Vi rådgiver dig

Forsyningssikkerhed

Strøm, vand, varme og gas kan forsvinde, hvis en alvorlig krise rammer jeres virksomhed eller Danmark. Derfor kan det være en god idé at tage basale forholdsregler.

Foto: Colourbox

Er din virksomhed klar til 48 timer uden strøm, vand, varme eller gas?

I en tid med øget usikkerhed er det vigtigt,  at din virksomhed er forberedt på risici såsom  strømsvigt, vandafbrud og andre forsyningsproblemer, der kan ramme jeres daglige virke. At være forberedt i form af udarbejdelse af beredskabsplaner, allokering af nødvendige ressourcer samt træning af medarbejdere styrker din virksomheds evne til effektivt at håndtere uforudsete forsyningsafbrydelser og opretholde en stabil drift, selv under udfordrende omstændigheder.

Rettidig omhu – sådan forbereder du din virksomhed

Beredskab er som en forsikring. Man håber, at man ikke får brug for den, men hvis uheldet er ude, kan det koste dyrt, hvis man er uforberedt. Som virksomhed kan rettidig omhu være at foretage en sårbarhedsanalyse og udarbejde en beredskabsplan, der giver nogle konkrete anvisninger til, hvad I skal gøre, når en forsyningsart er i problemer. Dette fundament bør jævnligt evalueres for at sikre, at planen stadig er retvisende eller om elementer skal ændres, ligesom det er en god ide at tjekke ind med jeres lokale myndigheder.

Strømsvigt: Hvis man som virksomhed har et særligt vigtigt strømbehov er der gode muligheder for at etablere nødanlæg. Energistyrelsen har udgivet ”Vejledning til offentlige og private virksomheder om nødstrøm”, som der er god inspiration i. Generelt bemærkes, at elsektoren har sin egen lovgivning på beredskab, bl.a. via el-for-syningsloven. Energistyrelsen er bl.a. pålagt at lave en national beredskabsplan for el-kriser. Denne plan omfatter Energinet, lokale elnetselskaber og producenter af strøm.

Varme: Det er som udgangspunkt ejerne af infrastrukturen, som skal have beredskabsplaner. Det gælder dog kun for varmeværker > 25 MW, dvs. ikke for små værker. Derfor bør man undersøge størrelsen af sit lokale varmeværk. Man kan eventuelt lade sig inspirere af svenske myndigheders råd vedrørende varmeberedskab. Hvis man har et særligt varmebehov, må man gå i dialog med det lokale varmeværk og/eller rådgivere.

Vand: Hvis man har en virksomhed, der er særlig følsomt over for tilstedeværelsen af vandforsyning, må man gå i dialog med det lokale vandværk og/eller rådgivere. Som udgangspunkt har vandværker også beredskabsplaner på plads.

Gasforsyning: På gasområdet må man først klarlægge, om man er særligt beskyttet gaskunde eller ej. Dette bestemmes af Energistyrelsen. Der er reserveret særlige gasmængder til nødsituationer i de danske gaslagre. Selvom man er særligt beskyttet gaskunde er det imidlertid ikke en garanti for gasleverancer. Derfor bør man søge rådgivning mhp. f.eks. olie- eller flaskegaslagre for at sikre sin forsyning.

Når skaden er sket – hvilke handlemuligheder har du?

Aktivér nødplaner: Implementér nødplaner, der er udarbejdet på forhånd, for at håndtere forsyningsafbrydelser. Disse planer kan omfatte alternative forsyningskilder, midlertidige løsninger og evakueringsprocedurer.

Kommunikation: Underret relevante interessenter, herunder medarbejdere, kunder og leverandører om situationen og de foranstaltninger, der bliver truffet for at håndtere forsyningsafbrydelsen. Klar og præcis kommunikation kan mindske usikkerhed og skabe tillid.

Samarbejde med myndigheder og forsyningsvirksomheder: Søg rådgivning og støtte fra lokale myndigheder og forsyningsvirksomheder for at få hjælp til at genoprette forsyningerne og minimere konsekvenserne af afbrydelsen.

Evaluering og læring: Efter afbrydelsen bør virksomheden evaluere håndteringen af situationen og identificere eventuelle svagheder. Dette kan bidrage til at forbedre fremtidige nødplaner og beredskabsprocedurer.

Medarbejdere – gode råd i tilfælde af at ulykken er ude

Kommunikation: Hold medarbejderne informerede om situationen og de foranstaltninger, der bliver truffet for at håndtere forsyningsafbrydelsen. Vær åben og ærlig i din kommunikation for at mindske usikkerhed og skabe tillid.

Fleksibilitet: Overvej alternative arbejdsarrangementer, såsom hjemmearbejde eller midlertidige arbejdssteder, for at sikre, at medarbejderne kan fortsætte med at arbejde, selvom der er forsyningsafbrydelser.

Opmuntring: Anerkend medarbejdernes indsats og fleksibilitet under udfordrende omstændigheder. Det kan være med til at opretholde moralen og motivationen i en krisesituation.

Støtte: Sørg for at tilbyde støtte og ressourcer til medarbejderne, hvis de oplever personlige udfordringer som følge af forsyningsafbrydelsen. Dette kan omfatte adgang til nødvendige faciliteter eller rådgivning.

For mere information

For mere information henviser vi til Beredskabsstyrelsens skabeloner til beredskabsplaner og Energistyrelsens ”Vejledning til offentlige og private virksomheder om nødstrøm”.

Beredskabsplaner Energistyrelsens vejledning
 1. Lav en sårbarhedsanalyse

  Kend din virksomheds sårbarheder. Det gælder både i forhold til de fysiske rammer og produkter såvel som it og data.

 2. Strategisk planlægning

  Udarbejd en integreret risikostyringsstrategi, herunder en krisestyringsplan og en løbende proces for jeres roller og pligter på baggrund af jeres risikovurdering. Virksomheden bør på dette stadie opsætte den rette organisation, der skal sikre beredskabsplanernes udførsel i praksis. 

 3. Sørg for at have beredskabsplaner på plads

  Beredskabsplaner er de konkrete anvisninger, som skal følges, når uheldet er ude. Disse planer skal undergå jævnlige øvelser og test  for at sikre, at  de  virker efter hensigten.

 4. Egenforsyning i tilfælde af brudt forsyning

  Sørg for at have indkøbt en nødgenerator (typisk dieselbaseret) eller en Uninterruptible Power Supply (UPS – batteribaseret), vandlagring (f.eks. qua opsamling af spildevand), olielagre eller lignende, hvis din sårbarhedsanalyse viser, at udfald herpå er kritisk for forretningen. Overvej generelt, hvorvidt anskaffelse af nødmaterialer er proportionalt i forhold til virksomhedens størrelse og behov.

 5. Klæd dine medarbejdere på

  Sørg for at der er styr på sikkerheden, og at dine medarbejdere er klædt på, så de ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en forsyningskrise. Det styrker virksomhedens samlede robusthed.

 6. Kommunikation

  Kommunikation er en vigtig del af beredskabsplanen. Planen for, hvordan du kommunikerer til medarbejdere, kunder og leverandører skal stå klar i tilfælde af krise, ligesom styring af risici (inkl. politikker og procedurer) er formidlet i hele virksomheden.

 7. Evaluering og læring

  Efter afbrydelsen bør virksomheden evaluere håndteringen af situationen og identificere eventuelle svagheder. Dette kan bidrage til at forbedre fremtidige nødplaner og beredskabsprocedurer.

Peter Fausbøll

Peter Fausbøll

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3253
 • Mobil +45 2679 5131
 • E-mail pefa@di.dk

Relateret indhold