CO-industris formand, Claus Jensen og CO-industris næstformand, Mads Andersen samt DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen og DI’s viceadm. direktør, Kim Graugaard præsenterer gennembrudsforlig i Industriens Hus 9. februar 2020

Foto: Thomas Arnbo
09.02.20 DIB Nyheder

Forlig på plads for 230.000 medarbejdere i industrien

DI og CO-industri er efter et døgns uafbrudte afsluttende forhandlinger nået frem til et forlig med fokus på tryghed, fleksibilitet og fortsat konkurrencekraft. Se hovedelementerne her.

Efter et døgns uafbrudte afsluttende forhandlinger er DI og CO-industri søndag den 9. februar blevet enige om en treårig fornyelse af Industriens Overenskomster. Ifølge DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen, har parterne indgået en ansvarlig overenskomst med fokus på tryghed, fleksibilitet og konkurrencekraft.

- Det her forlig er resultatet af benhårde forhandlinger. Vi er blevet mødt med høje forventninger fra lønmodtagersiden. Omvendt har vi insisteret på, at vi ikke må sætte virksomhedernes konkurrencekraft over styr. Den balance, synes jeg,  vi har skabt grundlaget for med aftalen her, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Med den nye aftale ændres reglerne for forældreorlov. Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.

- Vi har aftalt en temmelig markant ændring af barselsreglerne, så fædrene fremover får øremærket otte ugers forældrelov med løn –  altså tre uger mere end i dag. Dermed tør jeg godt sige, at vi som arbejdsmarkedets parter følger med tiden og tager vores del af ansvaret for, at vi får en mere ligelig fordeling af orloven, siger Lars Sandahl Sørensen.

Følg med i overenskomstforhandling 2020

Fritvalgsbidrag hæves

Blandt andre nye elementer i aftalen er, at det såkaldte fritvalgsbidrag hæves fra 4 til 7 pct. i løbet af overenskomstperioden. Det giver den enkelte medarbejder større fleksibilitet til selv at vælge mellem frihed, løn eller større pensionsopsparing. Samtidig er parterne enige om at sikre en modernisering og større synlighed om Fritvalgs Lønkontoen og de muligheder, den giver. Og så skal overenskomstperioden bruges på at gøre Fritvalgs Lønkontoen enkel at håndtere for både medarbejdere og virksomheder.

- Aftalen giver en højere betaling til den del af lønnen, der kommer som indbetalinger på Fritvalgs Lønkontoen – penge, som medarbejderne kan vælge at omsætte direkte til løn, frihed eller pension. Til gengæld har vi været meget optaget af at synliggøre både nytten og værdien af kontoen. Nøgleordene er lidt mere tryghed for medarbejderne – og lidt mere fleksibilitet for arbejdsgiverne, siger DI-direktøren.

Pensionsordningen udvides

På en række punkter styrker overenskomsten vilkårene for  medarbejdere, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Pensionsordningen udvides, så den også dækker de helt unge lærlinge og elever. De medarbejdere, der vælger at fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen, kan vælge at få pensionsbidraget udbetalt som løn.

- Overenskomsten giver bedre pensionsdækning til de helt unge medarbejdere. Samtidig får de mange ældre, der bliver i job efter folkepensionsalderen, mulighed for i stedet at få pensionsbidraget udbetalt som løn. Jeg er også glad for at kunne fortælle, at vi er blevet enige om at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medarbejdere. Det har selvfølgelig også stor betydning for os som arbejdsgivere, at medarbejderne kommer godt videre til et nyt job, siger Lars Sandahl Sørensen.

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst fungerer som gennembrudsoverenskomster på mindstelønsområdet, og overenskomsterne dækker godt 6.000 virksomheder og 230.000 medarbejdere.

Hovedelementerne i aftale mellem CO-industri og DI om en ny treårig overenskomst gældende fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023

Stigninger i løn og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen

Mindstebetalingssatsen stiger med 2,5 kr. pr. år

Tillæg for forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. stiger med 1,6 pct. pr. år

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. pr. år

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgår i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

 Mere øremærket forældreorlov til faderen

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har moderen ret til at holde fem uger, faderen otte, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.   

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere under Industriens Overenskomst modtager løn fra arbejdsgiveren, udvides fra 9 uger til i alt 14 uger. Samtidig sikres det, at sygemeldte medarbejdere på skiftehold og weekendarbejdere igennem alle 14 uger modtager en løn, der er tættere på deres normale indtægt.

Derudover sikres det, at der indbetales fuldt pensionsbidrag, når medarbejdere modtager sygeferiepenge.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil frem over få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Enklere lønadministration

Der åbnes mulighed for overgang til månedsvis lønudbetaling, hvilket vil lette lønadministrationen betydeligt i mange virksomheder.

Tidligere pension til elever og lærlinge

Elever og lærlinge vil fremover have ret til pension, så snart de er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

Konkurrencedygtige pensionsordninger

Parterne vil i fællesskab overvåge omkostningsniveauet for firmapensionsordninger inden for overenskomstens område og sikre, at de er konkurrencedygtige.  

Samtidig vil de i fællesskab sætte fokus på, at pensionsopsparingen for medarbejdere med få timer ikke ædes af administrationsomkostninger.

Afdækning af andre ansættelsesformer

Parterne vil i fællesskab holde øje med udviklingen i andre ansættelsesformer end normalt fuldtidsarbejde for at kunne vurdere, om reglerne er indrettet rigtigt.

Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Industriens Kompetenceudviklingsfond, selvom de ikke længere er i job.

Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder

Medarbejderes ret til at få støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond til uddannelse aftalt med virksomheden, er nu en blivende del af overenskomsten. Denne rettighed blev aftalt som en forsøgsordning i 2017. 

Lettere adgang til den danske model  

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i DI og  ikke har en fritvalgsordning i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens Fritvalgs Lønkonto inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

Stigningen i fritvalgsbidraget på 3 procentpoint, der er aftalt i overenskomstperioden, kan udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende det på anden vis. Medarbejdere og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at en større del af Fritvalgs Lønkontoen løbende udbetales med lønnen. Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre værdien af Fritvalgs Lønkontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.     

Mere frihed til børnefamilier                             

Medarbejdere får frem over ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse friheden. 

Styrket fokus på den grønne omstilling

Parternes fælles arbejde i TekSam vil i den kommende periode sætte særligt fokus på at understøtte samarbejdet om den grønne omstilling mellem ledelse og medarbejdere på de danske virksomheder. 

Strømlining af regler for feriefridage mv.

Overenskomstens regler om bl.a. ferie, feriefridage og Fritvalgs Lønkonto strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Derudover er der åbnet op for, at medarbejdere og ledelse på den enkelte virksomhed kan indgå aftale om at holde ferie i timer frem for i dage.

Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste

De lokale parter på den enkelte virksomhed får bedre adgang til at aftale særlige regler for medarbejdere, der arbejder i rådighedstjeneste.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Per Geckler Møller
Skrevet af:

Per Geckler Møller

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold