Analyser

SMV’erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen

SMV’erne har i den grad lagt krisen bag sig. Beskæftigelsen i de små og mellemstore virksomheder er på vej mod nye rekordhøjder, og værditilvæksten er også på vej i vejret. Investeringerne halter dog efter, og mangel på medarbejdere kan blive en ”show-stopper”.

De små og mellemstore virksomheder (SMV’er med under 100 ansatte), som udgør en meget væsentlig del af dansk erhvervsliv, blev ramt særligt hårdt af finanskrisen. Vendepunktet for de små og mellemstore virksomheder kom omkring årsskiftet 2013-2014, hvor beskæftigelsen igen for alvor begyndte at stige.

SMV'erne har lagt finanskrisen bag sig

Anm.: Beskæftigelsesforventningerne er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne). Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. For 2009-17 er tallene et simpelt årsgennemsnit af de kvartalsmæssige svar. For 2018 er tallet vurderingen af hele året ved indgangen til 2018. Kilde: DI's Virksomhedspanel

DI har via vores Virksomhedspanel målt forventningerne blandt vores medlemsvirksomheder siden 2009.1 Her ses også et klart vendepunkt i efteråret 2013 for både SMV’erne og de større virksomheder. Og siden 2013 er optimismen hos SMV’erne kun steget år for år, og i 2018 ligger beskæftigelsesforventningerne nu på det højeste niveau nogensinde.

Beskæftigelsen i SMV’erne forventes derfor i løbet af året at komme op på det højeste niveau siden finanskrisen. Den samlede private beskæftigelse forventes at nå nye rekordhøjder i 20182, men da SMV’ernes beskæftigelse faldt mere end den samlede beskæftigelsen i fobindelse med finanskrise, må de nok vente lidt endnu, før de er tilbage på niveauet før krisen.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan true SMV’erne

Fremgangen i beskæftigelsen for SMV’erne kan dog blive hæmmet af mangel på arbejdskraft. Blandt virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel svarer over halvdelen af SMV’erne, at en af de største eksterne trusler mod dem i de kommende år vil være ”mangel på kvalificeret arbejdskraft herhjemme”.

SMV'erne mangler kvalificeret arbejdskraft

Anm: Der har været mulighed for at sætte op til tre krydser Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september

Det understøtter DI’s seneste undersøgelse af rekrutteringsvanskeligheder fra efteråret 2017, hvor næsten fire ud af 10 SMV’er angav, at de måtte opgive at finde de rette medarbejdere, når de rekrutterede3. Det er især faglærte og højtuddannede, som SMV’erne forgæves har forsøgt at rekruttere.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er med andre ord en udfordring, som også de mindre virksomheder allerede står med i dag. Med forventning om fortsat vækst i beskæftigelsen kan mangel på kvalificeret arbejdskraft i endnu højere grad komme til at udfordre SMV’erne og ligge en dæmper på dansk økonomi i de kommende år.

Den historiske udvikling i SMV’ernes beskæftigelse

De små og mellemstore virksomheder er en vigtig del af dansk økonomi og af det private arbejdsmarked. SMV’erne har over 800.000 fuldtidsbeskæftigede ansat. Det svarer til næsten 40 pct. af de fuldtidsbeskæftigede på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser.

I forbindelse med krisen oplevede både SMV’er og de større virksomheder store fald i beskæftigelsen. Beskæftigelsen i SMV’er faldt med 113.000 fuldtidsbeskæftigede fra 2008 til 2010. Det svarer til et fald på omkring 13 pct. Til sammenligning faldt beskæftigelsen med omkring 5 pct. (73.200 job) for de større virksomheder.

I 2015 er SMV’erne ved at lægge krisen bag sig, og der er i 2015 genvundet godt og vel 22.500 fuldtidsansatte af de tabte job hos SMV’erne, mens de større virksomheder har genvundet godt og vel 7.000 fuldtidsansatte i 2015.

Siden 2015 har der været en stor stigning i den private beskæftigelse på cirka 97.000 personer. Det er imidlertid ikke muligt at opdele fremgangen på SMV’er og større virksomheder. Der er dog kun grund til at forvente, at SMV’erne har stået bag en stor del af fremgangen.

SMV'erne halter fortsat efter de større virksomheder på beskæftigelsen

Kilde: Danmarks Statistik og DI- beregninger.

SMV’erne tjener penge på det, de laver

SMV’erne har ligeledes oplevet fremgang i værditilvæksten (omsætning fratrukket forbrug af råvarer, delprodukter og tjenestermv. i produktionen) siden krisen. I 2014 og 2015 var der en vækst på hhv. fem og seks pct. målt i løbende priser. Fremgangen er mindre end hos de større virksomheder, men det indikerer, at SMV’erne nu igen tjener flere penge på det, de laver.

Den positive udvikling i værditilvæksten de seneste år har bl.a. betydet, at SMV’erne ikke længere afskediger deres medarbejdere i samme grad som under finanskrisen, men derimod ansætter flere igen.

Værditilvæksten for SMV'erne er steget siden finanskrisen

Kilde: Danmarks Statistik og DI- beregninger

Investeringsniveauet halter stadig efter

I forbindelse med krisen faldt SMV’ernes investeringer kraftigt, og de har siden 2009 ligget på et relativt lavt niveau. For de større virksomheder faldt investeringerne også efter krisen, men ikke ligeså kraftigt som hos SMV’erne. Den første egentlige fremgang i investeringerne for SMV’erne kom først i 2014 og 2015 med vækstrater på hhv. tre og syv pct. i løbende priser4.

Det større fald og den langsommere genopretning kan bl.a. hænge sammen med, at bankerne smækkede pengekassen i over for virksomhederne – og særligt SMV’erne. Heldigvis er det siden hen blevet gravist nemmere at låne penge til en ordentlig rente. Virksomhedernes egen vurdering af finansieringssituationen kapital var meget lav i årene lige efter finanskrisen. Det er dog blevet markant bedre over de seneste 7 år – både for SMV’er og de større virksomheder5. SMV’erne er dog fortsat knap så optimistiske ift finansieringssituation som de store, hvilket også kan hænge sammen med, at de større virksomheder generelt har flere aktiver som maskiner og bygninger, som de kan stille i pant for et lån.

Det er også positivt, at en overvægt af SMV’erne venter at sætte gang i flere investeringer i 2018. Det er dog en klart mindre andel end blandt de større virksomheder.

Investeringerne er endelig begyndt at stige efter en lang periode med fald

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Relateret indhold