Om IAD

Bliv klogere på Industriens Arbejdsgivere i Danmark, fordelene ved medlemsskab, vores historie og foreningens rolle i DI - Dansk Industri.

Om IAD

IAD er DNA'et i den moderne industriorganisation

IAD (tidligere IAK) har eksisteret i mere end 130 år. Det er i dag en bredt sammensat forening, som repræsenterer en bred vifte af virksomheder fra både fremstillings-, service-, elektronik-, it- og tele- og rådgivningsindustrien.

IAD har altid været en del af DI - Dansk Industri. IAD lægger vægt på, at DI giver værdi til medlemmerne. IAD bruger sin indflydelse til at påvirke DI's politik og udvikling til gavn for medlemmerne og Danmark.

IAD er et valgforum i DI, og IAD er solidt repræsenteret i både DI's hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

 

IAD er tradition og fornyelse

IAD favner i dag nogle af Danmarks største virksomheder og nogle af de mindste. Mangfoldighed og samhørighed er en vigtig del af fundamentet.

IAD er tæt forbundet med Københavns Smedelaug (KSL), som har eksisteret i mere end 500 år. IAD understøtter økonomisk og samarbejder tæt med KSL. KSL's aktiviteter er i dag målrettet de moderne mindre virksomheders behov - men de gamle laugs- og håndværkstraditioner er ikke glemt.

Som medlem af IAD kan man deltage i laugets aktiviteter.

 

Historien bag IAD

Danmarks første arbejdsgiverforening
I 1885 stiftede 22 fabrikanter i København "Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i København". Med Fabrikant Theodor Hüttemeier i spidsen var "Jernet" Danmarks første arbejdsgiverforening. IAD blev født som en kamporganisation, men med det formål at undgår kamp. Hovedopgaven var: at hindre eller bilægge uenighed mellem medlemmerne og deres arbejdere samt at skaffe disse så gode økonomiske og sociale vilkår, som konjunkturer og øvrige forhold tillader.

Den danske model
I 1897 var de københavnske smede og jernfabrikker i bitter konflikt i 15 uger. I september måned indgik de en aftale. Forbundet blev anerkendt som forhandlingspart, arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet blev knæsat, retten til arbejdsstandsning blev reguleret, og man enedes om at oprette en domstol for arbejdskonflikter.  Jernet havde dermed skabt grundlaget for "Den danske model", der to år senere bed det såkaldte septemberforlig kom til at gælde for hele arbejdsmarkedet. Af samme grund blev Jernets forlig indgået i 1897 senere kalt det lille septemberforlig. Jernet gik også foran på andre felter. I 1897 blev der indført ullykkesforsikring for medarbejderne.

Nye sammenslutninger
I 1900 blev Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien i Danmark oprettet. Samme år så de første tillidsmandsregler dagens lys. I 1902 sluttede IAK sig sammen med Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark.

Bærende medlemsforening
Den foreløbige kulmination i IAD's organisatoriske udvikling kom i 1992. Nøglepersoner fra det daværende IAK (nu IAD) og PA (i dag Fremstillingsindustrien) - i god samspil med fremsynede organisationsfolk - var arkitekterne bag etableringen af Dansk Industri - i dag kaldet DI.

Siden 1992 har IAD været en af de bærende medlemsforeninger i DI.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens love, og dens beslutninger er bindende for alle medlemmer.

Den årlige generalforsamling finder i henhold til foreningens vedtægter sted inden udgangen af 2. kvartal.

 

IAD's samarbejdspartnere

IAD støtter løbende en række organisationer m.fl. som foreningen vurderer bidrager til at skabe værdi for dansk erhvervsliv og foreningens medlemskreds. Det gælder særligt: 

> ASTRA - naturvidenskabsfestival i folkeskoler og gymnasier. IAD har en mangeårig tradition for at medfinansiere den årlige særlige naturvidenskabsfestival, som skal styrke elevernes interesse for naturfag m.v.

> CEPOS. IAD tilllægger det vægt, at der er en uafhængig liberal tænketank i Danmark, som kan bidrage til at fokusere på samfundsudviklingen m.v.

> MADE - Manufacturing Academy of Denmark. IAD har støttet etableringen af den særlige MADE-forening og arbejdet omkring etableringen af forskning på produktionsområdet i Danmark. IAD støtter fortsat indsatsen.

> Akademiet for de Tekniske Videnskaber. IAD er medlem af akademiet og støtter deres indsats for at udbrede kendskabet til teknisk videnskab m.v.

Herudover medfinansierer IAD forskellige projekter i regi af DI, som sikrer udbud af relevante kurser, netværk og andre aktiviteter til medlemskredsen.

IAD er ligeledes aktivt engageret i en særlig  Lærlingeindsats i regi af DI, som skal styrke samarbejdet mellem virksomheder og erhvervsskoler og sikre lærlinge gode praktikpladser m.v.

 

 

Publikationer

Tre gode grunde til at blive medlem af IAD

IAD-KSL onepager

Medlems
fordele

IAD giver mulighed for udvikling

IAD lægger vægt på at medlemmerne har adgang til en bred vifte af faglige tilbud målrettet den enkelte virksomhed og medarbejderne gennem deltagelse i åbne netværk, kurser m.v. Det sker i tæt samarbejde med DI.

IAD yder et tilskud på 50 pct. op til 30.000 kr. (dvs maks. 15.000 kr. pr. person pr. kursus/netværk) til medlemmernes deltagelse i åbne kurser, uddannelser, netværksaktiviteter m.v., som udbydes af DI.

IAD har en lang tradition for at støtte projekter, som gavner medlemmerne på både kort og længere sigt. Det er vigtigt at sikre danske virksomheder morgendagens kompetente arbejdskraft.

IAD støtter derfor en række aktiviteter m.v. inden for forskning og uddannelse. Det gælder f.eks. MADE (Manufacturing Acadamy of Denmark), Experimentariet, CEPOS, ASTRA m.fl.

 

IAD er kontigentfri

Medlemskab af IAD har været kontigentfrit i mange år. IAD har en fornuftig økonomi og afkastet fra formuen finanserer aktiviteterne.

IAD kan under visse betingelser yde supplerende konfliktunderstøttelse til virksomheder, som er medlem af både DI og IAD.

Hvem er medlemmerne?

IAD har over 1300 medlemmer. De repræsenterer en bred vifte af brancher, f.eks. fremstilling, transport, service, IT og rådgvining.

Blandt medlemmerne er større virksomheder som f.eks. SAS, Siemens, Stark, Haldor Topsøe, William Demant og FLSmidth. Der er mellemstore virksomheder som f.eks. Radiometer, Elos Medtech Pinol, RMIG og SimCorp samt mindre virksomheder som Mountain Top Industries, SKS Kraner og Ebbes Klejnsmedje.

Mange af virksomhederne har gennem branchesamarbejder tætte relationer, i leverandør-kundeforhold og i udviklingssamarbejder. Størstedelen af medlemsvirksomhederne indgår i nogle af de betydeligste danske forsyningskæder inden for IT og telekommunikation, forbrugerelektronik, metal- og maskinvirksomhed, transport m.v.

 

Hvad får du?

Medlemskabet af DI og IAD betyder at I som virksomhed nyder godt af mange forskellige tilbud. Er I en virksomhed inden for produktion/fremstilling tilbyder DI's brancheservicecenter for metal- og maskinindustri råd og vejledning inden for følgende områder:

Fagretlige forhold - juridisk rådgivning og bistand ved sagsbehandling og mæglingsmøder.

Arbejdsmiljø - hjælp til udarbejdelse af en arbejdsmiljøorganisation og en APV samt konkret sagsbehandling.

Standardiseringer - løbende rådgivning, samarbejde om certificeringer.

Uddannelser - hjælp vedrørende godkendelse af uddannelsessted og kontakt til erhvervsskoler.

Kompetenceudvikling - rådgivning om muligheder for videreudvikling af medarbejdere.

Ejersifte - hjælp til at starte processen, rådgivning om skatteforhold, finansiering og økonomi.

Lønsystemer - rådgivning om lønsystemer og hjælp til opbygning af lønsystem, der svarer til virksomhedens behov.

Miljø - hjælp til at styre miljøet, rådgivning i forbindelse med konkrete miljøsager.

Afsætning - information om muligheder, fælles eksportindsatser.


Kursusrabat

IAD yder tilskud til DI’s åbne netværk, kurser og uddannelsestilbud på 50 pct. op til 30.000 kr. (Dvs. maks. 15.000 kr. pr. person pr. kursus/netværk)

 

 

Svendeprøvegebyr

IAD betaler medlemmernes svendeprøvegebyr.

Skal din lærling til svendeprøve, så husk at anføre på anmeldelsesskemaet, at du er medlem af IAD.

Svendeprøvegebyret udgør p.t. 1.785 kr. pr. lærling pr. svendeprøve.

 

IAD's Konfliktfond - Mulighed for supplerende konfliktfondunderstøttelse

Til IAD er knyttet en særlig konfliktfond, som efter ansøgning til foreningens bestyrelse kan yde supplerende konfliktfondunderstøttelse til medlemmerne i forbindelse med arbejdskonflikter.

Det er en forudsætning for udbetaling af evt. supplerende understøttelse, at virksomheden er medlem af både DI og IAD. Det er endvidere en forudsætning, at der forinden er truffet beslutning om at yde konfliktfondsunderstøttelse fra hendholdsvis DI/DA i henhold til disse organisationers særlige fonde.

Medlemskab af fonden er gratis for medlemmer af foreningen, som tillige er medlem af DI (associerede virksomheder omfattes ikke).  

Vedr. de nærmere betingelser for evt. udbetaling henvises til konfliktfondens vedtægter.

Medlemskab af konfliktfonden er frivillig og kan altid fravælges. Fravalg af medlemskab af konfliktfonden har ingen konsekvenser for brug af IAD's øvrige medlemsydelser, som stilles til rådighed for medlemmerne.

 

Publikationer

IAD's velkomstfolder

IAD Velkomstfolder

Fokus
områder

Produktivitet

IAD sætter fokus på konkurrencedygtig produktion og anerkender at en forudsætning for dette, er at forbedre og udnytte ressourcer og investere i det rette udstyr. Se vores ydelser indenfor produktivitet her.

Teknologi & innovation

Teknologi og digitalisering skaber nye muligheder for optimering af produkter og processer - Derfor skal vi tænke innovativt og udforskes nye produkter og arbejdsprocesser. Se vores ydelser indenfor teknologi & innovation her.

HR & Ledelse

I IAD ved vi at god ledelse, kræver tæt ledelse og at virksomhedens drift og daglige gang afspejler, hvordan virksomheden ledes. En leder skal have overskud og motivere og lede sine medarbejdere. Se vores ydelser inden for HR & ledelse her.

Arbejdskraft

Industrien har brug for flere faglærte - Nu og i fremtiden. IAD er en del af Lærlingeindsatsen, som arbejder for at få flere unge til at vælge en fremtid som faglært i de danske industrivirksomheder. Desuden arbejder IAD med at få mere kvalificeret udlansk arbejdskraft. Se vores ydelser og indsatser indenfor Arbejdskraft her.

Verdensmål

FN's 17 Verdensmål er fokus. Vi udvikler aktiviteter, der italesætter, hvordan I virksomheder kan og bør arbejde smart med de mange aspekter af Verdensmålene. Se aktiviteterne her.

Afsætning

Det er afgørende at afsøge og tilgå nye markeder samt nye kundesegmenter. Kundeloyalitet er ikke en selvfølge, hvorfor det er vigtigt at skabe nye muligheder for afsætning. Se vores ydelser indenfor afsætning her.

Københavns Smedelaug

Hvem er KSL?

Københavns Smedellaug er et fagligt forum for metal- og maskinvirksomheder i hovedstadsregionen, der har fungeret i 500 år. KSL værner om de gamle traditioner, og arbejder for medlemmernes faglige interesser. KSL er tæt forbundet med Industriens Arbejdsgivere i Danmark (IAD). IAD understøtter økonomisk og samarbejder tæt med KSL. KSL's aktiviteter er i dag målrettet de moderne mindre virksomheders behov - men de gamle laugs- og håndværkstraditioner er ikke glemt.

Hvad arbejder de for?

KSL fokuserer særligt på lærlinge og er en aktiv medspiller til sikring af indholdet i og fremme af erhvervsfaglige uddannelser, særligt inden for metal- og maskinområder. KSL sætter det små og mellemstore virksomheder i centrum. KSL fungerer således som talerør for de mindre virksomheders behov i DI og IAD. Derigennem biddrager de til udviklingen af servicetilbud og aktiviteter med særligt fokus på SMV'er. Derudover sætter KSL stor fokus på grøn vækst og FN's Verdensmålmen med udgangspunkt i SMV'ernes rolle, udvikling og bidrag.

KSL - et tæt samarbejde med IAD

Læs mere om Københavns Smedelaug

Særlige indsatser

Et stærkt fællesskab

Lærlingeindsatsen

Lærlingeindsatsen er et samarbejde mellem Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i Danmark, der skal gøre en forskel på lærlingeområdet. Lærlingeindsatsen er forankret i et samarbejde mellem de to foreninger, som er en del af Dansk Industri.

Det er vigtigt at vise, at erhvervsuddannelserne giver de unge en spændende, værdifuld og fremtidssikret uddannelse med gode job- og udviklingsmuligheder i fremstillingsindustrien. Ved at gå sammen i et stærkt fællesskab omkring lærlinge, tror vi på, at medlemsvirksomhederne kan løfte et endnu større ansvar.

Læs mere om Lærlingeindsatsen

medlemsnyt

Lisbeth Nordahl Heyde

Lisbeth Nordahl Heyde

Underdirektør

Patricia Bjelke Jørgensen

Patricia Bjelke Jørgensen

Foreningskoordinator