Barselsfond

Alle danske virksomheder skal indbetale til en barselsfond. De skal indbetale bidrag til fonden for samtlige af deres medarbejdere. Til gengæld for dette bidrag, kan de få refunderet udgifter til løn i medarbejderens barsels- og orlovsperioder.

For at udligne lønomkostningerne til medarbejdere på barsel på det private arbejdsmarked skal alle danske virksomheder være med i en barselsfond.

Virksomheden indbetaler et bidrag til fonden og kan til gengæld helt eller delvist få refunderet lønomkostninger for medarbejdere, der holder graviditets- og barselsorlov.

Bidrag for overenskomstdækkede medarbejdere

Medarbejdere, der er omfattet af en af DI’s overenskomster er obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond.

Bidrag for ikke-overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst kan DI’s medlemsvirksomheder frit vælge, om deres medarbejdere skal være tilknyttet Industriens Barselsfond eller barsel.dk.

Virksomheder, der er erhvervsmedlemmer hos DI, kan også selv vælge, hvilken barselsfond deres medarbejdere skal tilmeldes.

Virksomheder, der er erhvervsmedlemmer (basis) hos DI, kan dog ikke bruge Industriens Barselsfond.

Bidrags- og refusionssatser

I skal betale til den fond, som jeres medarbejdere er omfattet af.

Bidraget til Industriens Barselsfond beregnes som en procentsats af den totale lønsum og er pr. 1. april 2021 0,29 pct.

Bidraget til Barsel.dk er fra 1. januar 2022 337,50 kr. pr. kvartal for en fuldtidsansat, som er månedslønnet.

De forskellige barselsfonde refunderer forskellige løndele. Derfor afhænger refusionen af, hvilke medarbejdertyper virksomheden har, og hvilken barselsfond de dermed er omfattet.

Eksempelvis refunderer Industriens Barselsfond op til 214,15 kr. i timen af medarbejderens bruttoløn. Der lægges 18,5 pct. til dækning af diverse medarbejderomkostninger, f.eks. feriepenge ved orlov, der påbegyndes fra den 1. marts 2021. Der lægges 19,5 pct. til timelønnen ved orlov, der påbegyndes fra den 1. marts 2022. Pension refunderes ikke.

Fra den 1. juni 2022 ændres refusionen, så den maksimale timesats på refusionen fremover indeholder både 12,5 pct. ferietillæg og et tillæg for det til enhver tid gældende fritvalgsbidrag for de medarbejdere, der modtager fritvalgsbidrag.

Med ændringen bliver den samlede maksimale refusionssats 235 kr. pr. time.

Den nye refusionsmodel betyder, at der for nogle medarbejdere vil blive udbetalt en mindre refusion for løn under orlov end hidtil. 

Barsel.dk refunderer maksimalt 204,26 kr. pr. time.

Vær opmærksom på, at virksomheder ikke kan få refusion fra Industriens Barselsfond for medarbejdere, der har mindre end 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

For medlemmer

I dybden med barselsfond

Få svar på, hvilken barselsfond virksomheden skal indbetale til, hvad barselsfonden refunderer, om der er et maksimum for refusionen fra barselsfonden, hvem der er obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond, om virksomheden kan være tilknyttet flere barselsfonde, hvad virksomheden skal indbetale til barselsfonden – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 09.05.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter