17.06.21 DI Pressemeddelelse

DI: Disse handlinger er nødvendige for at nå klimamålet i 2030

DI anviser som de første, hvilke store skridt der skal tages nu, hvis Danmark skal nå målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Vi skal hurtigst muligt i gang med at indfange CO2, etablere storskalaprojekter med Power-to-X og få en grøn skattereform på plads. DI kommer med forslag inden for seks områder, som samlet vil reducere udledningen af CO2 med 7,5 millioner tons i 2030.

Beslutningerne skal træffes snart, hvis det skal være realistisk at nå målet i 2030. Virksomhederne står klar med et utal af projekter, men der skal træffes nogle politiske beslutninger, så at virksomhederne nemmere kan komme i gang. DI ønsker med dette udspil at give et konstruktivt indspark til Folketinget, så der kan træffes de nødvendige klimabeslutninger.

- Fra mange besøg og samtaler ved jeg, at virksomhederne er klar. Men de har brug for at vide, hvilke rammer de skal arbejde og investere under. Derfor er der brug for hurtige og kloge beslutninger, så vi kan nå målet i 2030 på den bedst mulige måde til gavn for klima, vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

DI har nedsat et klimapolitisk udvalg med repræsentanter fra en lang række virksomheder fra forskellige sektorer, som har været omdrejningspunktet for arbejdet med klimaplanen.

Blandt forslagene er, at energiøerne bliver fremrykket, så de leverer grøn strøm senest i 2030. Og det skal i langt højere grad blive muligt at sætte strøm til industri og boliger, opfange og lagre CO2 og udvikle grønt brændstof til fly, lastbiler og skibe.

De næste store skridt skal tages nu, og de bliver sværere end de første. Både CO2-fangst og særligt Power-to-X rummer et stort potentiale - ikke blot mod vores 2030-målsætning men som nyt dansk eksporteventyr. Det kræver politisk handling nu, så vi får gang i investeringerne i storskalaprojekter og får skabt et marked for grønne brændstoffer understøttet af politiske tiltag.

- Der er behov for, at vi får rammerne på plads hurtigst muligt måde for klimaets og virksomhedernes skyld. Der går tid, fra der er indgået aftale, til man kan se effekten, og klare rammer giver investeringssikkerhed for virksomheder, siger Nana Bule, adm. direktør Microsoft Danmark og formand for DI’s klimapolitiske udvalg.

- Vi er i en situation, hvor vi ved, at teknologierne virker. Vi ved, at vi kan rense røgen fra kraftværker og cementfabrikker for CO2. Vi ved, at vi kan lagre det under jorden. Og vi ved, at vi kan producere bæredygtige brændstoffer – såkaldte electrofuels – af strøm fra vedvarende energi og CO2. Men vi mangler at komme op i skala, så teknologierne bliver billigere, og det skal vi i gang med nu, siger Lars Sandahl Sørensen.

Danske virksomheder er allerede langt fremme med den grønne omstilling. Men DI foreslår, at der bliver lavet en strategi for energieffektiviseringer, som kan bringe os endnu længere. Det er også vigtigt at få etableret Luftfartens Klimafond, som kan dække merudgiften ved at flyve på bæredygtige brændstoffer.

Et centralt forslag er at omlægge afgifterne, så man beskatter CO2 i stedet for energi.

De energiintensive virksomheder i Europa betaler i dag en kvotepris på over 350 kr. pr. ton CO2. Der er sket en væsentlig stigning over de seneste måneder, mens den danske CO2-afgift er på halvdelen af beløbet. DI foreslår, at alle virksomheder skal betale en CO2-afgift, som svarer til kvoteprisen. En pris på 400 kr. pr. ton vil alene føre til en CO2-reduktion på 2,5 millioner tons, vurderer DI.

- Til gengæld skal energiafgifterne sættes ned, så den danske CO2-afgift følger den europæiske kvotepris, samtidig med at afgifterne på energi bliver sat ned. En sådan omlægning af beskatningen sikrer både de rigtige incitamenter til at reducere CO2-udledningen, en økonomisk balanceret løsning for virksomhederne og en nødvendig sikkerhed for, hvordan vilkårene er frem mod 2030, siger Lars Sandahl Sørensen.

Hvis vi skal nå målet, vil det kræve store investeringer i de kommende år fra private investorer, virksomheder og statskassen. Klimaudspillet vil, hvis det bliver gennemført i sin helhed, belaste de offentlige finanser med ca. 2½ mia. kr. i 2022 og ca. 3½ mia. kroner i 2030.

Ifølge formanden for DI’s klimapolitiske udvalg Nana Bule skal vi blive bedre til at tænke på tværs af industrier. Og så skal virksomhederne måles på deres udledninger på tværs af hele værdikæden, så vi ser på det samlede ressourceforbrug og klimaaftryk.

- For mange virksomheder ligger op mod 90 % af deres CO2-udledning uden for deres direkte kontrol i deres værdikæde. Derfor er det afgørende, at vi tænker ressourceforbruget på tværs af sektorer og i et globalt perspektiv. Her er det særligt, at vi finder løsninger for små og mellemstore virksomheder, der bliver pålagt klimadokumentation af deres kunder, siger Nana Bule.

Her finder du DI’s klimaudspil: KLIMA/24/7 - Dansk Industri

De konkrete forslag i hovedtræk:

Sæt gang i storskala demonstrations-projekter med CO2-fangst og Power-to-X.

Opret luftfartens klimafond

Fremryk energiøerne så de er færdigetableret inden 2030

Lav en strategi for energieffektivisering

Brug grøn energi effektivt på tværs af sektorer

Lav en grøn skattereform, som sikrer en ensartet og højere CO2-beskatning og lavere beskatning af energi

Fastsæt et konkret mål om 80 pct. bæredygtige og grønne offentlige indkøb i 2025.

Arbejd for så høje ambitioner i EU som muligt.

Invester i en grøn genanvendelsessektor

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold