Analyser

Virksomheders it-investeringer nærmer sig 100 mia. kr.

Efter et år med store omvæltninger i økonomien og øget usikkerhed skruer virksomheder igen op for it-investeringerne. Helt konkret forventer virksomhederne i 2024 at investere ca. 9 mia. kr. mere i it end sidste år og nærmer sig med hastige skridt 100 mia. kr. Især de helt store virksomheder vil sætte turbo på it-investeringer i det nye år.

Virksomhederne sætter igen skub i deres investeringer i it og digitalisering efter et år, hvor de har haft foden på bremsen. Således forventer virksomhederne i 2024 at øge deres it-investeringer med godt 10 procent i forhold til sidste år. I kroner og øre svarer det til en fremgang på ca. 9 mia. kroner, hvilket bringer virksomhedernes samlede årlige it-investeringer op på 98,1 mia. og dermed tæt på milepælen 100 mia. kr.

2024 tegner således til at blive et år, hvor virksomhederne igen vil sætte fuld damp på investeringer i digitale løsninger og nye teknologier som i årene under coronakrisen.

Anm.: Virksomhedernes forventede it-investeringer i 2024 er beregnet på baggrund af svar fra DI's Virksomhedspanel. Læs mere om opgørelsesmetoden i boksen nedenfor.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, december 2023.

Resultaterne fremgår af en ny rundspørge til DI’s Virksomhedspanel, hvor der er spurgt til virksomhedernes forventninger til forskellige typer af investeringer i 2024 i forhold til sidste år. Selvom virksomhederne overordnet set er blevet mere forsigtige med at investere, så forventer markant flere virksomheder, at de vil øge investeringerne i it fremfor at reducere dem.1 It-investeringer dækker over køb af hardware og it-udstyr, computersoftware, kommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr, it-serviceydelser og leje mv.

Den digitale investeringslyst spænder bredt på tværs af brancher, hvor videnservice skiller sig mest positivt ud med flest virksomheder, der vil øge it-investeringerne. Også inden for bygge og anlæg, som typisk scorer lavt på digitalisering, er der en stor overvægt af investeringsoptimistiske virksomheder. Set på tværs af alle brancher forventer godt fire ud af ti virksomheder at øge deres it-investeringer i 2024, mens kun cirka hver tiende vil reducere dem.

Anm.: Virksomheder der har svaret ved ikke på spørgsmålet, er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2023.

Det er især de helt store virksomheder med flere end 250 fuldtidsansatte, som forventer at skrue op for deres it-investeringer. Af de ca. 9 mia. kr., som virksomhederne samlet set skønnes at øge deres it-investeringer med i 2024, ventes de helt store virksomheder at tegne sig for godt 6,5 mia. kr. Det svarer til hele 73 procent af den samlede fremgang i it-investeringerne, hvilket er en del højere end deres andel af virksomhedernes samlede investeringer på ca. 58 procent. Det skal i øvrigt ses i forhold til, at kun 0,3 procent af landets virksomheder har 250 fuldtidsansatte eller derover.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, december 2023.

Når de helt store virksomheder står for næsten tre fjerdedele af fremgangen i it-investeringerne, så skyldes det også, at de forventer den største (relative) fremgang i deres it-investeringer med hele 10,8 procent i 2024. De helt små virksomheder med under 20 fuldtidsansatte forventer en mere afdæmpet, men dog stadig positiv, vækst i investeringerne på ca. tre procent.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2023.

Det er positivt, at virksomhederne vil investere mere i it, da digitalisering bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter, og der er store produktivitetsgevinster forbundet med investeringer i it. Det fremgår bl.a. af en tidligere analyse fra DI, som viser, at danske virksomheder i gennemsnit opnår et afkast af deres it-investeringer på ca. 15 procent allerede efter det første år.2 Det vidner om, at der er et stort vækstpotentiale i at øge virksomheders investeringer i it yderligere på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse.

Sådan har vi gjort

Danmarks Statistik har tal for virksomhedernes samlede it-udgifter frem til og med 2016, som er stort set sammenfaldende med summen af investeringer i it-udstyr og computersoftware i Danmarks Statistiks nationalregnskab (de udgør hhv. 60,4 og 59,1 mia. kr. i 2016 i de to opgørelser). Med afsæt i udviklingen i nationalregnskabsdata fra 2016 til 2019 kan virksomhedernes samlede it-investeringer opgøres til 72,3 mia. kr. i 2019 (der findes ikke sær-skilte data for it-udstyr og computersoftware længere frem). Ved dernæst at fremskrive virksomhedernes samlede it-investeringer fra 2019 til 2023 med den overordnede konjunkturudvikling for bruttoinvesteringer i ICT-udstyr, andre maskiner og inventar mv. samt intellektuelle rettigheder, fås et niveau på ca. 89 mia. kr. i 2023.

DI’s opgørelse af virksomhedernes forventninger til deres it-investeringer i 2024 er baseret på svar fra 571 virksomheder i DI’s Virksomhedspanel. Her spurgte vi til virksomhedernes investeringsplaner i informations- og kommunikationsteknologi (inkl. software) i 2024 i forhold til sidste år. Informations- og kommunikationsteknologi er defineret på samme måde som i Danmarks Statistiks opgørelse og omfatter bl.a. hardware og øvrigt IT-udstyr, computersoftware, kommunikationsudstyr, it-serviceydelser og leje mv.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2023.

Svarene fra DI’s Virksomhedspanel viser, at markant flere virksomheder, 44 mod 11 procent, forventer at øge deres investeringer i it i 2024 frem for at reducere dem, jf. figuren ovenfor, hvor de mere præcise tal for forventningerne også indgår. Den forventede fremgang i virksomhedernes samlede it-investeringer beregnes ved at gange de gennemsnitlige vækstrater i virksomhedernes investeringsforventninger med den historiske fordeling af virksomhedernes it-investeringer inddelt i fem størrelseskategorier (under 20 fuldtidsansatte, 20-49 fuldtidsansatte, 50-99 fuldtidsansatte, 100-249 fuldtidsansatte samt +250 fuldtidsansatte). Dette gøres for at tage højde for, at de helt store virksomheder står for langt størstedelen af it-investeringerne, og at de forventer den største (relative) fremgang i investeringerne i 2024 (som også beskrevet ovenfor).

Ifølge svarene fra DI’s Virksomhedspanel forventer virksomhederne samlet set at øge deres it-investeringer med 10,1 procent i 2024 sammenlignet med sidste år. I kroner og øre svarer det til en fremgang på i alt ca. 9 mia. kroner. DI’s skøn er forbundet med en vis usikkerhed, men ikke desto mindre vurderes de at give en god strømpil for, hvordan virksomhedernes investeringer i it vil udvikle sig i det nye år.

571 virksomheder har deltaget i DI’s Virksomhedspanel. Rundspørgen er foretaget i perioden fra den 5. december til den 14. december 2023. Virksomhederne i rundspørgen repræsenterer tilsammen ca. 56.000 lønmodtagere i Danmark.


 

Fodnoter

  1. Se DI-analyse (2023): Virksomheder satser på morgendagens løsninger.
  2. Se DI-analyse (2021): Stort værkspotentiale i øgede IT-investeringer.

Relateret indhold