Feriefridage

Feriefridage er betalte fridage ud over de 5 ugers ferie der følge af ferieloven. Overenskomstdækkede medarbejdere har normalt ret til et antal feriefridage. Ikke-overenskomstdækkede medarbejdere har som udgangspunkt ikke ret til feriefridage, men mange virksomheder har dog valgt at give alle medarbejdere feriefridage.

Kun overenskomstdækkede medarbejdere har krav på feriefridage

Overenskomstdækkede medarbejdere har ret til et antal feriefridage. I langt de fleste overenskomsterner der tale om 5 feriefridage pr. ferieår. Medarbejderne skal normalt have opnået en vis anciennitet for at have ret til feriefridage.

Ikke-overenskomstdækkede medarbejdere har som udgangspunkt ikke ret til feriefridage. Mange virksomheder har dog valgt at give alle medarbejdere feriefridage alligevel, og her vil det være virksomhedens egne regler (personalepolitikker) for feriefridage, der gælder.

Virksomheden placerer feriefridagene

Det er virksomheden, der fastlægger, hvornår medarbejderen skal holde sine feriefridage, uanset om medarbejderen er overenskomstdækket eller ej. I overenskomsterne er reglen normalt, at feriefridagene skal varsles med mindst 1 måneds varsel på samme måde som restferie, og det er typisk tilsvarende regler, der gælder for de ikke-overenskomstdækkede medarbejdere.

Betaling på feriefridage

De fleste medarbejdere får løn på feriefridage. Lønnen beregnes på samme måde som sygeløn. Det vil sige en betaling svarende til det lidte indtægtstab.

Efter de fleste overenskomster behandles lønnen på feriefridage som almindelig løn, og der skal derfor beregnes pension, feriepenge og fritvalgsbidrag af beløbet.

Der er dog nogle overenskomster, hvor der er indsat regler om, at der ikke skal betales feriegodtgørelse og ferietillæg af lønnen på feriefridage, og det er derfor vigtigt at tjekke den enkelte overenskomst. Hvis ikke der betales feriegodtgørelse og ferietillæg vil der heller ikke skulle betales fritvalgsbidrag af lønnen på feriefridage.

I andre overenskomster får medarbejdere ikke løn på feriefridage, men får i stedet betaling fra deres frihedskonto. Det gælder for eksempel på Fællesoverenskomsten.

Ikke-afholdte feriefridage kan ikke overføres, men kan udbetales

Feriefridage kan normalt ikke overføres. Hvis medarbejderen ikke har holdt alle sine feriefridage inden for den relevante periode, hvor feriefridagene skal holdes, kan medarbejderen have krav på kompensation. Reglerne i den enkelte overenskomst afgør, hvornår medarbejderne har ret til kompensation.

Industriens Overenskomst

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst skal stille krav om udbetaling af ikke-afholdte feriefridage inden 3 uger efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, der fratræder, har derfor ikke automatisk krav på at få ikke-afholdte feriefridage udbetalt ved fratræden. De skal vente til ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december året efter tildeling). Ubrugte feriefridage kan ikke overføres til næste ferieår.

Hvis medarbejderen ikke rejser krav på at få ikke-afholdte feriefridage udbetalt inden 3 uger efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, bortfalder retten til betaling.

Fællesoverenskomsten

På Fællesoverenskomsten skelnes der mellem medarbejdere ansat på timeløn og medarbejdere ansat på fuldlønsordning.

Medarbejdere ansat på timeløn modtager betaling fra deres frihedskonto, når feriefridage afholdes. Saldoen på frihedskontoen opgøres ved kalenderårets udløb og ved fratræden. Har den timelønsansatte medarbejder derfor ikke afholdt sine feriefridage enten ved kalenderårets udløb eller i forbindelse med fratræden, sker der automatisk udbetaling heraf.

Hvis feriefridagene – begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte – ikke afholdes, har medarbejdere ansat i henhold til fuldlønsordning ret til at få udbetalt værdien af de ikke afholdte feriefridage. Tilsvarende gælder hvis feriefridagene ikke holdes som følge af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden.

Feriefridage kan fravælges til fordel for indbetaling til fritvalg

På nogle overenskomster er der mulighed for at fravælge sine feriefridage og få dem indbetalt på en fritvalgskonto.

Industriens Overenskomst

For medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst gælder følgende regler:

  • Medarbejdere kan fravælge en eller flere af deres feriefridage mod at få en højere indbetaling på deres Fritvalgs Lønkonto. 
  • For hver feriefridag, medarbejdere fravælger, får han eller hun 0,5 pct. af den ferieberettigede løn sat ind på Fritvalgs Lønkontoen.
  • Medarbejderen skal hvert år inden den 1. august vælge om vedkommende fravælge en eller flere feriefridage.
  • Hvis medarbejderen vælger at beholde en eller flere feriefridage behandles de efter de almindelige regler for feriefridage.

Landsoverenskomsterne

For medarbejdere omfattet af Landsoverenskomst for kontor og lager samt Landsoverenskomst for butikker gælder følgende regler:

  • Medarbejdere kan fravælge en eller flere af deres feriefridage mod at få en højere indbetaling på deres fritvalgskonto. 
  • For hver feriefridag, fuldtidsansatte medarbejdere fravælger, får han eller hun værdien af 7,4 timer sat ind på fritvalgskontoen. For deltidsansatte anvendes en forholdsmæssig beregning. 
  • Medarbejderen skal hvert år i maj på Landsoverenskomst for butikker og senest 1. juni hvert år på Landsoverenskomst for kontor og lager vælge om vedkommende vil fravælge en eller flere feriefridage.
  • Hvis medarbejderen vælger at beholde en eller flere feriefridage, behandles de efter de almindelige regler for feriefridage.

Fællesoverenskomst

På Fællesoverenskomsten findes der ikke nogen fritvalgskonto, og medarbejderne skal derfor ikke tage stilling til, hvor mange feriefridage, de vil have indbetalt.

Skabeloner

TRO- OG LOVEERKLÆRING - FERIEFRIDAGSTIMER

Hent
For medlemmer

I dybden med feriefridage

Få svar på, hvilke medarbejdere der har ret til feriefridage, hvor mange feriefridage medarbejdere kan holde, om feriefridage kan overføres til et nyt ferieår, om feriefridage kan holdes i en opsigelsesperiode, om lærlinge og weeekendarbejdere har ret til feriefridage – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 03.04.23

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.