Analyser

De store virksomheder har høje ambitioner for 2024

Stemningen blandt de store børsnoterede virksomheder i Danmark er god. Der blev leveret på målene i regnskaberne for 2023, og nu hæver mange forventningerne til 2024. Hele 33 af de 50 største har hævet barren for 2024 sammenlignet med 2023.

De største virksomheder herhjemme ser overordnet ret positivt på dette regnskabsår. Således hæver 33 ud af de 50 største virksomheder forventningerne til resultatet i 2024 ift., hvad de forventede at præstere i 2023. Den store optimisme skal ses i lyset af, at virksomhederne i den grad leverede på deres mål i det sidste regnskabsår. Der er dog også 10 af dem, der føler sig nødsaget til at skrue forventningerne ned.

Anm.: For virksomheder med forskudt regnskab er opgørelsen for deres seneste årsregnskab (2022/2023).

Kilde: Virksomhedernes årsregnskaber i 2021, 2022 & 2023 og DI-beregninger

Virksomhederne løfter forventningerne i endnu højere grad, end de gjorde sidste år, hvor der ellers også var en del opjusteringer. Her blev målet for 2023 sat højere af 30 virksomheder, hvis man sammenligner med 2022, mens 16 måtte reducere deres forventningsniveau. En nedjustering af forventningerne til 2024 blandt 10 af virksomhederne er dermed ikke opsigtvækkende set i lyset af sidste års udvikling.

De positive forventninger hos virksomhederne skal ses i lyset af, at der ved afrundingen af 2023 kun var én virksomhed i top 50, der ikke formåede at levere på de forventninger, som de havde fremlagt i starten af året. Og hele 27 virksomheder overgik deres egne forventninger1.

I denne analyse sammenligner vi de forventninger, der sættes af de store virksomheder, ved årets begyndelse i år med de tilsvarende forventninger i starten af 2023. Det betyder, at sammenligningen sker mellem målet for 2024 præsenteret ved 2023 årsopgørelsen og målet for 2023, som blev fremlagt ved 2022 årsopgørelsen. Det er dermed målene og ikke resultatet, der sammenlignes. Dette kan tydeliggøres ved at se på Novo Nordisk. Her vil en sammenligning med årets vækstresultatet på 36 pct. pege på en tilbagegang, mens vækstforventninger for 2024 på 18 til 26 pct. er en fremgang set i forhold til målet for 2023 på 13 til 19 pct. En mere uddybende metodeforklaring kan findes i boksen ’Sådan har vi gjort’.

Der er betydelig forskel på tværs af brancherne

Forholdene varierer dog på tværs af brancherne. Både inden for de industrielle og finansielle virksomheder er der tegn på en udbredt optimisme, og niveauet øges hos flertallet af virksomhederne i disse sektorer. I modsætning hertil oplever transportsektoren en opbremsning, hvor flertallet af virksomhederne nedjusterer deres målsætning for det kommende år.

Anm.: Virksomheder i opgørelsen og deres målenhed kan findes i bilagstabellen. For virksomheder med forskudt regnskab er opgørelsen for deres seneste årsregnskab (2022/2023).

Kilde: Virksomhedernes årsregnskaber for 2022 & 2023, Nasdaq, cvr-registeret og DI-beregninger.

Rentestigninger har ikke kun budt på udfordringer for virksomhederne. Hos de finansielle virksomheder har de stigende renteindtægter medført, at forventningerne til 2024 hæves over hele feltet. I denne forbindelse skal det understreges, at alle 10 virksomheder inden for finansiering og forsikring løbende opjusterede deres forventninger og leverede et resultat, der overgik deres forventninger i 2023. Forventningerne til i år hæves dog ikke så vold-somt, at virksomhederne forventer at overstige deres 2023 resultat. Hvis man sammenligner forventningerne til 2024 med deres faktiske resultat i sidste regnskabsår, er det kun én ud af de 10 finansielle virksomheder, der har forhåbninger om at levere et bedre resultat i år.

I industrien er der kun én af de 14 virksomheder, der sænker deres forventninger. Her har vi Bavarian Nordic, der som den eneste virksomhed i medicinalindustrien må sænke forventningsniveauet. Herudover bliver der sat højere mål i medicinalindustrien. I industrien opjusteres der derudover over en bred kam, blandt andet af virksomheder som Demant, Nilfisk og Unibrew. Her har vi altså repræsentanter fra både elektronikindustri, maskinindustri og drikkevareindustrien, der går ind i 2024 med høje forhåbninger.


Selvom det tegner et stærkt billede af tilstanden blandt de største virksomheder, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle opjusteringer er ensbetydende med rekordindtægter og enorme vækstrater. For at understrege dette, kan man eksempelvis se på Rockwool, som i år har en forventning om at kunne fastholde deres omsætning. Det er ikke prangende, men der er dog tale om forbedrede udsigter, idet forventningerne til 2023 var et fald i omsætningen på op til 10 pct. Et tilsvarende eksempel er høreapparatsproducenten GN Store Nord. Her er målet at vækste et sted mellem 2 og 8 pct. i 2024 en fremgang, hvis man sammenligner med deres mere forsigtige vækstudsigter til 2023, som var et sted mellem -6 pct. og +6 pct. Trods disse forbehold, så er der dog overordnet tale om rigtig stærke signaler om fremgang fra mange af de største virksomheder.

I transportbranchen går det dog den anden vej. Her ser forret-ningsforholdene ikke ud til at blive ligeså gode i 2024 som i 2023. Blandt de 7 virksomheder i transportbranchen må 5 af dem nedjustere, og kun én enkelt virksomhed opjusterer målet. Det skyldes, at alle de store transportvirksomheder forudser fortsat lave fragtrater. Derfor sænkes forhåbningerne hos både Mærsk, DSV, Norden, NTG og Torm, som alle sætter et lavere forventet resultat for 2024 end de gjorde for 2023.

Hos Mærsk er udsigterne, at fortsat økonomisk vækst vil holde hånden under efterspørgslen på markedet for søtransport, men at lavere fragtrater vil medføre faldende overskud. Her fremhæves fortsat lave eller ligefrem faldende fragtrater som den største risiko for koncernen, efterfulgt af geopolitisk usikkerhed med forstyrrelser til de globale forsyningskæder.

Hos DSV er bekymringerne de samme for land- og lufttransport. Her påpeges, at kombinationen af aftagende fragtvolumen og stigende kapacitet sendte fragtraterne ned i 2023. Det betyder, at de på trods af en forudsigelse om et voksende marked spår faldende overskudsgrader og sænker målet for driftsresultatet.

I transportbranchen er det kun Københavns Lufthavn, der ikke er direkte påvirket af fragtrater. Her ser de derimod frem til stigende passagertal, som kan øge profitabiliteten, og de hæver derfor målsætningen for årets resultatet ift. målet sidste år.

Imponerende årsregnskaber fører til opjusteringer

Ser vi på virksomhedernes resultater for 2023, er det ikke en overraskelse, at målene for det kommende år bliver hævet. Der er således klare tegn på, at virksomhedernes evne til at levere på sidste års mål er med til forme forventningerne for det kommende år. I figuren nedenfor er en opgørelse af virksomhedernes forventninger til 2024, opdelt efter deres målindfrielse i 2023. Det viser, at 23 af de 27 virksomheder, der overgik deres 2023 mål, har sat endnu højere forventninger til 2024. Fordelingen er mere lige blandt de virksomheder, der levede op til deres mål - uden at overgå dem. I denne kategori har 8 ud af de 22 virksomheder været nødt til at nedjustere dem ift. næste år.

Der er en lang række virksomheder, der oplever momentum og øger ambitionsniveauet. En stor del af de virksomheder, der opjusterer, efter at have overgået deres mål, er fra den finansielle sektor. Her har alle 10 virksomheder overgået deres mål – og det medfører opjusteringer på tværs af branchen.

Med hele 23 virksomheder i denne kategori er der også medvind i andre dele af erhvervslivet. Udover Novo Nordisk, der i den grad oplever momentum, kan man fremhæve Pandora. De leverede 8 pct. vækst og overgik dermed deres umiddelbare forventninger til den organiske omsætningsvækst, som var sat mellem -3 pct. og +3 pct. Dette har sat skub i fremtidsudsigterne, og forventningerne til 2024 lyder nu på et sted imellem 4 og 8 pct. vækst.

Der kan også være tale om ekstraordinært gode år. Den ene virksomhed, der overgik forventningerne men nu nedjusterer, er Bavarian Nordic. Med en forventning om en EBITDA et sted mellem 1,1 og 1,35 milliarder kroner i 2024, er der tale om et fald fra rekord året 2023. Her blev målene for driftsindtægter på 2,2 mia. overgået, da Bavarian Nordic leverede hele 2,6 mia. kr.

Anm.: For virksomheder med forskudt regnskab er opgørelsen for deres seneste årsregnskab (2022/2023).

Kilde: Virksomhedernes årsregnskaber i 2021, 2022 & 2023 og DI-beregninger.

Der er mere spredning blandt de virksomheder der ikke overgik deres mål. Af de 22 virksomheder, der opfyldte deres mål i 2023, skruer 8 ned for tempoet. Heriblandt er der i stor stil tale om virksomheder i transportbranchen, som formåede at levere på deres mål i 2023, men nu må tage konsekvensen af de lavere fragtrater og sænker målet.

I denne gruppe er der også 10 virksomheder, der hæver forventningerne. Blandt disse har vi biotek virksomheden Genmab, der i 2023 rammer midt i deres mål for driftsindtægterne, og nu hæver ambitionerne. Herudover kommer opjusteringerne hovedsageligt fra de virksomheder, der sidste år ramte den øvre ende af deres forventningsspænd. I denne kategori har vi blandt andet Ambu, der i 2023 leverede en vækst i toppen af deres forventningsinterval, og de forudser en fortsat fremgang i 2024. Forventningerne til væksten hæves fra 5-8 pct. til 7-10 pct. Her finder vi også vindmølleproducenten Vestas, der på trods af et vanskeligt 2023 – som konsekvens af de høje renter – har en forhåbning om at øge om-sætningsvæksten i år. 

Sådan har vi gjort

I denne analyse er top 50 de 50 største danske børsnoterede virksomheder, som har angivet forventninger til 2023. Tre virksomheder er her sorteret fra, da de ikke opgiver relevante mål i deres årsrapport (Zealand Pharma, Tryg, UIE). Herudover er Chr. Hansen Holding A/S ikke med i opgørelsen grundet sammenslutning med Novozymes til Novonesis. Vækstforventningerne for Novonesis holdes dermed op imod de tilsvarende tal for Novozymes, mens der i resultatet bruges proforma tal for væksten i 2023.

Opgørelsen i denne analyse er baseret på virksomhedernes forventninger til det kommende regnskabsår, som holdes op imod de forventninger, der blev fremlagt for 2023 ved året begyndelse. Forventningerne kan lade sig basere på omsætningsvækst, driftsresultater eller profit – alt efter hvad virksomheden præsenterer. Er der tale om omsætningstal i opgørelse, bliver de regnet om til vækstforventninger. I udgangspunktet sammenlignes disse mål ikke med virksomhedernes faktiske resultat, men med deres mål for året forinden. Dette skyldes, at ønsket er at kigge på ændringerne i forventningsniveauet.

Til inddeling af virksomhedernes målopfølgning for 2023 ser vi på resultatet ift. deres forventninger ved årets begyndelse. Virksomheder, der har leveret i de nederste 40 pct. af deres forventningsspænd, angives som nedre ende af intervallet, mens 40 til 60 pct. i midten, og over 60 pct. angives som øvre ende.

Top 50 børsnoterede virksomheder er opgjort efter markedsværdi fra børsluk 14. februar 2024 baseret på tal fra Børsen.   

For virksomhederne med forskudt regnskabsår (Coloplast, Ambu, ChemoMetec, Per Aarsleff Holding og Matas) er status afgjort efter resultatet for seneste årsrapport – 2022/2023 i stedet for 2023.

Virksomhedernes brancheinddeling er bestemt ud fra deres opgørelse hos cvr-registeret og opgørelsen fra Nasdaq. 


 

Fodnote

  1. Se DI-analyse: "De største danske virksomheder overgik deres egne forventninger i 2023".

Relateret indhold