Analyser

Flere turister fra hovedstaden prioriterer bæredygtighed i deres ferievalg

Miljø- og klimamæssig bæredygtighed er ikke for alvor slået igennem som en selvstændig faktor for vores ferie-planlægning. Hovedstaden skiller sig ud som den region, hvor flest lægger vægt på bæredygtighed i deres rejsevalg.

I en survey gennemført af Epinion for DI, angiver 28 pct. af danskerne at de prioriterer miljø- og klimamæssig bæredygtighed på ét eller flere parametre i ferieplanlægningen. Der sondres ikke i undersøgelsen mellem ferie i Danmark eller udlandet. For et flertal af danskerne er bæredygtighed dermed ikke afgørende for deres ferievalg.

Anm: Det er muligt at angive flere svar.
Kilde: Befolkningsundersøgelse af Epinion for DI. n=1.016.

Dette er dog en anelse højere end VisitDenmark seneste Image- og Potentialeanalyse fra 2022, hvor cirka hver femte i Danmark karakteriseres som såkaldte ”grønne idealister”, der vægter denne type hensyn i deres rejsevalg for udenlandsferie. Forskellen kan til dels tænkes at skyldes, at grønne idealister holder flere ferier i Danmark1.

I rundspørgen prioriterer 14 pct. bæredygtig transport til feriedestinationen eller bæredygtige oplevelser, imens andelen der vægter bæredygtige overnatningstilbud er en anelse lavere med 9 pct. På de enkelte parametre er det derfor et betydeligt flertal af befolkningen, som endnu ikke tillægger bæredygtighed prioritet når der planlægges ferie.

Der er desuden en betydelig regional variation, hvor over dobbelt så høj en andel af rejsende fra Region Hovedstaden inddrager miljø- og klimamæssige overvejelser i deres ferievalg som i Region Nordjylland. Variationen mellem de øvrige regioner er mindre udtalt, hvor både Sjælland og Midtjylland ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Anm: Svarmuligheder vedrører orioritering af bæredygtig transport til feiredestinationen, bæredygtige oplevelser på destinationen eller bæredygtige overnatningsmuligheder. Det er muligt at afgive flere svar.
Kilde: Befolkningsundersøgelse af Epinion for DI. n=1.016.

Der er tendens til, at bæredygtighed har større prioritet hos de unge rejsende. Hvor det er en prioritet på et eller flere parametre i ferieplanlægningen hos 36 pct. af de unge i alderen 18-34 år, så gælder det kun cirka hver fjerde i de ældre aldersgrupper. Et tilsvarende skel ses mellem mænd og kvinder, hvor 31 pct. af kvinderne prioriterer bæredygtighed, imens det samme gælder for 25 pct. af de mandlige respondenter.

Der er et tilsyneladende mismatch mellem en stigende opmærksomhed på bæredygtig miljø- og klimamæssig adfærd som forbrugere og vores ferievalg. En del af forklaringen kan findes i, at selvom bæredygtighed i mindre grad er et selvstændig parameter for turisters tilvalg, så kan bæredygtighed for nogle i højere grad være blevet en hygiejnefaktor. Med andre ord noget turister som udgangspunkt forventer, og som kan tjene som parameter for fravalg fremfor tilvalg hos nogle segmenter.

Sådan har vi gjort

Epinion har for DI gennemført en online rundspørge blandt 1.016 voksne danskere. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 31. maj 2023 til den 8. juni 2023.

Undersøgelsen tager afsæt i respondenternes prioritering af bæredygtige valg på rejsen. Bæredygtige valg kan tages med hensyn til transport, overnatning og oplevelser på rejsen. Det er også muligt at svare ”ved ikke” på spørgsmålet om bæredygtighedsvalg, og disse respondenter indgår ikke i analysen.

Respondenternes svar er vægtet efter køn, alder og bopæl for at sikre den bedst mulige repræsentativitet.


 

Noter

  1. Dansk image- og potentialeanalyse | VisitDenmark, 2022

Relateret indhold