Analyser

CCUS på 12 store punktkilder giver meningsfulde langsigtede CO2-reduktioner

I Danmark er der i dag afsat midler til CCUS, som skal sikre 3,2 mio. ton CO2-reduktioner i 2030. Energistyrel-sen vurderer dog, at reduktionspotentialet fra teknolo-gien er 3 gange større. Alene ved at fokusere på 12 cen-trale punktkilder for CO2-udledning, der stadig forventes at være i brug i 2040, vil vi kunne reducere CO2-udledningen med yderligere 2,4 mio. ton CO2 i 2030.

Med den nuværende danske klimapolitik forventes det, at vi udnytter under en tredjedel af det samlede CCUS-potentiale i 2030.

Ved at fokusere fangst af CO2 på 12 centrale punktkilder, som forventes at have betydelige udledninger i 2040, så vil man i Danmark kunne fange ca. 5,6 mio. ton CO2 i 2030. Det vil være anlæg, der også giver mening på lang sigt. De 12 punktkilder vil være samlet i 5 hubs.

Der er stor usikkerhed om omkostningerne til fangst, transport og lagring af CO2. Således skønnes omkostningerne at variere mellem 425 – 1.625 kr./ ton CO2-reduktion fra CCS. Omkostningerne til an-vendelse afhænger derfor af, hvordan kulstoffet anvendes.

Danmark vil kunne få yderligere CCUS-reduktioner, men det vil muligvis kræve støtte. 2,4 mio. ton yderligere CO2-reduktioner fra CCS vil koste 0 – 2,1 mia. kr. alt efter antagelserne. Et konservativt skøn for støttebehovet er, at det vil kræve 0,2 – 1,3 mia. kr. i årlig støtte alt efter, om anlæggene til CO2-fangst etableres i EU kvote-sektoren, eller om det er udenfor.

Kasper Petri
Skrevet af:

Kasper Petri

Relateret indhold