DI Mener:

Affald som en ressource

Vi skal omorganisere den måde, som vi behandler affald på i Danmark, så danske virksomheder lettere kan gøre affald til en ressource.

DI mener, at affald skal ses som en ressource og ikke et problem, vi gerne vil af med. Som affaldssektoren er organiseret i dag, er det dog svært at udnytte affald som en ressource. Derfor arbejder DI for en omorganisering, der fremmer innovation og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det skal ske ved at konkurrenceudsætte behandlingen af affaldet - både det forbrændingsegnede og det genanvendelige affald - så nye behandlingsmetoder og -teknologier kan udvikles i private virksomheder.

Det nuværende kommunale monopol på behandlingen af husholdningsaffaldet har skabt usikkerhed om adgangen til det genanvendelige affald hos potentielle investorer, der ønsker at investere i store, højeffektive genanvendelsesanlæg. Det betyder, at vi ikke er på omdrejningshøjde med mange øvrige EU-lande, når det kommer til genanvendelsesteknologi. Vi brænder i dag ca. 25 pct. af den samlede mængde affald – det gør os til et af de lande i Europa, som forbrænder allermest affald.

Mere og bedre genanvendelse af affald som en sekundær ressource kan skabe nye og grønne arbejdspladser i Danmark. Men det kræver teknologiudvikling og investeringer i ny behandlingskapacitet. Produktionsvirksomheder vil gerne anvende sekundære ressourcer som råvarer, hvis de i kvalitet, pris og forsyningssikkerhed kan måle sig med nye råvarer.

VLAK-regeringen har offentliggjort et udspil om øget genanvendelse og cirkulær økonomi. Det er et godt skridt i den rigtige retning. DI opfordrer til, at der hurtigst muligt landes en bred politisk aftale om organisering af fremtidens affaldssektor.

Klar rollefordeling er nødvendig

Rollefordelingen skal være klar. Vi har i fremtiden brug for stærke myndigheder, som stiller krav, udbyder opgaver og fører tilsyn. Vi har brug for innovative virksomheder, som tør investere i nye løsninger og levere råvarer til morgendagens produkter.

Det kræver et opgør med kommunernes mange roller som både regeludsteder, tilsynsmyndighed og ejer/driftsherre med økonomiske interesser i forbrændingssektoren. Eksempelvis har kommunerne som medejere af forbrændingsanlæg og genanvendelses-anlæg incitament til at tilføre affald til egne anlæg. I nogle tilfælde vil det være billigere at brænde affald end at genanvende det, selv om der er krav om genanvendelse. Derfor skal der udvikles et helt anderledes og langt mere effektivt miljøtilsyn, der er det samme i alle kommuner. Det kan ske ved enten at stille nationale krav til kvaliteten og kvantiteten af det kommunale affaldstilsyn eller alternativt ved at flytte det til en statslig myndighed.

Et frit og lige marked for affald

Specialiserede behandlingsformer kræver store mængder affald, for at der kan sikres en fornuftig forretningsmodel. For et lille land som Danmark, betyder det, at der er behov for, at handel med affald på tværs af grænser foregår så smidigt som muligt.

I dag skal transport af affald over grænser godkendes i både afsenderlandet, transitlande og i modtagerlandet – det kan medføre sagsbehandlingsforløb, der strækker sig over flere måneder. Reglerne om transport af affald udgør en betydelig barrierer for genanvendelse af affald. Sagsbehandlingstiden og administrationen skal sænkes og optimalt set, så skal sekundære ressourcer omfattes af varernes frie bevægelighed – ellers bliver materialegrundlaget og markedet for at udvikle nye behandlingsmetoder for småt. DI arbejder derfor for en revision af EU’s transportforordning.

Landsdækkende regler for affaldssortering

Der er ingen landsdækkende krav til affaldssortering i dag. Det gør det svært at opnå de affaldsmængder, der skal til for at genanvendelse kan hænge økonomisk sammen. Samtidig vil nationale rammer for indsamling og sortering gøre det muligt at operere på tværs af kommuner for både affaldsproducenter og de virksomheder, der indsamler og behandler affaldet. Regeringens strategi for cirkulær økonomi fra efteråret 2018 anerkendte dette, og der arbejdes nu på en ensretning af indsamling og sortering af affald. DI mener ikke det er nok med vejledende standarder, som regeringen lægger op til. Ensartet indsamling og sortering bør gøres obligatorisk.

Et stærkt tilsyn uden variation fra kommune til kommune er det vigtigste middel til at sikre, at affaldet bliver sorteret på den bedst mulige måde.

Gode rammer for genbrug

Der er allerede et velfungerende marked med virksomheder inden for genbrug og reparation. DI ser ingen grund til, at kommunerne indgår i disse aktiviteter – det vil pga. anderledes rammevilkår for kommunerne have en konkurrenceforvridende effekt på det private markedet.

Genbrugsbutikker drevet af frivillige organisationer skal fortsat have adgang til genbrugsartikler fra genbrugspladserne.

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk