Ude- og rejsearbejde samt befordring

Virksomhederne er under visse overenskomster forpligtet til at betale for ude- og rejsearbejde samt befordring, når arbejdet foregår uden for den arbejdsplads, hvor medarbejderen normalt arbejder. Funktionærer har krav på, at virksomheden betaler rejseudgifter og lignende eller giver et passende forskud til dækning af omkostningerne.

I flere overenskomster, herunder Industriens Overenskomst, Fællesoverenskomsten, er begreberne udearbejde, rejsearbejde og udstationering definerede.

Industriens Funktionæroverenskomst indeholder ingen definition af begreberne.

Udearbejde

Udearbejde er i både Fællesoverenskomsten og Industriens Overenskomst defineret som arbejde uden for den arbejdsplads, hvor medarbejderen normalt arbejder. Det kræver ikke overnatning uden for hjemmet, for at det kan kategoriseres som udearbejde. Vær opmærksom på, at arbejdsplads også dækker værksteder eller andre filialer i samme virksomhed. Er I ikke opmærksom på dette, kan der komme et efterbetalingskrav for den transporttid, som medarbejdere har haft ved at blive sendt hen til andre filialer eller værksteder.

Rejsearbejde

Rejsearbejde er i både Fællesoverenskomsten og Industriens Overenskomst defineret som arbejde på et fremmed sted, hvor medarbejderen skal overnatte væk fra hjemmet.

Foregår rejsearbejdet i udlandet, er det, uanset varigheden, at betragte som en udstationering.

Virksomheden skal betale funktionærers udgifter

Funktionærer, der har ude- eller rejsearbejde, har krav på, at virksomheden betaler nødvendige rejseudgifter og lignende. Virksomheden skal give funktionæren et passende forskud til afholdelse af disse udgifter. 

I mange overenskomster er der også regler for medarbejdere på ude- og rejsearbejde.

Industriens Overenskomst

Udearbejde

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst skal ved udearbejde have den samme løn som ved arbejde på den arbejdsplads, hvor medarbejderen normalt arbejder.

Hvis der ikke stilles omklædnings-, spiselokaler eller godkendt skurvogn til rådighed, skal I betale et udearbejdstillæg pr. time.

Hvis I forlanger, at medarbejderen skal møde på udearbejdsstedet ved normal arbejdstids begyndelse og til dens slutning, skal I betale en godtgørelse i form af vejpenge til medarbejderen.

Godtgørelsen for vejpenge kan I fastsætte ved lokal forhandling. Hvis I ikke kan blive enige her, skal I betale de satser, som fremgår af overenskomsten.

Flytter I en medarbejder permanent til et andet arbejdssted, eksempelvis en anden filial, skal I også betale vejpenge den første måned efter flytningen.

Hvis I har medarbejdere, der primært opholder sig uden for virksomhedens område, kan I skrive i deres ansættelsesbeviser, at de ”i alt væsentligt er antaget til at udføre arbejde uden for virksomhedens område”, og derfor får de hverken udearbejdstillæg eller vejpenge. Det er vigtigt, at I skriver dette konkret i ansættelsesbeviset og ikke blot sætter kryds i ansættelseskontraktstandarden ved skiftende arbejdssteder.

Rejsearbejde

Hvis medarbejdere på Industriens Overenskomst har rejsearbejde, får han eller hun sin almindelige timeløn for selve arbejdet.

Derudover skal I betale for rejsetiden. Selve betalingen fastsættes ved lokal forhandling. Hvis I ikke kan blive enige, skal I betale de satser, som fremgår af overenskomsten. I Industriens Overenskomst fremgår det, at rejsetid uden for normal arbejdstid aflønnes med 75 pct. af mindstebetalingen (Industriens Overenskomst § 22).

Endvidere får medarbejderen godtgjort eventuelle udgifter til befordring, kost og logi.

Drejer det sig om rejsearbejde i udlandet, gælder der særlige regler, fordi overenskomster, herunder Industriens Overenskomst, ikke gælder i udlandet.

I skal ved rejsearbejde i udlandet udarbejde en skriftlig aftale med medarbejderen, inden arbejdet påbegyndes. Det kan være en konkret aftale fra opgave til opgave, eller det kan være en lokalaftale, der bruges ved rejsearbejde i udlandet.

Aftalen skal indeholde følgende punkter:

  • arbejdstid
  • løn- og arbejdsvilkår
  • befordring (ud- og hjemtransport samt evt. lokal transport)
  • valuta som lønnen udbetales i
  • eventuelle tillæg i kontanter og naturalier under opholdet
  • varighed af arbejdet
  • eventuelle forsikringer tegnet for medarbejderen
  • eventuelt vilkårene for, hvordan medarbejderen genindtræder på virksomheden.

Fællesoverenskomsten

Udearbejde

Medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomsten skal ved udearbejde have den samme løn som ved arbejde på den arbejdsplads, hvor medarbejderen normalt arbejder.

Befordringstiden, dvs. den tid befordringen fra medarbejderens bopæl til udearbejdsstedet og retur opgøres til, betales af virksomheden, hvis denne er længere end medarbejderens normale befordringstid fra bopæl til virksomheden. Der betales alene for merbefordringstiden. Andet kan dog aftales ved lokalaftale.

Hvis det er aftalt med medarbejderen, at medarbejderen skal benytte eget køretøj, betales der kilometergodtgørelse i henhold til statens takster for kørselsgodtgørelse, hvis afstanden fra medarbejderens bopæl til udearbejdsstedet og retur er længere end afstanden fra medarbejderens bopæl til virksomheden og retur. Der betales alene kilometergodtgørelse for merafstanden. Andet kan dog aftales ved lokalaftale.

Rejsearbejde

Hvis medarbejdere på Fællesoverenskomsten har rejsearbejde, får han eller hun sin almindelige timeløn for selve arbejdet.

Derudover skal I betale for rejsetiden. Medmindre I aftaler andet, betales rejsetid såvel inden for som uden for normal arbejdstid med den pågældendes gennemsnitsløn i de forudgående 4 lønningsuger (Fællesoverenskomstens § 11, stk. 1).

Endvidere får medarbejderen godtgjort eventuelle udgifter til befordring, kost og logi.

Drejer det sig om rejsearbejde i udlandet, gælder der særlige regler, fordi overenskomster, herunder Fællesoverenskomsten, ikke gælder i udlandet.

Industriens Funktionæroverenskomst

Medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst skal, såfremt der ikke ved lønfastsættelsen er taget højde herfor, ydes særskilt betaling ved ude- og rejsearbejde.

Reglerne

Funktionærloven
For medlemmer

I dybden med ude- og rejsearbejde samt befordring

Få svar på, hvor meget timelønnede medarbejdere og funktionærer skal betales for rejsetid i forbindelse med udearbejde, om virksomheden skal betale kost og logi til medarbejdere i forbindelse med rejsearbejde – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 23.03.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter