13.08.19 SBA Nyheder

Husk indbetaling af bidrag til Servicebranchens Samarbejdsfond

Alle DI Service/SBA’s medlemsvirksomheder modtager i uge 34 en opkrævning til Servicebranchens Udviklingsfond.

Opkrævningen indeholder også bidrag til Servicebranchens Samarbejdsfond. Sidste frist for indbetaling er den 14. september. Opkrævningerne til fonden sker halvårligt.

PensionDanmark opkræver 46 øre pr. arbejdstime til Servicebranchens Udviklings-fond og 25 øre pr. arbejdstime til Servicebranchens Samarbejdsfond. Opkrævninger-ne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræ-ves pengene altid bagud. Opkrævningen for 2. halvår 2019 vil blive sendt ud i febru-ar 2020.

Tjek opkrævninger direkte i e-Boks

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virk-somheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Vær opmærksom på, at hvis I tilgår jeres e-Boks via virk.dk, ser I kun post fra det offentlige med mindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. Derfor anbefaler vi, at I tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk. E-boks sender i øvrigt en notifikation i form af en mail og/eller en SMS, om at der er post i e-Boks.

Søg om tilskud til efteruddannelse på pension.dk

Servicebranchens Udviklingsfond, der administreres af PensionDanmark Uddannel-sesfonde A/S, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomhe-den, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges di-rekte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskud-det.

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes delta-gelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddan-nelsesfondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efter-uddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den uddannelsesfond, som de er tilknyttet.

Læs evt. mere på pension.dk/uddannelsesfonde.