21.06.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Ny aftale om planloven: Plads til klimahensyn og bedre mulighed for byudvikling

Regeringen samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 15. juni en aftale, der følger op på den evaluering af loven, som blev gennemført i 2020. Aftalen gør det lettere at opstille anlæg til vedvarende energi, telemaster, investere i erhvervshavne og udvikle turismefaciliter over hele landet.

Aftalepartierne er blevet enige om at følge op på Bolig- og Planstyrelsens evaluering af planloven og baseret på dette gennemføre en række ændringer af planloven og anden relevant lovgivning. Aftalen omhandler følgende 8 hovedtemaer:

 1. Klima, grøn omstilling og natur
 2. Byudvikling mv.
 3. Nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme
 4. Mobildækning i hele landet
 5. Forenkling, administrative lettelser og digitalisering
 6. Klagesystemet
 7. Ændringer af regler i øvrigt
 8. Køge Bugt Strandpark – modernisering go klimasikring.

Et centralt element i aftalen er, at kommunerne skal have bedre muligheder for at gennemføre en planlægning, der kan mindske udledningen af klimagasser, øge modstandsdygtigheden i forhold til klimaforandringer samt styrke natur og bæredygtighed. Dermed skrives klimahensyn i planlægningen ind i planlovens formålsbestemmelse på lige fod med andre grønne formål som natur og miljø samt vækst og udvikling.

Samtidig sikre aftalen, at det statslige tilsyn ensrettes, og at der udarbejdes en mere helhedsorienteret bekendtgørelse og vejledning for opstilling af store solcelleanlæg. Et nyt tværministerielt udvalg skal desuden samle erfaringer og afdække muligheder for helhedsorienteret kommunal planlægning for arealanvendelse, herunder nye vilkår for erhvervsmuligheder for arealanvendelse til vedvarende energi anlæg. 

Aftalen gør det dermed lettere at finde plads til vindmøller, solceller og andre vedvarende energianlæg, selvom kirkens mulighed for indsigelser mod opførelsen af vindmøller stadig fastholdes.

Derudover er det også inkluderet i aftalen, at der skal ske en bedre beskyttelse af erhvervshavne med nationale interesser. De nationale interesser skal varetages af Transportministeriet med henblik på at sikre tilstrækkelig havnekapacitet og placeringsmuligheder for virksomheder med særlige behov for havnebeliggenhed, forsyningssikkerhed og søtransport.

Tilsvarende åbner aftalen for nye udviklingsmuligheder for turisme ud ovre landet.

På baggrund af aftalen vil regeringen fremsætte lovforslag om ændring af planloven i folketingsåret 2022/23.

Yderligere information

Læs aftalen her.
Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3935
 • Mobil +45 2027 5245
 • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold