Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er et værktøj, som en virksomhed kan benytte, når den i en midlertidig periode med arbejdsmangel ikke kan beskæftige medarbejderne i fuldt omfang. I forbindelse med COVID-19 er der indført en ny midlertidig ordning, som kan benyttes som alternativ til den traditionelle arbejdsfordeling fra den 14. september 2020 og indtil 31. december 2021.

Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, så medarbejderne deler det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige. Dermed undgår virksomheden opsigelser.

Medarbejderne modtager sædvanlig løn, når de arbejder, og de medarbejdere, der er medlem af en A-kasse, modtager supplerende dagpenge, når de er ledige.

For at medarbejderne kan få supplerende dagpenge, skal arbejdsfordelingen indeholde en frigørelsesmulighed, således at medarbejderen kan sige op uden varsel for at tage andet arbejde på en anden virksomhed.

Virksomheden kan i princippet etablere arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere, uanset om de er omfattet af en overenskomst eller ej.

To forskellige arbejdsfordelingsordninger under COVID-19

Under COVID-19 er det muligt at benytte to forskellige arbejdsfordelingsordninger. Den ene er den traditionelle arbejdsfordelingsordning, der har eksisteret i mange år. Den anden er en midlertidig ordning, der er aftalt i forbindelse med COVID-19.

Det vil være muligt at anvende den midlertidige ordning, fra mandag den 14. september 2020 og indtil den 31. december 2021.

Fælles for begge ordninger er, at arbejdsfordelingen kan omfatte alle medarbejderne i enten:

 • en virksomhed som helhed
 • en virksomhedsafdeling
 • en bestemt produktionsenhed i virksomheden.

Den traditionelle ordning

En traditionel arbejdsfordeling kan være fastsat i en kollektiv overenskomst eller ved anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden.

Hvis medarbejderne er omfattet af en overenskomst, der indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, skal arbejdsfordelingen iværksættes efter disse bestemmelser. 

Hvis medarbejderne ikke er omfattet af en overenskomst, der indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, skal der indgås en ”anden kollektiv aftale” mellem virksomheden og den gruppe medarbejdere, der skal deltage i arbejdsfordelingen.

Det er i princippet muligt at etablere en traditionel arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere, uanset om de er omfattet af en overenskomst eller ej.

Der er dog forbund, som er af den opfattelse, at blandt andet funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst ikke kan deltage i en arbejdsfordeling. DI er ikke enige heri, men i praksis gør denne uenighed det meget svært at etablere arbejdsfordeling for funktionærer.

Fordeling af arbejdstid

En traditionel arbejdsfordeling kan etableres på flere forskellige måder:

 • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
 • Arbejdstiden skal være nedsat med enten 1 uges arbejde fulgt af 1 uges ledighed, 2 ugers arbejde/1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed.

Det er som udgangspunkt muligt at aftale 13 ugers arbejdsfordeling i hver enkelt afdeling eller produktionsenhed. Der er dog mulighed for at forlænge denne periode under visse forudsætninger.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest en uge, før den træder i kraft.

Særlig fleksibilitet i den traditionelle ordning under COVID-19

I forbindelse med COVID-19 er det blevet mere fleksibelt at anvende arbejdsfordeling, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation, og det er blevet muligt at igangsætte en arbejdsfordeling, så snart den er anmeldt til jobcentret i stedet for senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Regeringen og et flertalt i Folketinget blev den 16. december 2020 enige om midlertidigt at suspendere arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved ordinær arbejdsfordeling eller hjemsendelse i perioden fra den 1. januar til den 28. februar 2021. Aftalen er blev først udmøntet ved lov den 19. januar 2021, og suspensionen gælder derfor først fra den 19. januar 2021 og løber indtil den 18. marts 2021.

Suspensionen gælder ikke for de G-dage, der skal betales i forbindelse med arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning.

Læs mere om den traditionelle ordning under ”I dybden med arbejdsfordeling efter den traditionelle ordning".

Den nye midlertidige ordning

Den midlertidige ordning for arbejdsfordeling er etableret ved lov, og den adskiller sig fra de traditionelle regler om arbejdsfordeling på bl.a. følgende punkter:

 • Virksomheden kan iværksætte arbejdsfordeling for alle medarbejdere, selv om der ikke er overenskomstmæssig hjemmel hertil eller i øvrigt indgået kollektiv eller individuel aftale herom.
 • Virksomheden bestemmer selv, i hvilket tidsrum arbejdsfordelingen skal løbe, dog skal arbejdsfordelingen ophøre senest den 31. december 2021. Virksomheder, der har iværksat en arbejdsfordeling, kan forlænge den eksisterende periode eller påbegynde en ny. Der skal i så fald foretages en ny anmeldelse til jobcenteret.
 • Virksomheder indenfor DA/FH-området, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i Samarbejdsaftalen (uddybes nedenfor).
 • Før arbejdsfordeling kan iværksættes, skal de berørte medarbejdere have 24 timer på en hverdag til at beslutte, om de vil indgå i arbejdsfordelingen. Hvis virksomheden orienterer medarbejderne om den påtænkte arbejdsfordeling en lørdag kl. 12.00, skal medarbejderne senest mandag kl. 12.00 beslutte, om de ønsker at indgå i ordningen. Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. Virksomheden må i givet fald opsige medarbejderen med pågældendes sædvanlige varsel og under overholdelse af øvrige vilkår (se yderligere herom under særskilt punkt).
 • Virksomheden skal tilrettelægge arbejdsfordelingen, så arbejdstiden for de berørte medarbejdere nedsættes med mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Det vil sige, at de berørte medarbejdere maksimalt må være ledige halvdelen af deres aftalte arbejdstid.
 • Virksomheder der er omfattet af en overenskomstaftale, der giver mulighed for at reducere arbejdstiden med op til 80 pct., kan reducere arbejdstiden i overensstemmelse hermed, men kun for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomstaftalen.
 • Ordningen giver alene mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed, og kan ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering m.v. i videre omfang end efter de gældende overenskomsters regler herom.
 • Med respekt heraf kan perioden med ledighed for ikke-funktionærer tilrettelægges fleksibelt på dage og timer, f.eks. ledighed hver anden dag, en dag om ugen, hver anden uge eller halvdelen af hver arbejdsdag. Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, der indeholder regler om mindstearbejdstid på en almindelig arbejdsdag, skal disse regler respekteres.
 • For funktionærer skal ledighed placeres i hele dage.
 • Virksomheden skal betale et arbejdsgiverbidrag på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget beregnes forholdsmæssigt, så det reduceres, hvis virksomheden ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned. Pligten til at betale to G-dage ved start af en arbejdsfordeling suspenderes.
 • Medarbejdere, der indgår i arbejdsfordeling efter den nye ordning, får i ledighedsperioder en forhøjet dagpengesats på maksimalt 23.000 kr. pr. måned (beregnet på fuldtidsledighed).
 • Medarbejdere, der ikke er medlem af en a-kasse, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, men endnu ikke er dagpengeberettigede, kan opnå ret til dagpenge under den midlertidige ordning ved at betale 3 måneders kontingent til en a-kasse for hver måned, de ønsker at opnå dagpenge fra a-kassen i en arbejdsfordeling.
 • Virksomheden kan iværksætte opkvalificeringsforløb for medarbejdere omfattet af arbejdsfordeling, også for de perioder, hvor den pågældende medarbejder er ledig og modtager supplerende dagpenge.

 

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning

Hent

Publikationer

Trepartsaftale - Ny midlertidig arbejdsfordeling

Hent

Skabeloner

Indberetningsskema til traditionel arbejdsfordeling

Hent

Artikel opdateret den 22.01.21

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter