Analyser

Kønsdiversitet i bestyrelseslokalet 2023: En undersøgelse af kønssammensætningen i danske virksomheders bestyrelser

Kvinder er stærkt underrepræsenteret i danske virksomheders bestyrelser. I 2023 sidder kvinder på blot 17,5 pct. af bestyrelsesposterne i danske virksomheder, og kun 10,8 pct. af bestyrelseslederne er kvinder. Derudover har 50,9 pct. af danske virksomheder ingen kvinder siddende i deres bestyrelse. Til sammenligning er det blot 0,2 pct. af bestyrelserne, der udelukkende er består af kvinder.

Forskning taler sit klare sprog: En virksomhed, der investerer i kønsdiversitet i bestyrelsen, oplever ikke blot bedre beslutninger, men også en mærkbar stigning i værdiskabelse. Forskellige perspektiver og erfaringer bringer en dynamik til beslutningstagningen, der ikke kun fremmer kreativitet, men også stimulerer innovation, som kan føre til mere nuancerede og velovervejede beslutninger. Et mangfoldigt bestyrelsesrum er ikke blot en symbolsk handling for ligestilling; det er en investering i en mere innovativ og konkurrencedygtig virksomhed.

Derfor er det også paradoksalt, at kun hver tredje fuldtidsansatte i den private sektor er en kvinde, på trods af at halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder! Og andelen af kvinder falder støt, jo længere op i ledelseslagene vi kommer. Denne kønsubalance er som en håndbremse på udviklingen i dansk erhvervsliv – en hindring for virksomheder og samfundet, der ikke formår at få alle tilgængelige talenter i spil.

Der er dog stor forskel i kønsubalancen på tværs af forskellige brancher. Den mindst skæve kønsfordeling i bestyrelsesmedlemmerne ses blandt virksomhederne i branchen Sundhed og socialvæsen, hvor kvinder udgør 32,1 pct. af bestyrelsesmedlemmerne. I branchen Bygge og anlæg, som har den mest skæve kønsfordeling, udgør andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer blot 11,7 pct., og derved er forskellen i andelen mellem de to brancher på mere end 20 procentpoint.

Diversitet er ikke en naturlig konsekvens; det kræver fokuseret prioritering og handling. Lykkeligvis er der en stigende bevægelse blandt danske virksomheder, der anerkender betydningen af et mangfoldigt erhvervsliv og er ivrige efter at bidrage til forandringen og høste resultaterne deraf. Og de har også erkendt, at det starter fra toppen – i direktionen og bestyrelseslokalet, hvor kulturen formes og sender bølger ud gennem hele organisationen.

Om undersøgelsen

I denne undersøgelse kortlægger DI for første gang kønssammensætningen i danske virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen dækker alle danske virksomheder med mindst 50 ansatte og deres generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (medarbejder-repræsentanter medtages ikke). Denne afgrænsning er bl.a. foretaget, da de lovkrav, der i dag stilles til virksomheder i forhold til at opstille måltal og udarbejde politikker med henblik på at fremme en mere ligelig fordeling af køn i virksomhedernes øverste ledelse, alene omfatter generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne og ikke medarbejder-repræsentanter. Undersøgelsens datagrundlag er indhentet via en API-indgang hos LASSO X, som baserer sig på information fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registeret).

Relateret indhold