20.01.21 DI Service Nyheder

Q&A: Vaccination af udvalgt frontpersonale

Spørgsmål og svar vedrørende vaccination af frontpersonale på ældre-, sundheds- og socialområdet.

Hvem kan blive vaccineret?

Arbejdsgivere kan opgive oplysninger på frontpersonale med nær borgerkontakt og hvor det ikke er muligt at holde afstand. Frontpersonalet er dermed i målgruppe 4 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram:

 ”Personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.”

Vaccinationen tilbydes frontpersonale på:

  • Sundheds- og ældreområdet, som har nær borgerkontakt.

  • Socialområdet i sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105), og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID-19.

Hvilke kriterier er der for henvisning til vaccination?

60 år

  • Personale skal være under 60 år, da personer over denne alder allerede er inviteret i henhold til alder eller forventes at blive det inden for få uger.

Dertil skal der foreligge en konkret vurdering fra arbejdsgiver om, at den pågældende ansatte i sundheds- ældre eller socialsektoren opfylder mindst ét af nedenstående kriterier:

Tæt kontakt med uvisiterede borgere

  • Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre, om
    symptomerne kan skyldes COVID-19, samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.

Procedure med særlig smitterisiko

  • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererendeprocedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation ift. symptomer på COVID-19, fx personer med nedsat kognitiv funktionsevne.


Kontakt med personer i særligt øget risiko

  • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge).


Specialiseret og kritisk funktion

  • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.

Hvad er tidsfristen for henvisning fra arbejdsgivere til regionernes visitationsfunktioner?

Personale på 50-59 år (årgange fra 1971 til 1962 inklusiv) kan henvises senest d 11. maj 20211

Personale under 50 år (årgang 1972 og yngre) kan henvises senest den 18. maj 2021.

Hvilke kontaktopysninger skal opgives fra arbejdsgiveren til regionerne?

Arbejdsgiverne sender deres henvisningslister ind til de respektive, regionernes centrale visitationsfunktioner via krypteret mail eller sikkerpost med emnefeltet "Vaccination COVID-19 -Målgruppe 4”.

 

Region Nordjylland

VisitationMaalgruppe4@rn.dk

 

Region Midtjylland

sundhed.sundhed_hospitalsplan@rm.dk

 

Region Sjælland

henvisningsgruppe4@regionsjaelland.dk

 

Region Hovedstaden

vaccination.center-for-sundhed@regionh.dk

 

Region Syddanmark Regionale institutioner (sygehus/ambulance/social): 2.vaccine@rsyd.dk

Kommuner:  2.vaccine@rsyd.dk

Øvrige institutioner:  Regional.visitation.covid19@rsyd.dk

Vaccinationstilbud til personer, der har været førstegangsvaccineret eller inviteret til vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca?

Dem der har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca tilbydes nu ét stik med en mRNA vaccine 12 uger efter deres første stik med vaccinen fra AstraZeneca. Dem var visiteret vaccination før den 19. marts, og som endnu ikke er startet på et vaccinationsforløb, får nu annulleret deres invitation. De får som udgangspunkt tilbudt vaccination i henhold til deres alder, men kan  revisiteres til fremskyndet vaccination som del af målgruppe 4, hvis de opfylder de skærpede kriterier til visitation. Information om de skærpede kriterier følger.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 16. april 2021

Hvilke konsekvenser får det for de planlagte vaccinationer af frontpersonale, at AstraZeneca vaccinen sættes på pause?

Pausen rammer hele vaccinationsprogrammet, men pausen rammer i særligt høj grad den planlagte vaccination af frontpersonale, fordi AstraZeneca hidtil er er den vaccine, der er blevet tilbudt en stor del af frontpersonalet.

Pausen betyder, at der indtil videre ikke vaccineres flere, der har en tid til 1. stik med AstraZeneca vaccinen. Det betyder også, at de der allerede har fået 1. stik og venter på 2. stik, foreløbig skal vente med dette.

Det er endnu uvist, præcis hvornår man som frontpersonale under 65 år kan blive vaccineret – det vil afhænge af revurderingen af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man få mulighed for at bestille en tid igen. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, altså en anden type vaccitnation end AstraZeneca, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 11. marts 2021

Vil jeg blive tilbudt en anden type vaccine, nu hvor brugen af AstraZeneca er sat på pause?

Hvorvidt man som frontpersonle under 65 år vil blive tilbudt en anden type vaccine end AstraZeneca afhænger af myndighedernes revurdering af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man igen få mulighed for at bestille en tid. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, altså en anden type vaccitnation end AstraZeneca, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 11. marts 2021

Jeg har fået første vaccination med AstraZeneca, hvad skal jeg gøre med anden vaccination?

Pausen betyder, at der indtil videre ikke vaccineres flere, der har en tid til første vacci­nation med AstraZeneca vaccinen. Det betyder også, at dem, der allerede har fået 1. stik og venter på 2. stik, foreløbig skal vente med anden vaccination.

Indtil videre skal du derfor afvente myndighedernes beslutning om, hvorvidt vaccinen fra AstraZeneca igen skal tilbydes. Revurderingen af AstraZeneca vaccinen ligger i uge 12.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 11. marts 2021

Jeg har booket tid til begge vaccinationer, hvad skal jeg gøre?

Hvis du har en tid til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca inden for de kommende 14 dage vil den blive aflyst. Du får besked fra myndighederne, når du kan booke tid igen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 11. marts 2021

Er det en fejl, når personale på +65 år er blevet tilbudt AstraZeneca vaccinen?

Nej, det er ikke en fejl. Den 5. marts opdaterede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne om vaccinen fra AstraZeneca, sådan så den nu også anbefales til borgere over 65 år.

Derfor er personale over 65 år blevet tilbudt AstraZeneca vaccinen, hvis Statens Serum Institut har registeret dem efter d. 5 marts. Dette er upåagtet af, hvornår man som arbejdsgiver har sendt data på frontpersonale til DI.

Må vi som arbejdsgivere udlevere oplysninger til Statens Serum Institut om de medarbejdere, der er udvalgt frontpersonale?

Ja, bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 giver offentlige og private arbejdsgivere grundlag for at videregive oplysninger om medarbejderes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, når Statens Serum Institut anmoder herom for at identificere borgere, der tilhører en målgruppe, som det ifølge myndighederne er relevante at tilbyde vaccination som led i indsatsen for at hindre udbredelse og smitte af COVID-19.

Efter bekendtgørelsen kan Statens Serum Institut anmode både offentlige og private arbejdsgivere om sådanne kontaktoplysninger, når det er nødvendigt at indhente oplysningerne for at identificere borgere, der tilhører en målgruppe for tilbud om vaccination – i dette tilfælde målgruppe 4, der omfatter personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

I praksis fremsendes oplysningerne til Statens Serum Institut via Dansk Industri, der indsamler oplysninger fra private virksomheder i branchen på vegne af Statens Serum Institut.  

Vær opmærksom på, at udlevering af oplysningerne om medarbejderne til Statens Serum Institut har et andet formål end den vanlige personaleadministration, der er hovedårsagen til, at virksomheden har oplysningerne. Husk derfor at opfylde jeres oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Det betyder, at den enkelte medarbejder skal oplyses om, hvilke oplysninger, der udleveres til Statens Serum Institut, formålet med og retsgrundlaget for udleveringen, og medarbejdernes rettigheder efter databeskyttelsesreglerne.

Skal vi oplyse vores medarbejdere om, at vi videregiver oplysninger om dem til Statens Serums Institut?

En virksomhed behandler overordnet oplysninger om sine medarbejdere med henblik på den løbende administration af ansættelsesforholdet, herunder overholdelse af overenskomster og den ansættelsesretlige lovgivning. Videregivelse af personoplysninger til Statens Serum Institut med henblik på at identificere målgrupper i vaccinationsprogrammet mod COVID-19 ligger uden for det formål, som en virksomhed har personaleoplysninger til. Udgangspunktet er derfor, at medarbejderne efter databeskyttelsesreglerne skal orienteres om, at oplysningerne anvendes til et andet formål.

Ved oplysning af medarbejderne om videregivelse af oplysninger til Statens Serum Institut, kan I anvende denne tekst, der eksempelvis kan fremsendes pr. mail til med medarbejdere, der er omfattet af målgruppen:

”Orientering om videregivelse af personoplysninger til Statens Serum Institut

Statens Serum Institut har i forbindelse med vaccinationsprogrammet mod COVID-19 anmodet om at få udleveret oplysninger om, hvilke medarbejdere hos os, der tilhører målgruppe 4 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram. Målgruppe 4 omfatter personer i sundheds- og ældresektoren og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Statens Serum Institut har adgang til at få oplysninger om, hvilke medarbejdere, der er omfattet af denne målgruppe i henhold til bekendtgørelse nr. 458 af 21. april 2020 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19.

De oplysninger, som vi har videregivet om dig, er oplysninger, som entydigt kan identificere dig. Vi har til brug herfor videregivet oplysninger om dit cpr.nr.

Da vi har personoplysninger om dig med det formål at kunne udføre personaleadministration, så oplyser vi dig om videregivelsen af oplysninger til Statens Serum Institut, da denne anvendelse af oplysningerne ligger uden for vores formål med at have oplysninger om dig. I praksis fremsendes oplysningerne til Statens Serum Institut via Dansk Industri, der på vegne af Statens Serum Institut indsamler oplysninger fra private virksomheder i branchen. 

Vi henviser til vores generelle oplysningspligt i forbindelse med ansættelsesforholdet i forhold til de rettigheder, som du har i henhold til databeskyttelsesreglerne.

Såfremt du måtte have spørgsmål eller lignende på baggrund af ovenstående, så er du velkommen til at rette henvendelse herom til [HR/dataansvarlig eller anden relevant person, oplysning om tlf.nr./e-mailadresse].”

Hvor ofte kører SSI de data, som de modtager fra os? Og hvor hurtigt herefter kan man forvente at modtage invitation til vaccination?

SSI bestræber sig på at uploade de lister, som de modtager, indenfor en uge. Borgerne modtager deres invitation via E-boks samme dag eller dagen efter.

 

Hvorfor har personale, der er indsendt lister på, endnu ikke modtaget en invitation?

Har man endnu ikke modtaget en invitation, kan man først og fremmest tjekke på vacciner.dk, om man selv har mulighed for at booke en tid. Manglende invitation kan skyldes, at personalet tidligere er blevet meldt ind af en kommune (typisk i forbindelse med vaccination på plejehjem mellem jul og nytår).

Har man ikke mulighed for at booke tid på vacciner.dk, kan der være sket en fejl. I så fald kan I sende os vedkommendes CPR-nr. igen, som vi eftersender på ny. 

 

SPØRGSMÅL

For yderligere spørgsmål bedes du skrive til coronavaccine@di.dk.