DI Mener:

Dansk økonomi lige nu

Vi har lagt krisen bag os. Væksten i BNP er tiltaget til omkring 2 pct. om året, og virksomhederne er begyndt at investere og ansætte nye medarbejdere igen.

De senere års økonomiske krise betød, at mange forlod arbejdsstyrken midlertidigt samtidig med, at ledigheden steg. Men de mange, der under krisen opgav at finde beskæftigelse, er i de senere år vendt tilbage til arbejdsstyrken, samtidig med, at ledigheden er faldet til et normalt niveau.

Der er derfor ikke længere store ledige ressourcer i økonomien. Tværtimod. Hvis der ikke gøres en indsats for at øge arbejdsstyrken yderligere – via nye reformer og lavere skat på arbejde, vil opsvinget blive bremset af mangel på arbejdskraft. Under alle omstændigheder er der behov for en stram styring af de offentlige finanser, så ikke der med høje offentlige udgifter hældes yderligere benzin på bålet.

Når der ses bort fra risikoen for mangel på arbejdskraft, må den private del af dansk økonomi betegnes som grundlæggende sund. Der er et ret betydeligt potentiale for, at forbrugerne kan øge deres forbrug, og at virksomhederne kan øge deres investeringer i de kommende år.

Men det kræver et fortsat fokus på konkurrencedygtige investeringsvilkår som opfølgning på aftalen om Erhvervs- og iværksætterpakken i efteråret 2017. Og potentialet kan kun blive forløst, såfremt vi formår at skaffe det nødvendige antal hænder med de rette kvalifikationer til at øge produktionen. 

Reformer har skabt sund økonomi

Når økonomien er sund, skyldes det især de reformer, der er gennemført i de seneste godt ti år, ikke mindst velfærdsreformen og tilbagetrækningsaftalen. Disse reformer har øget vækstpotentialet i økonomien væsentligt. De politiske reformer, der er gennemført siden 2006, skønnes således samlet at løfte bruttonationalproduktet (BNP) i 2025 med ca. 215 mia. kr., hvor de fleste af reformerne er fuldt indfasede. Det understreger med al tydelighed fornuften i, at politikerne i de kommende år fortsætter i reformsporet.

Danmark er en lille åben økonomi, der er helt afhængig af udviklingen i eksporten og dermed udviklingen i udlandet. Det er helt afgørende for produktionen i Danmark, hvordan eksporten udvikler sig. Dette er helt afhængigt af væksten i verdensøkonomien, hvilket DI følger tæt. 

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk