Analyser

Fuld fart på virksomhedernes IT-investeringer i det nye år

Virksomhederne forventer i 2022 at investere knap 6½ mia. kr. mere i IT-udstyr end sidste år. Det er en fremgang på knap 9 procent, hvilket er den største årlige vækstrate siden 2010. Det vidner om, at virksomhedernes øgede fokus på digitalisering er kommet for at blive. SMV’erne halter dog langt efter de store i den digitale omstilling.

Coronapandemien satte for alvor skub i virksomhedernes digitale investeringer, som er vokset kraftigt under de store nedlukninger af samfundet. Alene sidste år skønnes virksomhederne at have øget deres samlede investeringer i IT-udstyr med godt 4 mia. kr. i forhold til året før, og i 2022 forventer virksomhederne et yderligere løft i deres IT-investeringer på cirka 6,4 mia. kr. Det er en fremgang på hele 8,9 procent, hvilket vil være den største årlige vækstrate, vi har set siden 2010. Og i kroner og ører er det den største fremgang i statistikkens historie. Det vidner om et massivt fokus blandt virk-somhederne på digitale løsninger, som er kommet for at blive.

Anm.: Virksomhedernes IT-investeringer i 2019-2021 er fremskrevet med den overordnede konjunkturudvikling for bruttoinvesteringer i ICT-udstyr mv. og intellektuelle rettigheder. IT-investeringerne i 2022 er beregnet ud fra virksomhedernes forventede investeringer i informations- og kommunikationsteknologi inkl. software ifølge DI's Virksomhedspanel defineret på samme måde som i Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, december 2021

Resultaterne fremgår af en ny rundspørge til DI’s Virksomhedspanel, hvor der er spurgt ind til virksomhedernes investeringsplaner i informations- og kommunikationsteknologi i 2022 i forhold til året før. Her svarer en klar overvægt af virksomhederne, at de forventer at øge deres investeringer i 2022 frem for at reducere dem. Fremgangen i IT-investeringer – som dækker over bl.a. køb af software, kommunikationsudstyr og audiovisuelt udstyr, IT-serviceydelser og leje mv. – betyder, at virksomhedernes samlede investeringer i IT-udstyr skønnes at stige til den gode side af 78 mia. kr. i 2022.

Det er især de helt store virksomheder med flere end 250 fuldtidsansatte, som driver fremgangen i IT-investeringerne. Ud af de knap 6½ mia. kr., som virksomhederne samlet set skønnes at øge deres IT-investeringer med i 2022 i forhold til sidste år, er det under én mia. kr., som ventes brugt i landets små og mellemstore virksomheder med færre end 100 fuldtidsansatte (SMV’er). Det svarer til blot cirka 13 procent af den samlede fremgang i IT-investeringerne, hvilket skal ses i forhold til, at over 90 procent af landets mange virksomheder har færre end 100 fuldtidsansatte.1

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, december 2021

Både SMV’er og store virksomheder forventer dog pæn fremgang i deres IT-investeringer i 2022. De helt store virksomheder med flere end 250 fuldtidsansatte forventer at øge deres IT-investeringer mest med 9,8 pct. i det nye år, mens virksomhederne med mellem 50 og 250 fuldtidsansatte forventer en vækst på cirka 8,5 procent. Virksomhederne med færre end 50 fuldtidsansatte forventer en mindre, men dog stadig positiv vækst i deres IT-investeringer i 2022 i spændet mellem 3,3 og 4,4 pct., og SMV’ernes efterslæb på investeringer i IT-udstyr ser dermed ud til at vokse det nye år.2

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2021

Store produktivitetsgevinster i at øge IT-investeringerne

Det er efterhånden veldokumenteret, at digitalisering bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter for mange virksomheder, og at der er produktivitetsgevinster forbundet med at investere digitalt. Det bekræftes blandt andet af en tidligere DI-analyse3 som viser, at virksomheder i gennemsnit skønnes at opnå et afkast af deres investeringer i IT-udstyr på cirka 15 pct. allerede efter det første år.

Der er dog stor forskel på, i hvor høj grad forskellige typer af investeringer i IT-udstyr påvirker virksomhedernes produktivitet. Det er især for virksomheder i industrien og i de mest konkurrenceudsatte serviceerhverv (defineret ved høj eksport i forhold til omsætning), at der er et stort vækstpotentiale i øgede investeringer i hardware og øvrigt it-udstyr, mens sammenhængen for investeringer i software er svagere, men dog stadig målbar. En mulig forklaring på dette kan være, at det i nogle tilfælde tager længere tid at implementere ny software i virksomhedernes digitale forretningsgange, hvorfor produktivitetsgevinsterne kan være længere tid om at vise sig.

Anm.: Hardware og øvrigt it-udstyr inkluderer kommunikationsudstyr, mv. De mest konkurrenceudsatte serviceerhverv dækker over transport, engroshandel, videnservice samt information og kommunikation. Der er kontrolleret for branche, størrelse, eksport mv.

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Virksomhederne har benyttet coronakrisen til at digitalisere

Selvom coronapandemien har ramt store dele af erhvervslivet hårdt ad flere omgange – og pandemien desværre endnu ikke helt har sluppet sit tag hverken herhjemme eller i landene omkring os – så vurderer mange virksomheder, at de er kommet styrket ud af krisen. Og det skyldes ifølge mange medlemmer i DI’s Virksomhedspanel, at de har øget brugen af digitale løsninger og/eller for-bedret brug af ny teknologi til at komme endnu stærkere ud af coronakrisen.

Anm.: Dette spørgsmål er alene stillet 269 virksomheder, som forventer at komme styrket ud af coronakrisen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2021

Tre ud af fire virksomheder har tidligere under coronapandemien peget på et eller begge disse forhold som forklaringer på, at de er kommet styrket ud af krisen. Det er især de store virksomheder, som har grebet muligheden for at digitalisere, mens SMV’erne i mindre grad er søgt ind på det digitale spor. Det er dog stadig halvdelen af SMV’erne, som vurderer, at øget brug af digitale løsninger og/eller ny teknologi betyder, at de kommer stærkere ud af krisen.

Selvom en del SMV’er efterhånden har fået øjnene op for de muligheder, der ligger i øget digitalisering, så halter alt for mange SMV’er fortsat efter de store virksomheder i den digitale omstilling. Og de helt store virksomheders digitale forspring forventes kun at vokse i 2022. Hvis flere virksomheder, herunder ikke mindst SMV’erne, skal kunne udnytte digitaliseringen og nye teknologier, er det derfor afgørende, at det bliver både mere attraktivt at investere i IT, men også at virksomhederne får endnu bedre kendskab til, hvordan de kan udnytte de digitale muligheder. Digitale løsninger, som er helt afgørende for produktivitetsvæksten og velstanden i Danmark.

Sådan har vi gjort

Danmark Statistiks nationalregnskab indeholder tal for virksomhedernes samlede investeringer i IT-udstyr mv. og software, der løber frem til og med 2018. Virksomhedernes samlede investeringer i IT-udstyr udgjorde i alt 67,4 mia. kr. i 2018 og skønnes at udgøre 72,1 mia. kr. i 2021, hvis der fremskrives med den overord-nede konjunkturudvikling for bruttoinvesteringer i ICT-udstyr, andre maskiner og inventar mv. og intellektuelle rettigheder i årene 2019-2021.

DI’s opgørelse af virksomhedernes forventninger til deres investeringer i IT-udstyr i 2022 er baseret på svar fra 758 virksomheder i DI’s Virksomhedspanel. Her spurgte vi til deres investeringsplaner i informations- og kommunikationsteknologi, inkl. software, i 2022 i forhold til sidste år. Informations- og kommunikationsteknologi er defineret på samme måde som i Danmarks Statistiks opgørelse og omfatter hardware og øvrigt IT-udstyr, herunder telekommunikationsudstyr, computersoftware mv. samt IT-serviceydelser og leje.

Anm.: Virksomheder der forventer at investere i IT-udstyr i 2022, men som har svaret "ved ikke" på spørgsmålet, er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2021

Her svarer en klar overvægt af virksomhederne, 31 mod 8 pct., at de forventer at øge deres investeringer i 2022 frem for at reducere dem. Virksomhedernes investeringsforventninger vægtes ens, hvorefter de gennemsnitlige vækstrater ganges med virksomhedernes samlede IT-investeringer, opdelt i fem størrelseskategorier (10-19 ansatte, 20-49 ansatte, 50-99 ansatte, 100-249 ansatte og mere end 250 ansatte). Der opdeles på virksomhedsstørrelse i analysen for at præcisere opgørelsen og tage højde for, at de store virksom-heder typisk investerer langt mere i IT-udstyr end SMV’erne, jf. ovenfor.

På den baggrund skønnes virksomhederne at investere cirka 6,4 mia. kr. mere i IT-udstyr i 2022 i forhold til sidste år, svarende til en fremgang på 8,9 pct.

Kilde: Danmarks Statistik

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Resultaterne om virksomhedernes investeringsforventninger fra DI’s Virksomhedspanel bygger på svar fra 758 virksomheder.

  • Svarene er indsamlet i perioden fra 1. december til 8. december 2021.

  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.

  • Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.

  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 85.000 lønmodtagere i Danmark.

 

Fodnoter

  1. Danmarks Statistiks opgørelse af virksomhedernes investeringer i IT-udstyr omfatter alene virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte
  2. En tidligere DI-analyse viser, at virksomheder med flere end 100 medarbejdere i gennemsnit bruger over 50 pct. mere på IT-udstyr per fuldtidsansat end virksomheder med færre end 50 medarbejdere.
  3. Se DI-analyse (2021): Stort vækstpotentiale i øgede IT-investeringer.

Relateret indhold