Foto: Colourbox
25.09.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Lovforslag om ændring af arbejdstidsloven sendt i høring

Regeringen har 18. september 2023 sendt et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven i høring. Lovforslaget indfører blandt andet en pligt til at registrere arbejdstid og en mulighed for at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid. Lovforslaget skal behandles i Folketinget, før det kan vedtages endeligt.

Registrering af arbejdstid

Lovforslaget indfører en ny pligt for arbejdsgivere til at indføre et system, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.

Lovforslaget gennemfører således EU-Domstolens afgørelse af 14. maj 2019 i den såkaldte Deutsche Bank-sag, hvor det blev fastslået, at medlemsstaterne skal pålægge arbejdsgivere at indføre ”et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”.

Ud over selve registreringspligten indeholder lovforslaget krav om, at medarbejderne skal kunne tilgå egne oplysninger i registreringssystemet, og at arbejdsgivere skal opbevare de registrerede oplysninger i fem år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens ugentlige arbejdstid. 

Undtagelsesbestemmelse for selvtilrettelæggere

De nye regler for registrering af arbejdstid vil som udgangspunkt finde anvendelse for alle medarbejdere. Det skyldes, at hensynet bag registreringspligten er at sikre, at reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid bliver overholdt.

I lovforslaget indføres der dog en undtagelsesbestemmelse, der giver adgang til at undtage visse medarbejdere fra reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid og dermed også fra registreringspligten.

Undtagelsen finder anvendelse, hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles eller fastlægges på forhånd, eller når medarbejderen selv kan fastsætte arbejdstiden, hvor der er tale om medarbejdere, der kan træffe selvstændige beslutninger eller har ledelsesmæssige funktioner. Dette kaldes ”selvtilrettelæggere”.

Hvis en medarbejder er selvtilrettelægger og derfor skal undtages fra registreringspligten, skal det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at medarbejderen ikke er omfattet af reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid.

Selvtilrettelæggerbegrebet er ikke entydigt eller udtømmende fastlagt i lovforslagets bemærkninger eller praksis. Det vil derfor i mange tilfælde bero på en konkret vurdering, om en medarbejder kan anses for at være selvtilrettelægger.

Mulighed for at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid

Efter den nuværende arbejdstidslov må en medarbejder ikke arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen beregnet over en periode på fire måneder (”48-timersreglen”).

I lovforslaget indføres der en undtagelse til 48-timersreglen for medarbejdere, som udfører samfundskritiske funktioner og er omfattet af en overenskomstbestemmelse eller lokalaftale om rådighedsvagter.

Udgangspunktet for fravigelsen af 48-timersreglen er, at arbejdstiden kan udvides til gennemsnitligt 60 timer om ugen i en referenceperiode på fire måneder, men det kan aftales i den pågældende overenskomst eller lokalaftale, at der anvendes en længere referenceperiode.

Overenskomstparterne kan herudover aftale, at den gennemsnitlige arbejdstid kan overstige 60 timer i gennemsnit om ugen, hvis de øvrige betingelser for at anvende undtagelsesbestemmelsen er opfyldt.

Selv om undtagelsesbestemmelsen kun finder anvendelse, hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomstbestemmelse eller lokalaftale om rådighedsvagter, skal medarbejderne i alle tilfælde give samtykke til fravigelsen ved individuel aftale, og medarbejderne skal til enhver tid kunne trække sit samtykke tilbage med et rimeligt varsel.

Ikrafttrædelsesdato og fremsættelse af lovforslag

I lovforslaget er ikrafttrædelsesdatoen fastsat til 1. januar 2024.

DI har fulgt lovforslaget tæt og i den forbindelse arbejdet for, at det kommende krav om registrering af arbejdstid bliver mindst muligt byrdefuldt for virksomhederne.

DI har derfor arbejdet for, at lovændringen ikke kommer til at pålægge virksomhederne yderligere forpligtelser end påkrævet efter EU-retten, og at der i forbindelse med implementeringen af registreringspligten bliver indført undtagelsesbestemmelse for visse medarbejdergrupper.

Lovforslaget afspejler i høj grad dette, da bestemmelsen om registrering af arbejdstid i lovforslaget ikke går ud over EU-rettens krav hertil, og da lovforslaget indeholder en mulighed for at undtage selvtilrettelæggere fra registreringspligten.

DI følger dog fortsat lovforslaget tæt og arbejder på at få ikrafttrædelsesdatoen rykket til 1. juli 2024, så virksomhederne har mulighed for at indrette sig efter de nye regler, inden loven træder i kraft.

Lovforslaget er ikke fremsat i Folketinget endnu, men forventes at blive fremsat i slutningen af oktober 2023.

Læs lovforslagt på Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

DI vil informere yderligere, når lovforslaget er fremsat og vedtaget.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.