Kompetencefonden mellem DI og HK

Kompetencefonden yder tilskud til medarbejdernes uddannelse, hvis de benytter sig af overenskomsternes ret hertil. Fonden dækker medarbejdere på Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service mellem DI, HK/Privat og HK Handel og/eller Landsoverenskomst for butikker mellem DI og HK Handel.

Virksomheder, der er omfattet af den ene eller begge overenskomster, skal indbetale bidrag til fonden/fondene.

Indberetning til kompetencefonde.dk

  • Bidraget indberettes og indbetales to gange årligt.
  • Indberetning og indbetaling sker sammen med bidraget til DA/LO Udviklingsfonden.
  • Bidragsgrundlaget opsamles via edb-lønsystemet.
  • Der kan indberettes på flere måder.

Læs mere på www.kompetencefonde.dk

Virksomhedens bidrag

Virksomhedens bidrag til kompetencefonden er fastsat til:

  • 520 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år for medarbejdere omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service.
  • 400 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år for medarbejdere omfattet af Landsoverenskomst for butikker.

Desuden skal der i henhold til begge overenskomster med virkning pr. 1. marts 2017 betales 30 øre pr. medarbejder pr. præsteret arbejdstime til udviklings- og samarbejdsfonden. Dette beløb forhøjes pr. 1. marts 2018 til 35 øre pr. medarbejder pr. præsteret arbejdstime.

Der skal ikke betales bidrag for elever.

Hvad kan støttes?

Fonden kan støtte alle typer af kompetenceudvikling, der er relevant i forhold til beskæftigelse inden for den pågældende overenskomsts dækningsområde.

Frihed til selvvalgt uddannelse kan bruges til uddannelse på såvel grundlæggende som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse. Fonden har udarbejdet en oversigt over kurser, der umiddelbart kan ydes tilskud til. Denne ”positivliste over selvvalgt uddannelse” findes på www.kompetencefonde.dk.

Hvis et ønsket kursus ikke fremgår af positivlisten, kan medarbejderen alligevel søge det ønskede kursus. I sådanne tilfælde må der påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.

Der uddeles kun støtte fra fonden, såfremt der er midler til rådighed. Hvis ansøgningerne om støtte overstiger indbetalingerne, prioriteres ansøgningerne ud fra de kriterier, bestyrelsen opstiller.

Ved overenskomstfornyelsen i 2017 er det aftalt, at der kan ydes støtte til aftalt uddannelse i form af en fuld akademiuddannelse gennemført over en treårig periode. Akademiuddannelserne fremgår af positivlisten over aftalt uddannelse.

Medarbejderen forbruger sin ret til seks års selvvalgt uddannelse og forudsættes at have opsparet ret til frihed i seks uger det år den aftalt uddannelse igangsættes. Dermed vil retten til frihed til to ugers selvvalgt uddannelse i året efter afslutningen af akademiuddannelsen også være forbrugt. Den aftalte uddannelse er kendetegnet ved, at medarbejderen modtager sin sædvanlige løn under uddannelsen i det omfang denne foregår i arbejdstiden.

Det er virksomheden, som søger om støtte til aftalt uddannelse. Der kan søges om 100 pct. lønkompensation til disse forløb.

Der er yderligere på Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service indført mulighed for støtte til at løfte ufaglærte medarbejdere til faglært niveau i form af en kontor- eller handelsuddannelse. 

Hvem kan søge støtte til selvvalgt uddannelse?

Alle overenskomstdækkede medarbejdere med 6 måneders anciennitet har adgang til at søge om støtte fra fonden, uanset medlemskab af fagforening.

Hvis medarbejderne ønsker at bruge overenskomsternes ret til frihed til 2 ugers selvvalgt uddannelse (uden løn), skal de samtidig søge om og opnå støtte fra fonden.

Efter overenskomsterne kan der gives frihed til efter- og videreuddannelse, som er relevant for beskæftigelse under overenskomsten, hvis der er givet tilsagn om tilskud fra fonden, eller til efter- og videreuddannelse, som er relevant for virksomheden.

Fonden kan yde tilskud til kursusudgifter, rejseomkostninger og eventuelt løntilskud. Løntilskud dækker medarbejderens løn, idet der modregnes eventuel VEU-godtgørelse eller SVU (indtil 31. august 2023 udgør løntilskuddet maksimalt 85 pct. af medarbejderens løn), og det er en betingelse for at modtage tilskud til selvvalgt uddannelse, at virksomheden ikke supplerer betalingen fra kompetencefonden.

Virksomheden kan søge om støtte til aftalt uddannelse inden for positivlisten over aftalt uddannelse. Der kan søges om 100 pct. lønkompensation og kursusafgifter ved støtte til akademiuddannelse. Ved erhvervsuddannelse har støtten form af faste kronebeløb pr. henholdsvis praktik- og skoleuge. 

Hvor skal medarbejdere eller virksomheder søge?

Medarbejderen eller virksomheden skal benytte hjemmesiden www.kompetencefonde.dk ved ansøgning om midler fra fonden.

Ved medarbejderens ansøgning om støtte til selvvalgt uddannelse skal virksomheden efterfølgende attestere, at medarbejderen har opnået frihed til den kompetenceudvikling, der søges om støtte til, og at medarbejderen har den løn, medarbejderen har oplyst.

Lokal administration af midler til kompetencefond

Virksomheder med mere end 90 overenskomstdækkede medarbejdere omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service og/eller 80 medarbejdere omfattet af Landsoverenskomst for butikker har mulighed for selv at administrere de midler, som skal afsættes til kompetenceudvikling.

Det er yderligere en forudsætning for lokal administration, at virksomheden har etableret et paritetisk uddannelsesudvalg, der repræsenterer de relevante medarbejdere.    

Hvis virksomheden kan og vil administrere midlerne til medarbejdernes selvvalgte uddannelse, skal virksomheden aktivt tilkendegive dette ved indberetning af medarbejderantallet til www.kompetencefonde.dk. Virksomheder med lokal administration skal årligt afrapportere anvendelse af midlerne – med erklæring fra ekstern revisor – til kompetencefondens bestyrelse.

Uddannelsesudvalg ved lokal administration

Det er virksomhedens uddannelsesudvalg, der fastlægger de overordnede kriterier for tildeling af støtte fra kompetenceudviklingskontoen. Den uddannelsesansvarlige for virksomheden tildeler herefter støtte efter disse kriterier. Uddannelsesudvalget kan beslutte, at der opsamles midler på kontoen til fremtidige uddannelsesaktiviteter.

Uforbrugte midler, der overstiger et års indbetalinger, skal dog overføres til den centrale fond, med mindre andet aftales med kompetencefondens bestyrelse.

For medlemmer

I dybden med lokal administration af kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Gå i dybden

Artikel opdateret den 12.04.23

Michael Boas Pedersen

Michael Boas Pedersen

Chefkonsulent

Relateret indhold