26.05.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Er du klar til at tage ansvar for dit emballageaffald?

Fra 2025 indføres udvidet producentansvar på alt emballage i Danmark. Det betyder, at påfyldere af emballage og importører af fyldte emballager selv skal organisere og betale for indsamling og genanvendelse af deres emballageaffald.

Hvem er omfattet af producentansvaret?

Alle virksomheder, der pakker deres produkter i emballager, eller importerer emballerede produkter, bliver omfattet af det kommende producentansvar. Det er således ikke emballagefabrikanten, der bliver ansvarlig, men den der benytter emballagen. Den samlede regning for håndtering af emballageaffaldet for dansk erhvervsliv lyder på 1,3 – 1,8 mia. kr. om året, når producentansvaret bliver indført.

Forpligtelsen betyder, at man som virksomhed bliver pålagt at foranstalte og betale for indsamling og genanvendelse af egne emballager, når disse bliver til affald. Formålet er at kæde produktionsfasen sammen med affaldsfasen således, at man som producent betaler den samlede regning for produktets miljøpåvirkning – også når det bliver til affald.

Den nye pligt kommer som følge af EU’s reviderede emballagedirektiv og affaldsdirektiv fra 2018, og træder i kraft i Danmark 1. januar 2025.   

Individuelle systemer er ofte dyre og ineffektive

Producentansvaret betyder ikke, at den enkelte producent skal sende en skraldevogn rundt til alle landets skraldespande for at hente eget emballageaffald. Det ville både være for dyrt, ineffektivt, fjollet og skidt for miljøet. Derfor lægges der i praksis op til, at producenterne skal organisere sig i en kollektiv ordning, der på vegne af alle producenterne, står for opgaven.

Kollektivordningen løfter således det juridiske og praktiske ansvar på vegne af alle producenterne ved at indgå aftaler med kommunerne om indsamling, og dernæst udbyde emballageaffaldet til robotsortering og genanvendelse. På den måde minimeres omkostningerne til det samlede system, og miljøeffekten maksimeres, fordi der skabes grobund for investeringer i sofistikeret affaldsteknologi. 

Men det koster penge at indsamle og genanvende affald. Den kollektive ordning finansieres derfor ved, at medlemmerne bliver opkrævet et gebyr, der svarer til omkostningen ved at behandle deres emballageaffald. Ønsker en producent at løfte ansvaret individuelt, kan det også lade sig gøre, hvis man kan dokumentere genanvendelsen af egne emballager.

Eksempel på producent-ansvar i praksis

En virksomhed fylder læskedrik på drikkevarekartoner og sælger disse, via detailhandlen, til forbrugerne. Denne virksomhed er dermed producent og melder sig ind i den kollektive ordning. Efter forbrug afhentes kartonerne fra forbrugernes affaldsspande og køres til et stort, centralt sorteringsanlæg. Her udsorteres drikkevarekartoner i tusindvis af tons om året og køres til genanvendelse. Virksomheden betaler et gebyr til kollektivordningen, som er baseret på den samlede omkostning til afhentning, sortering og genanvendelse af kartonerne, minus fortjeneste ved salg af genanvendte materialer.

Incitament til cirkulært design

Det kan umiddelbart virke som en meget lang omvej for at opkræve et gebyr. Men sandheden er, at man baserer gebyret på, hvor let genanvendelig emballagen er og emballagens værdi som genanvendt råvare. Det vil sige, at det bliver billigere for virksomhederne at benytte emballager, der let kan genanvendes i høj kvalitet. Således indbygger man et incitament til at designe cirkulære emballager ved at kæde produktion og affaldsbehandling sammen.

Det udvidede producentansvar kan blive et helt centralt værktøj i den cirkulære økonomi. Men det kræver, at vi spænder markedskræfterne for genanvendelsen ved at udbyde store ensartede mængder affaldsmateriale til oparbejdning.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold