10.02.20 DI Energi Nyheder

Danmarks klimalov skal understøtte grøn økonomisk vækst

Klimaloven skal sætte den overordnede ramme for den fremtidige klimaindsats på tværs af alle sektorer i Danmark, herunder borgere og virksomheder. DI støtter op om en reduktion af drivhusgasudledninger med 70 pct. og klimaneutralitet i senest 2050. Læs DI’s høringssvar til Danmarks nye klimalov.

Danmark har fået sin første Klimalov, som for alvor skal sætte fart på den grønne omstilling. DI ønsker, at den fremtidige klimaindsats skal ske på en måde, som understøtter fremtidig økonomisk vækst og et konkurrencedygtigt erhvervsliv.

I klimaloven er der opstillet nogle guidende principper for den fremtidige klimaindsats. Det gælder især behovet for at sikre global udvikling, omkostningseffektivitet, erhvervsudvikling og konkurrence samt balancen mellem national indsats og afledte udledningseffekter. DI mener, at disse principper bør tillægges afgørende vægt i klimaloven samt i den kommende handlingsplan. DI efterlyser en nærmere beskrivelse af lovudkastet, og hvordan principperne konkret skal løftes af Regeringen og Klimarådet.

Klimarådet skal styrkes
DI støtter en styrkelse af Klimarådet, som skal sikre en fagligt kvalificeret klimaindsats fremadrettet. Klimarådet kan selv vælge deres ressourcer, og DI ser gerne, at man udpeger kompetencer som understøtter en helhedsorienteret opfølgning på klimaindsatsen. DI mener, at det er afgørende, at Klimarådet formår at balancere de grundlæggende principper med hensyn til økonomi, konkurrenceevneforhold, beskæftigelse og internationale handelsforhold. Det tilknyttede dialogforum med repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet skal knyttes endnu tættere til Klimarådets arbejde, end der er lagt op til i udkastet til høringssvar.

Et bindende mål kræver en dokumenteret indsats
En del af den politiske aftale tilsiger, at datagrundlaget skal styrkes, hvilket DI finder positivt. Det er DI’s holdning, at metodediskussion fremadrettet tillægges stor opmærksomhed samt, at man inddrager en diskussion om globale effektvurderinger. Loven fastsætter såkaldt ”handlepligt”, såfremt der viser sig udfordringer med at realisere klimamålsætningen. DI finder det positivt med en løbende forpligtigende opfølgning – og vil pege på, at handlepligten også skal træde i kraft i situationer, hvor der eksempelvis identificeres økonomiske og/eller konkurrencemæssige udfordringer.

Globalt perspektiv skal have større vægt
Danske energiløsninger, dansk know-how og danske klimaeffektive varer bidrager til at styrke den internationale klimaindsats. Der er behov for at styrke den internationale klimaindsats betydeligt gennem EU og bredere internationalt gennem især Paris-aftalen. Samtidigt peger de hidtidige erfaringer fra Klimapartnerskaberne på nødvendigheden af at tænke globale effekter og værdikæder ind i klimaindsatsen. Danske virksomheders løsninger kommer klimaet til gode i en international sammenhæng. Derfor mener DI, at effekterne fra danske klimaløsninger bør afspejles i Klimaloven. Ydermere fremgår det i Parisaftalen, at der kan gøres brug af markedsbaserede løsninger for at sikre en omkostningseffektiv klimaindsats både internationalt og i EU. Eksempelvis vil nationale tiltag, som svækker danske virksomheders konkurrenceevne, blot flytte udledninger på tværs af grænser, som dermed ikke bidrager til den tilsigtede CO2 reduktion.

Læs DI's Høringssvar her

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret indhold