DI Mener:

Affald som en ressource

Vi skal skabe en stærk, grøn genanvendelsessektor i Danmark, der er gearet til at lave affald om til nye råvarer. DI har fokus på at skabe et effektivt marked for genanvendte materialer og med de lovgivningsmæssige ændringer, der nu skal implementeres i affaldssektoren, så har vi et rigtigt godt udgangspunkt for at styrke sektoren.

DI mener, at der politisk skal fokus på at sikre mere og ikke mindst bedre genanvendelse af affaldsressourcerne. De genanvendte materialer skal matche det, der efterspørges i produktionsvirksomhederne, både når det kommer til volumen, kvalitet og konkurrencedygtighed.

Nye rammer i affaldssektoren

Med klimaplanen på affaldsområdet fra 2020 er mange af DI’s politiske forslag indenfor affald og ressourcer vedtaget. Klimaplanen er et paradigmeskift fra kommunal håndtering af husholdningsaffald til privat håndtering. Kommunerne vil fremadrettet stå for indsamlingen af affald, mens sortering og genanvendelse af husholdningsaffald konkurrenceudsættes.

Som opfølgning på klimaplanen er bl.a. affaldsbekendtgørelsen blevet revideret, så affald nu skal sorteres og indsamles ensartet i hele landet, hvilket sikrer større og mere homogene affaldsstrømme og mulighed for skala i affaldsbehandlingen. Det har længe været en vigtig prioritet for DI og en afgørende forudsætning for mere og bedre genanvendelse.

I juli 2022 trådte ny lovgivning i kraft, der sikrer, at kommunerne skal udbyde de indsamlede affaldsmængder. Med vished om mængder og sammensætning af affaldsstrømme og med adgang via udbud, vil private aktører i affaldssektoren have en langt bedre business case for investeringer i sortering og genanvendelse.

Mange elementer fra klimaplanen skal implementeres i de kommende år. DI vil følge implementeringen tæt med det formål at sikre etablering af en stærk grøn genanvendelsessektor i Danmark.

DI vil arbejde for mere gennemsigtighed og tydelige snitflader i sektoren, ensartede udbudskriterier og øget markedsdialog - og ikke mindst teknologisk udvikling, samarbejder på tværs og investeringer.

Styrket affaldstilsyn

I kølvandet på klimaplanen på affaldsområdet, blev der i august 2022 indgået en aftale om at styrke det tilsyn, der holder øje med, at virksomheder håndterer deres affald korrekt. Det betyder, at den fremtidige kontrol bliver mere målrettet og datastyret, ligesom der vil komme flere fysiske kontrolbesøg.

DI har længe ønsket et styrket affaldstilsyn. Med det styrkede affaldstilsyn bliver reglerne ensartede, så det ikke er hver enkelt kommune, der træffer afgørelser på affaldsområdet. Det er uhensigtsmæssigt, at affald ikke klassificeres ens i de forskellige kommuner. Arbejder man som virksomhed på tværs af kommunegrænser, har man ikke altid kunnet lave en ensartet plan for håndtering af affald. Dette ændrer sig fremadrettet.

Når reglerne bliver ens, kommer der også mere lige konkurrence, og med det styrkede tilsyn følger opmærksomhed i virksomhederne på at sortere mere affald. Det vil øge genanvendelsen og skabe et mere velfungerende marked for affald og genanvendelse, når virksomheder får mulighed for at håndtere affald ens alle steder.

Producentansvar

Ændringerne i affaldssektoren skal ses i sammenhæng med det kommende producentansvar for emballage.

Her får alle virksomheder, der importerer eller påfylder emballager, ansvar for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald. Med producentansvaret følger der et betydeligt økonomisk incitament til at designe emballager, så de bedre kan genbruges eller genanvendes. Jo mere af virksomhedernes emballage, der kan genanvendes, jo mindre skal virksomheden betale.

Virksomhederne er klar til at sikre, at langt mere af den emballage, som fødevarer, elektronik og andre forbrugsvarer er pakket i, bliver genbrugt eller genanvendt. Det er et vigtigt skridt på vejen mod mere cirkulær produktion og forbrug.

Producenterne skal bruge emballagen igen, enten ved at genbruge emballagen efter rengøring eller ved at genanvende materialerne. Det kræver genanvendelse i høj kvalitet, og at producenterne får mulighed for at styre håndteringen af affaldet fra det øjeblik, det er indsamlet.

DI indgår aktivt ind i Samarbejdsforummet for producentansvar for emballage og arbejder for etablering af et effektivt system med tydelige incitamentsstrukturer.

Et effektivt marked for genanvendte materialer

Øget brug af genanvendte materialer er i fokus. Både i regi af producentansvar men også i EU’s kommende revision af emballagedirektivet og Ecodesign for Sustainable Products Regulation.  

For at fremme den udvikling er det afgørende, at vi får et mere effektivt marked, hvor de genanvendte materialer matcher de virgine i forhold til volumen (forsyningssikkerhed), kvalitet og pris. Vi skal udvide udbuddet af genanvendte materialer parallelt med. at der kommer krav til brugen i produkter.

Udvikling af standarder og certificeringer kan understøtte denne omstilling til cirkulær økonomi ved at definere ens spilleregler på markedet på tværs af lande og skabe tillid til indholdet i og kvaliteten af genanvendte materialer. Det vil også sikre ens opgørelsesmetoder. En harmonisering på europæisk niveau er afgørende.

Mange danske virksomheder vil gerne tage imod deres udtjente produkter fra forbrugerne. Nogle gange kan de repareres og genbruges, og andre gange kan materialerne genanvendes. Men da danske produkter sælges i hele verden, kræver succesfulde tilbagetagningsordninger, at affald – i dette tilfælde udtjente produkter – let kan transporteres på tværs af grænser. Og det er ikke altid tilfældet i dag.

Reglerne om transport af affald udgør i dag en betydelig barriere for genanvendelse af affald. Sagsbehandlingstiden og administrationen skal sænkes og sekundære ressourcer skal omfattes af varernes fri bevægelighed – ellers bliver materialegrundlaget og markedet for at udvikle nye behandlingsmetoder for småt. DI støtter derfor EU’s revision af transportforordningen, hvor der er fokus på lettere transport, samarbejde på tværs af EU-lande og øget genanvendelse af materialer i EU.

Fremtidens affaldssektor

DI arbejder for, at Danmark kan blive ”petriskål” for fremtidens løsninger i affalds- og ressourceindustrien. For eksempel ved at blive testland for cirkulære materialer, produkter og genanvendelsesteknologier.

Sporingsteknologi i produkter, der taler sammen med affaldssystemet, kan skabe gennemsigtighed i værdikæden og sikre effektiv og præcis affaldssortering. Udvikling af nye metoder inden for genanvendelse af både materialer og kemikalier samt fokus på produkter med mindst muligt indhold af problematisk kemi sikrer, at vi kan holde ressourcerne i kredsløb.

Regeringen og erhvervslivet bør samarbejde om at sætte Danmark på verdenskortet inden for udvikling af cirkulære materialer og produkter gennem målrettet forskning, udviklings- og demonstrationsprojekter samt etablering af standarder og partnerskaber.

Vi har brug for de rette rammevilkår for de innovative virksomheder i affaldssektoren, som tør investere i nye løsninger, og som leverer råvarer til morgendagens cirkulære produkter samt produktionsvirksomheder, der bruger genanvendte materialer i produktionen. Sådan lukker vi cirklen.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk