21.12.20 DI Energi Nyheder

Julehilsen 2020: Et EU i højt grønt gear

Her er en julestatus fra DI Energi, hvor vi trods et udfordrende år kan notere en lang række positive resultater for energibranchen og dermed et godt fundament for fortsat vækst og udvikling – både herhjemme og i medlemmernes internationale eksport og engagement. DI Energis medlemmer ønskes en glædelig jul og et rigtig godt nytår!

Trods et 2020 præget af COVID-19, der med uformindsket styrke hen mod jul fortsat rammer Danmark, så er det også værd at samle tankerne om alt det gode, der er lykkedes på energifronten, som vi kan tage med os ind i juletiden.

Genstartsteams for eksport

Med udgangen af sommerferien nedsatte regeringen otte genstartsteams, der skulle sætte ind i forhold til at genrejse dansk eksport oven på et belastet 1. halvår. Dansk eksport er i store problemer som følge af corona-krisen med et betydeligt fald på 15,2 pct. i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal 2019. Selv om andre brancher er endnu hårdere ramt, har nedgangen også ramt energibranchens virksomheder hårdt og giver fortsat store problemer med ordrer, leverancer, transport, rejser, salg, service og selvfølgelig den praktiske produktion.

Med lanceringen fulgte udmøntningen af knap 500 mio. kr efter ”Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni” indgået mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Et af de i otte erhvervsområder omfattede produktionsvirksomheder og grøn teknologi, som Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør i Aalborg Portland, var formand for.

Efter et effektivt arbejde lå anbefalingerne fra Genstartsteamet klar allerede i september. De pegede på, at de to største, akutte eksportudfordringer er de begrænsede rejsemuligheder og den stærkt øgede usikkerhed og kom med en række anbefalinger til at håndtere disse. Der er afsat særlige midler til øget risikovillig eksportfinansiering i regi af EKF – herunder etablering af projektmodningsfonden EFK Green Accelerator.

Green Energy Export Day

Netop eksporten var hovedtema, da DI Energi den 28. august bød velkommen til den første Green Energy Export Day. Her var 200 eksportører, rådgivere og eksperter samlet i Industriens Hus for at styrke samarbejdet om eksport. Dagen var arrangeret af DI Energi i samarbejde med Energistyrelsen, Udenrigsministeriet, Wind Denmark, DBDH, Dansk Energi og State of Green. Det lykkedes her at drøfte en række interessante markeds- og eksportmuligheder for energibranchen og at styrke branchens kontakt til de mange udsendte energirådgivere på danske ambassader i udlandet.

Grøn missionsdrevet forskningsstrategi

Erhvervslivets Klimaalliance beståede af DI Energi og Dansk Energi præsenterede den 22. september et udspil til en grøn missionsdrevet forskningsstrategi med syv anbefalinger. De skal udvikle Danmarks erhvervsstyrke på klima- og energiområdet og bidrage til de nationale klimamål. Erhvervslivets Klimaalliance mener, at der mangler strategisk fokus og prioritering af forskningsindsatsen på energi- og klimaområdet. Et eksempel på det er den skæve vægtning mellem at give midler til mange områder og enkelte store strategiske indsatser. Læs anbefalingerne her.

Energipolitisk Konference 2020

Den 7. oktober slog DI Energi og Dansk Energi dørene op til dette års energipolitiske konference – både i fysisk og virtuel form og med over 300 deltagere i alt. Temaet var ”Grøn genstart – er klima svaret på krisen?”. Der blev stillet skarpt på, hvordan vi gør den grønne omstilling til en vækstdagsorden. På programmet var både klimaminister Dan Jørgensen og finansminister Nikolaj Wammen, der kom omkring både indsatser og finansiering af klimaindsatsen. Fra erhvervslivet præsenterede formændene fra flere af klimapartnerskaberne, hvad der skal til for at nå 70 pct. målet i 2030 med de forskellige forudsætninger, der er tilstede blandt virksomhederne.

Bæredygtig biomasse

Det var også i oktober, at regeringen med en række aftalepartier blev enige om en ny lov om bæredygtighedskriterier for fast biomasse. DI Energi tog godt imod aftalen, som sikrer, at der er bred politisk enighed om at sikre anvendelse af bæredygtig biomasse fremover i Danmark til gavn for den grønne omstilling. Branchen er for længst trukket i den grønne førertrøje og hart implementeret de nye bæredygtighedskrav. Derfor er lovgivningen er forlængelse af den frivillige indsats, der allerede har været gennemført.

Samtidig blev der indgået en ny et-årig politisk aftale om et højere iblandingskrav af biobrændstoffer, der i 2021 betyder, at der skal iblandes 7,6 pct. biobrændstoffer fremfor som nu 5,75 pct. Det var en god nyhed for denne del af branchen, som DI Energi kvitterede for. Netop iblanding af biobrændstoffer kan bidrage til at gennemføre en grøn omstilling af transportområdet, særlige den tunge del. Senere på efteråret blev der indgået en ny politisk klimaaftale på transportområdet. Med aftalen indføres der et nationalt CO2-fortrængningskrav fra 2022, der erstatter det nuværende iblandingskrav.

Fortrængningskravet  er en langsigtet, teknologineutral regulering, der fremmer anvendelsen af brændstoffer med en høj fortrængning af CO2. Det inkluderer bl.a. mere avancerede biobrændstoffer og nye brændstoffer som f.eks. Power-to-X. DI Energi er som udgangspunkt positive overfor at erstatte det nuværende iblandingskrav med et fortrængningskrav, men det er bekymrende, at fortrængningskravet fra 2022-2024 kun er på 3,4%, idet iblandingen af CO2-reducerende biobrændstoffer derfor falder med 20-30% i perioden relativt til nuværende iblandingskrav.

CCUS

DI Energi og GEUS havde i september 2020 en konference med fokus på de klimapolitiske muligheder og erhvervspotentialet ved fangst og lagring af CO2 i Danmark. CO2-fangst er et vigtigt klimapolitisk virkemiddel og karbon fra biogene eller fossile punktkilder skal anvendes til produktion af grønne syntetiske brændsler. Samtidig kan der være et erhvervspotentiale i at lagre CO2 idet, at Danmark har en undergrund, som er velegnet til lagring af CO2.

Sektorkobling

I efteråret deltog DI Energi i en høring arrangeret af DTU om mulighederne med sektorkobling og smarte energisystemer, som fandt sted i Folketinget. Netop sektorkobling er en af nøglerne til at nå klimamålet på 70 pct. i 2030. Derfor har DI Energi sammen med Dansk Energi i regi af Erhvervslivets Klimaalliance taget initiativ til at udarbejde et politisk udspil om indsatsen, der skal ligge klart i første kvartal 2021. Lige nu arbejder et advisory board med adm. direktør Lars-Peter Søbye fra COWI og koncerndirektør Knud Pedersen fra Andel og 22 andre topchefer fra DI’s medlemskreds på at identificere de vigtigste anbefalinger, som skal videregives til regeringen. Det kommer I til at høre meget mere om i 2021. Læs mere her om initiativet her.

Grøn skattereform

Det var også i efteråret, DI lancerede sit udspil til en ny grøn skattereform. Kernen i DI’s grønne skattereform er at bygge reformen på den nuværende struktur: EU’s fælles CO2-kvotesystem kombineret med en videreudvikling af den eksisterende, danske CO2-afgift. Forslaget gik på at hæve CO2-afgiften i Danmark på de områder, som ikke er reguleret af EU’s kvotesystem – og samtidig sænke eller fjerne andre skatter og afgifter, som i dag både hæmmer virksomhedernes konkurrencekraft og den grønne omstilling. Opgaven er at beskatte CO2 og ikke energi fremover.

Den 8. december indgik regeringen sammen med en række af folketingets partier (rød blok) en politisk aftale om en grøn skattereform, der lægger op til at hæve energiafgifterne på procesenergi med 6 kr. pr. GJ fra 2023. Inden da skal en ekspertkommission dog komme med forslag til at indrette afgifterne på en måde, så de beskatter CO2-indholdet i stedet eller ligefrem kommer med et helt nyt bud på indretningen af CO2-afgiften fremover.

DI’s 2030-plan lanceret

DI’s Topmøde 2020 bekræftede endnu en gang dansk erhvervslivs entydige opbakning til 70 pct. målet i 2030 og den grønne omstilling som helhed med en ny 2030-plan ”Tilbage til fremtiden”. Den nye plan har i høj grad taget arbejdet fra de 13 klimapartnerskaber i foråret med.

Dansk-hollandsk energitopmøde

Danmark og Holland har etableret et tæt partnerskab på energiområdet. Derfor mødtes de to lande og DI Energis medlemmer til virtuelt erhvervs-topmøde den 2. november om vindenergi, grøn gas, fjernvarme og energieffektive byer. Holland var i 2019 energibranchens 3.-største eksportmarked. Eksporten på over 7 mia. kroner udgjorde næsten 20 pct. af Danmarks samlede vareeksport til landet. Mange medlemmer af DI Energi er særdeles aktive i Holland, og mange bruger de nye klimamål som anledning til at styrke forretningen i landet. Derfor er DI Energi engageret i at udvikle relationen og forretningsmulighederne.

Power-to-X og energilagring

I november lancerede DI Energi sine anbefalinger til regeringen vedrørende Power-to-X som et nyt udviklingsområde, der kan nyttiggøre grøn strøm på flere nye måder og bringe vedvarende energi stærkere ind i transporten og andre anvendelser. Anbefalingerne, som er udarbejdet i samarbejde med en række engagerede medlemsvirksomheder og Dansk Energi, leder frem mod en forventet samlet dansk strategi for Power-to-X i 2021.

Den 19. november afholdt DI Energi møde om erfaringerne med Power-to-X i samarbejde med den franske ambassade, som havde samlet en række franske aktører på området til en nyttig udveksling af viden og idéer på området. I december havde DI Energi sammen med DTU en konference med fokus på, hvordan vi gør teknologien mere effektiv. PtX og CCUS vil blive meget vigtige byggesten i fremtidens energisystem som klimapolitiske virkemidler, og samtidig er det teknologier med et betydeligt erhvervspotentiale.

Der er brug for nye teknologier til lagring og konvertering af den grønne energi og flere virksomheder arbejder aktivt med andre teknologier til lagring af energi end power-to-x. Derfor har DI Energi og Dansk Energi været aktiv i etableringen af Dansk Center for Energilagring sammen med en række tekniske universiteter, som er blevet til virkelighed med midler fra Industriens Fond og ved bidrag fra en række virksomheder.  Fra 1. januar 2021 vil Center for Energilagring arbejde målrettet med at styrke den danske forskningsindsats, industrialisering og vækst inden for energilagring og konvertering.

Green Energy Tech Lab

Den danske energiindustri har i dag en særlig styrkeposition inden for produktion og udvikling af grøn energiteknologi og andre grønne løsninger, men danske virksomheder kan blive endnu bedre til at udnytte erhvervspotentialet inden for nye digitale løsninger. DI Energi har derfor sammen med Dansk Energi, Microsoft og Energinet gennemført et projekt med fokus på, hvordan et Green Energy Tech Lab skal skabe endnu bedre rammer for de danske start-ups og veletablerede firmaer, der arbejder med grøn energiteknologi og digitalisering.

Digitaliseringen i form af data, digitale serviceplatforme og smarte enheder får stor betydning for udviklingen af fremtidens forretningsmodeller og løsninger på det energi- og miljøteknologiske område. Et Green Energy Tech Lab kan accelerere innovationen imellem digitale virksomheder og energiindustrien, så Danmark fortsat kan være en grøn vindernation, også på langt sigt.

USA

November bød også på et amerikansk præsidentvalg. Joe Biden tiltræder den 20. januar 2021, og meget tyder på, at der er lagt op til et politisk gearskifte i landets grønne omstilling. Biden har præsenteret en omfattende investeringsplan, Build Back Better. Han ønsker at gøre USA klimaneutralt inden 2050, energirenovere millioner af bygninger og opføre 60.000 vindmøller. Den nye præsident vil også tage initiativ til, at USA genindtræder i Parisaftalen, som lige har haft fem års fødselsdag. Det er gode nyheder for den danske energibranche, der har øjnene rettet mod det amerikanske marked og de mange muligheder, der åbner sig for salg af grønne danske løsninger og services fremover.

Indien

Indien er også et af de lande, som Danmark har et energipartnerskab med. Det blev markeret ved Indiens største konference for vedvarende energi, Global RE-Invest, i november. Her var Danmark partnerland, og Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen holdt åbningstale sammen med premierminister Narendra Modi. DI Energi bidrog til at gennemføre en konferencesession, hvor danske virksomheders betydelige bidrag til Indiens udbygning med vindenergi blev belyst og, hvor ledende politiske skikkelser fra Indien sammen med DI Energis medlemmer drøftede vejen frem i et samarbejde, hvor virksomhedernes teknologiske løsninger og investeringer spiller sammen med regeringernes prioriteter og samarbejde inden for vindenergi.

Styrkede klimamål i EU

Lige op til jul valgte EU-landene at skrue op for klimaambitionerne med en ny målsætning om 55 pct. CO2-reduktion i 2030. Det giver mange nye eksportmuligheder for danske virksomheder, der står på spring for at udrulle nye grønne teknologier til hele Europa. Derudover skal EU’s CO2-kvotesystem ændres. Dermed tager EU-landene et væsentlig skridt mod at realisere målsætningen om et klimaneutralt EU i 2050. De højere europæiske klimaambitioner er godt nyt for den danske energibranche.

Klimaaftale for energi og industri

Som jeg nævnte i min sommerhilsen, blev der den 22. juni landet en politisk aftale om energi og industri, der tager et stort skridt på vejen mod 70 pct. målet. Det er på mange måder en særdeles god aftale for dansk erhvervsliv og energibranchen, der bl.a. indeholdt en markant udbygning af biogas med næsten 3 mia. kroner frem mod 2030. Desværre sikrer de afsatte midler til udbygning med biogas ikke tilstrækkelige mængder i forhold til det estimerede behov, og DI Energi arbejder derfor for en åbning af klimaaftalen på dette punkt. Herudover indeholdt aftalen ikke udbygning af gasnettet, så vi kan sikre de store CO2-udledere adgang til biogassen. DI Energi har derfor i efteråret også arbejdet (og arbejder stadig) for at sikre denne udbygning, så vi kan sikre, at også de store udledere kan komme i mål med 70 pct. CO2-reduktion.

Nyt fra sekretariatet

Endelig får DI ny medlemsdirektør, når Lars Frelle-Petersen fratræder sin stilling i DI ved årets udgang for at tiltræde som departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Den nye medlemsdirektør er Anders Søndergaard Larsen, der gennem 25 år har arbejdet for DI’s medlemmer i forskellige roller. DI Energi er sammen med DI’s otte øvrige branchefællesskaber en del af DI’s medlemsområde. Vi glæder os meget til med opbakning fra Anders fremover om at styrke relationen og ydelserne til vores medlemmer.

Sekretariatet i DI Energi er i god form, og vi glæder os til at byde en ny kollega velkommen i det nye år. Kristian Nielsen er ansat som ny chefkonsulent og vil fremover bistå medlemmerne blandt andet i spørgsmål om reguleringen og indsatser til fremme af vedvarende energi og energieffektivitet. Samtidig vil vi gerne kvittere for den høje medlemstilfredshed i DI Energi, som medlemsundersøgelsen 2020 viste. DI Energi har over 530 medlemmer og er i fortsat vækst. Bestyrelsen bidrager under kyndig ledelse af formand Claus Madsen til at prioritere arbejdet, at sikre forankringen blandt medlemmerne og at synliggøre resultaterne. Bestyrelsen følger den besluttede strategi for 2020-2022.

 

Relateret indhold