UN Global Compact Network Denmark

Her kan du læse om UN Global Compact og UN Global Compact Network Denmark, henholdsvis verdens og Danmarks største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet.

Hvad er UN Global Compact?

UN Global Compact Network Denmark er Danmarks største netværk og læringsmiljø for bæredygtighed i den private sektor.

Netværket er forankret i FN og udgør den danske afdeling af United Nations Global Compact, som er verdens største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet.

Global Compact blev lanceret af FN’s generalsekretær i år 2000 for at understøtte og styrke virksomheders arbejde med at integrere og realisere bæredygtige og samfundsmæssigt ansvarlige politikker i egen drift og ledelse, inden for en fælles global ramme. Sekretariatet for Global Compact Danmark blev etableret i marts 2018.

Global Compact i Danmark har til formål at fremme ansvarlig virksomhedspraksis og værdiskabelse blandt danske virksomheder. Virksomheder tilsluttet UN Global Compact forpligter sig til at efterleve ti universelle principper, der alle udspringer af internationale konventioner og deklarationer. De Ti Principper dækker over af aspekter af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima & miljø og antikorruption.

Læs mere om De Ti Principper og verdensmålene | UN Global Compact Network Denmark

Hvem kan være med, og hvad kræver det?

De allerfleste virksomheder, uanset størrelse eller sektor, kan blive en del af UN Global Compact Network Denmark. For at være med forpligter virksomheder sig til at arbejde efter de Ti Principper og til årligt at rapportere om virksomhedens fremdrift.

Du kan læse mere om, hvad det kræver her Vær med | UN Global Compact Network Denmark

Hvad kan virksomheder få ud af at være med?

Ved at være med i UN Global Compact Network Denmark får virksomheder adgang til et læringsmiljø med fokuserede læringsforløb for både store og små virksomheder, der understøtter virksomhedens bæredygtige omstilling og bidrager til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på tværs af virksomheden: Medlemstilbud | UN Global Compact Network Denmark

Global Compact tilbyder desuden ressourcer, der kan styrke virksomhedens arbejde med bæredygtighed og ansvarlig forretningsledelse. På UN Global Compact Network Danmarks hjemmeside finder I et biblioteket med relevante værktøjer, publikationer, rapporter, best practice og vejledninger, som kan inspirere og hjælpe virksomheder med deres arbejde med bæredygtighed Bibliotek | UN Global Compact Network Denmark.

Globalt netværk

Som en del af Global Compact bliver man en del af et globalt netværk forankret i FN med over 24.000 virksomheder og organisationer på verdensplan, og over 650 virksomheder og organisationer i Danmark.

UN Global Compact arbejder for en principbaseret tilgang til forretningsdrift og etablerer en global standard for fremdrift og kommunikation vedrørende bæredygtighedsindsatsen hos de deltagende. Gennem de læringstilbud, som Global Compact tilbyder, har initiativet som mål at styrke virksomhedernes evne til at håndtere de stigende krav til bæredygtighedsarbejdet i fremtiden.

Global Compact og bæredygtighedsrapportering

Virksomheders årlige rapportering til Global Compact sker ved at udfylde en spørgeramme, den såkaldte ”Communication on Progress” (CoP). Denne dokumentation af fremdrift er initiativets metode til at opretholde integriteten, ved at sikre, at deltagende virksomheder kan påvise, at de aktivt arbejder med de Ti Principper. CoP’en fungerer desuden som et nyttigt selvevalueringsværktøj, der måler og demonstrerer fremgang inden for de Ti Principper på en effektiv og strømlinet måde.

Rapporteringsstandarder

CoP-spørgerammen er udviklet på baggrund af eksisterende rapporteringsstandarder som GRI (Global Reporting Initiative) og CDP (Carbon Disclosure Project). Den er baseret på relevante internationale standarder for virksomheders ansvar for menneskerettigheder og miljø, herunder FN’s vejledende principper for menneskerettigheder og erhverv. Derfor udgør den også et betydeligt bidrag til etableringen af en fælles global forståelse og terminologi for bæredygtighedskrav, som gælder på tværs af hele værdikæden. Dette kan for eksempel styrke en mindre virksomheds position som relevant leverandør for en større virksomhed, der er omfattet af CSRD’ens rapporteringskrav, og de detaljerede European Sustianbility Reporting Standards (ESRS).

Alle CoP’er er offentligt tilgængelige på UN Global Compacts Our Participants og kan bruges som en inspiration til andre virksomheder, der søger at styrke deres arbejde med bæredygtighed. 

Samtidig vil virksomheder, gennem deres deltagelse i Global Compacts læringsmiljø og ved løbende at forholde sig til CoP’ens spørgeramme være bedre rustet til agere på, og kommunikere om de emner, der er omfattet af de detaljerede rapporteringskrav (ESRS) samt øvrige, kommende reguleringskrav på bæredygtighedsområdet.

Du kan læse mere om de kommende reguleringskrav på bæredygtighedsområdet på di.dk/ESG

De Ti Principper

De Ti Principper giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. Principperne er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer, FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, FN’ s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, ILO's Erklæring om Grundlæggende Arbejdstagerrettigheder, Rio-deklarationen samt FN-konventionen mod korruption.

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; og Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstager-rettigheder

Princip 3: Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Klima & miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Anti-korruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Thomas Skov Hansen

Thomas Skov Hansen

Teamleder

  • Direkte +45 3377 3862
  • Mobil +45 2983 8879
  • E-mail thsh@di.dk

Relateret indhold