejse.
  3. I Unconventional Ventures' opgørelse indgår eksempelvis cirka 8.500 startups og scale-ups i 2021, som har hovedkontor i Danmark, Norge, Sverige, Island eller Finland. Opgørelsen omfatter langt fra alle nystartede virksomheder, men giver alligevel en indikation af, hvordan investeringskapitalen fordeler sig på kønssammensætningen i virksomhedernes stifterteams i de enkelte lande.

Relateret indhold