DI Mener:

Affald som en ressource

Vi skal skabe en affaldssektor, der er gearet til at lave affald om til nye råvarer. Det kræver nye roller i affaldssektoren – og ensartet indsamling af affald i hele landet. Elementer, som nu er på vej efter indgåelse af politisk aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020.

DI mener, at affald skal ses som en ressource og ikke et problem. Derfor arbejder DI for en omorganisering af affaldssektoren, der fremmer innovation og effektiv udnyttelse af vores ressourcer. Det skal ske ved at konkurrenceudsætte behandlingen af affaldet. Her har vi særlig fokus på det genanvendelige affald - så nye behandlingsmetoder - og teknologier kan udvikles i private virksomheder.

Det kommunale monopol på behandlingen af husholdningsaffaldet har i mange år forhindret private virksomheder i at få adgang til det genanvendelige affald. Det har betydet, at potentielle investorer, der ønsker at investere i store, højeffektive genanvendelsesanlæg, er gået uden om Danmark. Derfor er Danmark ikke på omdrejningshøjde med mange øvrige EU-lande, når det kommer til genanvendelsesteknologi. Vi brænder i dag ca. 25 pct. af den samlede mængde affald – det gør os til et af de lande i Europa, som forbrænder allermest affald.

Mere og bedre genanvendelse af affald som en sekundær ressource kan skabe nye og grønne arbejdspladser i Danmark. Men det kræver teknologiudvikling og investeringer i ny behandlingskapacitet. Produktionsvirksomheder vil gerne anvende sekundære ressourcer som råvarer, hvis de i kvalitet, pris og forsyningssikkerhed kan måle sig med nye råvarer.

Politisk aftale om en grøn affaldssektor

En bred politisk aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter nu rammerne for øget genanvendelse og cirkulær økonomi. Hovedelementerne i aftalen ligger godt i forlængelse af DI’s anbefalinger igennem de seneste år og implementerer samtidig en lang række anbefalinger fra advisory board for cirkulær økonomi og Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.

Visionerne i aftalen vil overordnet sikre, at 1) affaldssektoren bliver klimaneutral i 2030, at 2) 80 pct. af plasten udsorteres fra forbrændingsanlæggene, og at 3) affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

Klar rollefordeling er nødvendig

Aftalen er et paradigmeskifte fra kommunal håndtering af husholdningsaffald til privat håndtering. Kommunerne vil fremadrettet stå for indsamlingen af affald samt forbrænding og deponering, mens sortering og genanvendelse af husholdningsaffald konkurrenceudsættes.

Affaldsaftalen ligger op til et opgør med kommunernes mange roller som både regeludsteder, tilsynsmyndighed og ejer/driftsherre med økonomiske interesser i forbrændingssektoren.

Når affaldsaftalen skal implementeres, vil DI lægge vægt på, at rollefordelingen skal være klar. Vi har i fremtiden brug for stærke myndigheder, som stiller krav, udbyder opgaver og fører tilsyn. Vi har brug for innovative virksomheder i affaldssektoren, som tør investere i nye løsninger og levere råvarer til morgendagens produkter samt produktionsvirksomheder, som designer cirkulært og bruger genanvendte materialer i produktionen. Sådan lukker vi cirklen.

Når kommunerne udbyder det genanvendelige affald, vil der skulle stilles en række kvalitets- og miljøkrav i de enkelte udbud. For at sikre, at udbudskriterierne fra de forskellige kommuner ikke stritter i flere forskellige retninger, og at de samtidig kan matches af løsninger på markedet, foreslår DI, at der igangsættes et arbejde på tværs af kommuner, stat og erhvervsliv for at udarbejde nationale udbudskriterier.

Udbudskriterierne kan bl.a. handle om krav til kvalitet i selve affaldsbehandlingen og til de genanvendte materialer, grænser for spild, miljøforhold samt dokumentation.

Landsdækkende regler for affaldssortering

Nationale sorterings- og indsamlingskriterier er nu på vej. DI bakker op og ser frem til implementeringen af ens sortering for både borgere og virksomheder, som fra 2021 skal sortere i 10 fraktioner (papir, pap, plast, glas, metal, mad, drikke- og fødevarekartonner, tekstilaffald, farligt affald og restaffald). Det betyder i praksis to til fire affaldsspande hos borgeren. Det bliver lettere for borgeren, der nu skal sortere på samme måde både hjemme, på arbejdspladsen, i sommerhuset og hos familien i den anden ende af landet.

Ensartet sortering i hele landet vil sikre større og mere ensartede affaldsstrømme, muliggøre et bedre investeringsgrundlag for sorterings- og genanvendelsesanlæg og sikre bedre kvalitet i genanvendelsen. Sortering på store anlæg er mere effektiv og kan bedre matche det, markedet efterspørger.

Et styrket affaldstilsyn

Et stærkt tilsyn uden variation fra kommune til kommune er det vigtigste middel til at sikre, at affaldet bliver sorteret på den bedst mulige måde.

Der skal derfor udvikles et helt anderledes og langt mere effektivt affaldstilsyn.

DI har sammen med KL og en række erhvervsorganisationer allerede fremlagt et forslag til et styrket affaldstilsyn, hvor afgørelseskompetencerne og tilsynet med affaldssektoren flyttes til staten, mens kommunerne har tilsynet med affaldsproducenterne.

Klassificeringen mv. placeres hos staten, hvilket skal sikre ens afgørelser, der kan håndhæves på tværs af landet og på tværs af værdikæden. DI vil arbejde for, at denne model reflekteres i beslutningerne om en ny model for tilsynet i 2021.

Et frit og lige marked for affald

Mange danske virksomheder vil gerne tage imod deres udtjente produkter fra forbrugerne. Nogle gange kan de repareres og genbruges eller dele kan genbruges, og andre gange kan materialerne genanvendes. Men da danske produkter sælges i hele verden, kræver succesfulde tilbagetagningsordninger, at affald – i dette tilfælde udtjente produkter – let kan transporteres på tværs af grænser.

Transport på tværs af grænser er også afgørende for andre typer af affald. Specialiserede behandlingsformer kræver store mængder affald, for at der kan sikres en fornuftig forretningsmodel. For et lille land som Danmark betyder det, at der er behov for, at handel med affald på tværs af grænser foregår så smidigt som muligt. For virksomheder, der gerne vil tage deres egne produkter tilbage og genbruge eller genanvende dele af dem, når forbrugerne er parate til at skifte ud, er det ligeledes afgørende, at landegrænser ikke udgør en barriere. 

I dag skal transport af affald over grænser godkendes i både afsenderlandet, transitlande og i modtagerlandet – det kan medføre sagsbehandlingsforløb, der strækker sig over flere måneder. Reglerne om transport af affald udgør en betydelig barrierer for genanvendelse af affald. Sagsbehandlingstiden og administrationen skal sænkes og sekundære ressourcer skal omfattes af varernes frie bevægelighed – ellers bliver materialegrundlaget og markedet for at udvikle nye behandlingsmetoder for småt. DI arbejder derfor for en revision af EU’s transportforordning med fokus på lettere transport og samarbejde på tværs af EU lande og øget genanvendelse af materialer.

Gode rammer for genbrug

Der er allerede et velfungerende marked med virksomheder inden for genbrug og reparation. F.eks. er der virksomheder, som aftager brugte produkter, istandsætter dem og udstyrer dem med ny garanti og sælger produkterne en gang til. DI ser ingen grund til, at kommunerne indgår i disse aktiviteter – det vil pga. anderledes rammevilkår for kommunerne have en konkurrenceforvridende effekt på det private markedet. Genbrugsbutikker drevet af frivillige organisationer skal naturligvis fortsat have adgang til genbrugsartikler fra genbrugspladserne. Men derfor skal der stadig arbejdes for mere gunstige forhold for genbrugsvirksomheder, så vi får mere direkte genbrug.

Som følge af affaldsaftalen fra juni 2020 vil kommunerne fortsat drive genbrugspladserne. Men der stilles med aftalen krav om, at der etableres områder til direkte genbrug på alle genbrugspladser. Genbrugsgenstande skal først gøres tilgængelige for private aktører, før de må afsættes i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske virksomheder. DI synes, det er positivt, og med den rigtige implementering kan det blive en stor gevinst for genbrugsvirksomheder.

Med aftalen blev det ligeledes nemmere for virksomheder at tilbagetage egne produkter fra forbrugeren. Det kan de gøre med henblik på at istandsætte og gensælge varen. Det er endnu en gevinst for genbrugsvirksomheder og reparatører.

Fremtidens affaldssektor

DI arbejder for, at Danmark kan blive ”petriskål” for fremtidens løsninger i affalds- og ressourceindustrien. For eksempel ved at blive testland for cirkulære materialer, produkter og genanvendelsesteknologier.

Ny teknologi og viden om indhold i produkter og materialer er nøglen til at hente ressource- og klimagevinster forbundet med, at produkter og materialer bruges igen og igen. Sporingsteknologi i produkterne, der taler sammen med affaldssystemet, kan skabe gennemsigtighed i værdikæden og sikre effektiv og præcis affaldssortering. Udvikling af nye metoder inden for genanvendelse af materialer, genanvendelse af kemikalier og fokus på produkter med mindst muligt indhold af problematisk kemi er også centralt. Regeringen og erhvervslivet bør gå sammen om at sætte Danmark på verdenskortet inden for cirkulære materialer og produkter gennem målrettet forskning, udviklings- og demonstrationsprojekter og etablering af standarder og partnerskaber.

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk