DI Mener:

Affald som en ressource

Vi skal omorganisere den måde, som vi behandler affald på i Danmark, så danske virksomheder lettere kan gøre affald til en ressource.

DI mener, at affald ikke skal ses som et problem, vi gerne vil af med, men som en ressource. Som affaldssektoren er organiseret i dag, er det dog svært at udnytte affald som en ressource. Derfor arbejder DI for en omorganisering, der fremmer innovation og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det skal ske ved at konkurrenceudsætte behandlingen af affaldet og dets ressourcer, så nye behandlingsmetoder og –teknologier kan udvikles i private virksomheder. Mere og bedre genanvendelse af affald som en sekundær ressource kan skabe nye og grønne arbejdspladser i Danmark. Men det kræver teknologiudvikling og investeringer i ny behandlingskapacitet. Produktionsvirksomheder vil gerne anvende sekundære ressourcer som råvarer, hvis de i kvalitet, pris og forsyningssikkerhed kan måle sig med nye råvarer.

Flere hensyn skal afgøre, hvordan affald skal behandles

Der skal være plads til både genanvendelse og forbrænding. Det er ikke et spørgsmål om enten eller. Den optimale behandlingsform for de konkrete affaldstyper bør bestemmes på baggrund af miljø- og samfundsøkonomiske vurderinger. Det kræver samtidig et opgør med kommunernes mange roller som både regeludsteder, tilsynsmyndighed og ejer/driftsherre med økonomiske interesser i forbrændingssektoren. Eksempelvis har kommunerne som medejere af forbrændingsanlæg og genanvendelses-anlæg incitament til at tilføre affald til egne anlæg. I nogle tilfælde vil det være billigere at brænde affald end at genanvende det, selv om der er krav om genanvendelse. Derfor skal der udvikles et helt anderledes og langt mere effektivt miljøtilsyn, der er det samme i alle kommuner. Det kan ske ved enten at stille nationale krav til kvaliteten og kvantiteten af det kommunale affaldstilsyn eller alternativt ved at flytte det til en statslig myndighed.

Et frit og lige marked for affald

DI arbejder for at indføre krav om udbud, så vi får brudt kommunernes monopol. Der skal være en langt mere klar adskillelse mellem kommunernes rolle som myndighed og som driftsherre på affaldsområdet. Som minimum skal der stilles krav om, at kommunale forbrændingsanlæg udskilles som særskilte selskaber. I Danmark har vi stor viden om teknologier, som udnytter og udvinder ressourcerne i affaldet. Specialiserede behandlingsformer kræver store mængder affald, for at der kan sikres en fornuftig forretningsmodel. Derfor mener DI, at sekundære ressourcer skal omfattes af varernes frie bevægelighed – ellers bliver materialegrundlaget og markedet for at udvikle nye behandlingsmetoder for småt.

Landsdækkende regler for affaldssortering

Der er ingen landsdækkende krav til affaldssortering i dag. Det gør det svært at opnå de affaldsmængder, der skal til for at genanvendelse kan hænge økonomisk sammen. Samtidig vil landsdækkende rammer for de kommunale regler og løsninger gøre det muligt at operere på tværs af kommuner for både affaldsproducenter og de virksomheder, der indsamler og behandler affaldet. Regeringens strategi for cirkulær økonomi fra efteråret 2018 anerkendte dette, og der arbejdes nu på en ensretning. DI mener, at det haster med faste rammer for sorteringen.

Et stærkt – gerne statsligt – tilsyn uden variation fra kommune til kommune er det vigtigste middel til at sikre, at affaldet bliver sorteret på den bedst mulige måde.

Karin Klitgaard

Miljøpolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk