Drikkevand og spildevand

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Få hjælp til, hvordan din virksomhed følger regler og direktiver for drikkevand og spildevand.

Den danske drikkevandsproduktion er baseret på indvinding af rent grundvand, der kun behandles med simpel filtrering og luftning. Flere vandforsyninger har dog også været nødt til at tage mere avanceret rensning i anvendelse for at sikre drikkevandskvaliteten.

Spildevandet kommer fra husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner. I Danmark renses næsten alt spildevand i centrale renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så de ikke kan skade omgivelserne. Kun få virksomheder har særlige renseanlæg til deres spildevand. Det rensede spildevand udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden.

Lovgivningen fastsætter de betalingsregler, som regulerer virksomheders betaling for drikkevand og spildevandsselskabernes håndtering af deres spildevand. DI rådgiver i en række betalingsprincipper forbundet med både spildevand og drikkevand.

Foto: Colourbox

Drikkevand

Drikkevandskvalitetskravene er fastsat i den danske lovgivning, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - BEK nr. 1147 af 24/10/2017. Den danske lovgivning bygger på EU’s drikkevandsdirektiv. DI rådgiver i reguleringen af vandkvaliteten.

Hvem kontrollerer drikkevandet?

Alle vandforsyninger er omfattet af reglerne for kontrol af drikkevandets kvalitet. Ansvaret for at kontrollere drikkevandets kvalitet ligger hos vandforsyningerne. Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. Frekvensen for måling af drikkevandets kvalitet afhænger af, hvor meget vand vandforsyningen producerer. Jo større vandforsyning, jo oftere skal vandet kontrolleres. Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Regler og direktiver om drikkevand

DI vejleder din virksomhed, når det gælder regler og direktiver omkring drikkevand.

Drikkevandsbekendtgørelsen EU's drikkevandsdirektiv

Spildevand

Al udledning af spildevand kræver en tilladelse, og som virksomhed skal du have en tilslutningstilladelse for at udlede til en offentlig kloak eller en udledningstilladelse, hvis du selv renser spildevandet og vil udlede det til recipient.

Vi hjælper med lovgrundlaget for spildevand, samt dets sammenhæng med anden planlægning såsom vandforsyningsplan, miljøplaner, bekendtgørelser og vejledninger. Vi oplever behov for vejledning i forbindelse med produktionsomlægning samt udvidelser, eller når kommunen tager de eksisterende tilladelser op til revision. Ud fra Spildevandbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven fremhæves to tilladelser, som virksomheder skal være særligt opmærksom på:

1. Vejledning til tilslutningstilladelser
Vejledning i ”Tilslutning af Industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”, som indeholder en række generelle anvisninger for administrationen af tilledningen af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

2. Krav til udledning af forurenende stoffer
Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Retsinformation) om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet kræver, at udledning af forurenende stoffer skal begrænses mest muligt ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik. For udledninger skal miljømyndigheden sikre, at der i tilladelser til udledning af spildevand fastsættes vilkår, som sikrer, at kvalitetskravene overholdes for det vandområde, der udledes til. 

Kommunen er godkendelsesmyndighed for de fleste udledningstilladelser, altså er det kommunen, der skal ansøges om tilladelse. Undtagelsen er listevirksomheder, hvor det er Miljøstyrelsen, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Selvom det er kommunen, der træffer afgørelse om udledningstilladelserne, er det Miljøstyrelsen, der efterfølgende fører tilsyn med en del af udledningerne. Få mere information hos Miljøstyrelsen. Diffus udledning af spildevand i form af overfladisk afstrømning fra veje og andre befæstede arealer er ikke på samme måde reguleret.

Betaling for håndtering af spildevand

Generelt betaler virksomheder og borgere spildevandsselskabet for håndtering og rensning spildevand pr. kubikmeter. Men virksomheder der udleder mere end 500 kubikmeter pr. år kan tilmelde sig trappemodellen, som giver en mere omkostningsægte betaling for rensning af store voluminer. 

Du kan læse om reglerne for trappemodellen på Energistyrelsens hjemmeside. Vær opmærksom på, at den reducerede betaling for store voluminer kun gælder, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen.
Særligt forurenet spildevand fra virksomheder skal virksomheder betale et særbidrag for, som udregnes ud fra de ekstraudgifter renseanlægget har til håndtering i forhold til rensning af normalt husholdningsspildevand. Det gælder f. eks. hvis spildevandet indeholder ekstra meget organisk stof.

Betalingsloven beskriver de betalingsregler, som regulerer virksomheders betaling for spildevandselskabernes håndtering af deres spildevand. DI rådgiver i en række betalingsprincipper forbundet med både spildevand og drikkevand.

Morten Løber

Morten Løber

Seniorchefkonsulent

Spørgsmål omkring vand og spildevand.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand & Klimatilpasning

Spørgsmål omkring eksport af vandteknologiske løsninger og DI Vand.

Relateret indhold