Ophævelse af en uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale kan alene opsiges af parterne - altså lærling/elev og virksomhed - og den kan som udgangspunkt ikke opsiges bortset fra under prøvetiden, som er de tre første måneder, eleven er i virksomheden. Der er dog mulighed for gensidig eller ensidig ophævelse under særlige forhold.

De første tre måneder er en gensidig prøvetid, hvor såvel virksomhed som elev kan ophæve aftalen uden særlig begrundelse.

Læs mere her: Prøvetid for elever og lærlinge - DI (danskindustri.dk)

Ud over prøvetiden gælder nedenstående undtagelser.

Gensidig ophævelse

Hvis elev og virksomhed er enige, kan aftalen ophæves ved en gensidig aftale mellem virksomhed og elev.

Ensidig ophævelse

Den ene part kan opsige uddannelsesaftalen, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse fra den ene af parternes side samt ved urigtige eller bristede forudsætninger.

Hvornår der er tale om en væsentlig misligholdelse beror på en konkret vurdering. Det kan for eksempel være gentagne tilfælde af ulovligt fravær fra elevens side.

Virksomheden har ret til at ophæve aftalen, hvis eleven bliver udelukket fra skoleundervisningen. DI anbefaler, at virksomheden har en skriftlig meddelelse fra skolen om udelukkelsen, inden uddannelsesaftalen ophæves.

En måneds frist til at ophæve aftalen

Hvis virksomheden vil ophæve en uddannelsesaftale, skal det ske inden en måned efter, at virksomheden har fået kendskab til eller ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde have fået kendskab til den omstændighed, der begrunder ophævelsen. I modsat fald kan det koste en godtgørelse til eleven.

Hvis det begynder at gå skævt

Vær opmærksom på tegn på at det ikke går, som det skal. Det kan være fra eleven selv, fra den uddannelsesansvarlige eller fra skolen.

Hvis der opstår problemer eller uoverensstemmelser i ansættelsesforholdet, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheden kan dokumentere de tiltag, der er gjort for at rette op og/eller gøre opmærksom på forholdene som eksempel i form af samtaler, der skrives referat af, og som begge parter godkender. Det kan også være påtale eller advarsler.

Kontakt DI, hvis der opstår problemer, eller hvis din virksomhed ønsker at ophæve en uddannelsesaftale.

Hvis eleven eller virksomheden væsentligt misligholder eller uberettiget ophæver en uddannelsesaftale, kan den anden part forlange erstatning. I første omgang vil DI og det forhandlingsberettigede fagforbund forsøge at forlige uoverensstemmelsen.

Hvis det ikke lykkes, kan klageren henvende sig til det faglige udvalg, der skal forsøge at forlige uoverensstemmelsen mellem parterne. Lykkes det ikke, kan klageren anlægge sag ved Tvistighedsnævnet.

Dokumenter til uddannelsesaftaler

På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du hente blanketter og vejledninger til indgåelse og ophævelse af uddannelsesaftaler. Du kan også benytte disse links:

Uddannelsesaftale Vejledning til uddannelsesaftale Tillæg til uddannelsesaftale Vejledning til tillæg om uddannelsesaftale Ophævelse af uddannelsesaftale Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale Erklæring om delvis gennemførelse af oplæring Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold