DI Analyser Analyser

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering

Virksomhederne arbejder primært med innovation for at differentiere sig fra konkurrenter. Anvendelsen af nye digitale teknologier fremmer innovation, og Big Data er den mest anvendte digitale teknologi, som virksomhederne anvender til at udvikle deres forretning og produktsortiment. Men virksomhederne mangler tid og kompetencer, og samtidig foregår innovationsarbejdet primært internt i virksomhederne.

Virksomhedernes fokus på innovation er helt central for deres fremtidige produkt- og serviceportefølje. Det er virksomhederne også klar over. Således har halvdelen af virksomhederne, der arbejder med innovation, øget deres fokus på innovation, mens 43 pct. har fastholdt deres fokus. Kun 5 pct. af virksomhederne har nedprioriteret innovation i 2017 i forhold til 2016.

Anm.: Virksomheder, der svarer "Ved ikke" til spørgsmålet, er fjernet. Data er kun for virksomheder, der arbejder med innovation. Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018 (Se fakta om undersøgelsen sidst i analysen)

Der er mange årsager til, at virksomhederne arbejder med innovation. Oftest drejer det sig om at differentiere sig fra konkurrenterne, hvilket 7 ud af 10 virksomhederne angiver, som begrundelsen for at arbejde med innovation. Dertil arbejder virksomhederne ofte med innovation for at forbedre nuværende produkter, reagere på kundeforespørgsler, afprøve nye teknologiske muligheder samt for at afsøge nye produktmarkeder. Træning af innovationsevnen, nye myndighedskrav og afsøgning af nye geografiske markeder ligger også til grund for at arbejde med innovation, men dog knap så ofte.

Anm.: Virksomheder, der svarer "Ved ikke" til spørgsmålet, er fjernet. Data er kun for
virksomheder, der arbejder med innovation. Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018

Det er vigtigt, at konkurrere på at udvikle virksomhedens produkter på områder, hvor man kan overgå de globale konkurrenter. Derved er innovationsaktiviteterne med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Men for nogle virksomheder er det ikke vigtigt at være førende på nye produkter, men at være dem med de laveste omkostninger.

Innovation gennem digital teknologi

Den teknologiske udvikling går hurtigt, og produkters livscyklus bliver kortere og kortere. For at bevare deres konkurrenceevne skal virksomhederne være klar til at investere og anvende relevante nye teknologier.

Undersøgelsen viser, at mellem 40 og 50 pct. af virksomhederne arbejder med robotteknologi, IoT eller Big Data. 

Big Data er således den mest anvendte digitale teknologi. Big Data er ofte knyttet til brugen af andre teknologier. Arbejder virksomheden med Big Data, så arbejder 55 pct. heraf også med Internet of Things. Hver tredje arbejder med Machine Learning og/eller 3D print.

Tendensen viser ikke overraskende, at større virksomheder generelt anvender Big Data oftere i deres innovationsaktiviteter sammenlignet med mindre virksomheder. F.eks. benytter 56 pct. af større virksomheder sig af Big Data sammenlignet med kun 21 pct. af de mindre virksomheder. De mindre virksomheder anvender oftest robotteknologi.

Anm.: Virksomheder, der svarer "Ved ikke" til spørgsmålet, er fjernet. Data er kun for virksomheder, der arbejder med innovation. Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018

De fleste virksomheder forstår vigtigheden af at afprøve forskellige nye teknologier, men generelt bliver der anvendt få nye teknologier. Undersøgelsen viser, at de store virksomheder bruger flere nye teknologier end de mindre virksomheder. Det er dog kun hver fjerde virksomhed med mere end 100 ansatte, der arbejder med fire eller flere af de nye teknologier.

Anm.: "Nye" digitale teknologier indbefatter Big Data, Robotteknologi, Internet of Things, Machine learning, 3D-print, Virtual Reality,
Artificial Intelligence, Augmented Reality, Blochchain og et fritekstfelt med andre teknologier, som ikke er oplistet i ovenstående.
Opgørelsen omfatter alene virksomheder, der arbejder med innovation. Virksomheder, der svarede "Ved ikke" til spørgsmålet er fjernet,
hvilket omfatter 29 pct. af de små virksomheder og 16 pct. af de store virksomheder.
Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018

Viden om kundens adfærd er guld værd

Mange elementer skal spille sammen for at sikre succesfuld innovation. Men indsigt i kundens situation er en central parameter i mange virksomheders innovationsstrategi. For at skabe reel værdi for kunden skal virksomheden skaffe størst mulig viden om sine kunder og deres behov.

Virksomhederne har fokus på kundeadfærd i deres innovationsaktiviteter. Således indsamler hele 73 pct. af virksomhederne data til at støtte deres innovationsaktiviteter igennem kundens anvendelse af produktet. Yderligere indsamler halvdelen af virksomhederne salgsdata og 37 pct. indsamler data fra kundernes reklamationer til brug i deres innovationsaktiviteter. 

Anm.: Virksomheder, der svarer "Ved ikke" til spørgsmålet, er fjernet. Data er kun for
virksomheder, der arbejder med innovation.
Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018

Der er forskel på, hvad større og mindre virksomheder bruger de indsamlede data til. Fælles er, at mere end halvdelen af både de mindre og større virksomheder bruger data til at udvikle deres produkter. Det er især de større virksomheder, der bruger de indsamlede data til strategisk forretningsudvikling. Det er 55 pct. af de større virksomheder, der benytter data til strategisk forretningsudvikling.

Anm.: Virksomheder, der svarer "Ved ikke" til spørgsmålet, er fjernet. Data er kun for virksomheder, der arbejder med innovation.
Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018

Hvis virksomheden både har en god forståelse for brugernes behov og er klar til at tage nye teknologier i anvendelse, så har virksomheden et godt grundlag for at udvikle nye produkter og dermed øge deres konkurrenceevne.

Mangel på tid og medarbejdere med digitale kompetencer

Det er en central opgave for ledelsen i en virksomhed at afsætte ressourcer til innovation og at afklare, hvilken teknisk viden og hvilke kompetencer de skal besidde.

Mangel på tid og medarbejdere med de rette kompetencer begrænser også virksomhedernes innovationsmuligheder. 74 pct. af virksomhederne angiver, at de anser mangel på tid til innovation, som den største barriere for at arbejde med innovation. Ydermere anser 51 pct. af virksomhederne mangel på medarbejdere med de rette kompetencer, som den største barriere.

Anm.: Virksomheder, der svarer "Ved ikke" til spørgsmålet, er fjernet. Data er kun for virksomheder, der arbejder med innovation.
Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018

Virksomhederne oplever en række barrierer ved arbejdet med Big Data. 48 pct. af virksomhederne oplever, at medarbejdere mangler tilstrækkelige digitale kompetencer. Yderligere har 42 pct. af virksomhederne angivet, at der er brug for et mere digitalt mindset/en mere digtial kultur i organisation samt kompetencer til at indsamle relevant data og viden omkring, hvordan data kan bruges.

Anm.: Virksomheder, der svarede "Ved ikke" til spørgsmålet, er fjernet. Opgørelsen omfatter alene virksomheder, der arbejder med innovation.
Kilde: Innovationsundersøgelsen 2018

Digitalisering handler ikke kun om den enkelte nye digitale teknologi. Det handler også om de ledelsesmæssige beslutninger, der træffes i virksomheden. At omstille virksomheden digitalt handler primært om at have mindsettet til at gøre det.

Undersøgelsen indikerer, at virksomhederne er udfordret i forhold til at finde kvalificerede medarbejdere, som kan drive innovation og arbejdet med Big Data.

Eksternt samarbejde højner det digitale niveau

Undersøgelsen viser, at de fleste innovationsaktiviteter foregår internt i virksomhederne. Det gælder både for de større og mindre virksomheder. Godt 90 pct. af virksomhederne, der arbejder med innovation, arbejder primært internt med deres innovationsaktiviteter. De interne innovationsaktiviteter foregår primært igennem virksomhedernes eget forsknings- og udviklingsarbejde.

Anm.: Virksomheder, der svarer "Ved ikke" til spørgsmålet, er fjernet. Data er kun for virksomheder, der arbejder med innovation.
Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018

Mange af verdens mest innovative virksomheder har imidlertid opnået succes ved at involvere andre virksomheder, organisationer og universiteter i deres innovationsprocesser. Denne tilgang, som US Berkeley professoren Henry Chesbrough kalder ’Open Innovation’, kan ifølge litteraturen skabe mere effektiv innovation, da det kan reducere omkostninger, forkorte time-to-market, forøge differentiering samt skabe nye indtægtskilder for virksomhederne1. Og måske kan virksomhederne endda få en god idé fra en samarbejdspartner. Virksomheden skal dog fortsat være opmærksom på IP-rettigheder mv.

Der kan således ligge et stort potentiale for virksomhederne i at etablere et samarbejde med universiteter og udenlandske samarbejdspartnere, herunder også i at anvende eksterne rådgivere og innovationshuse. De eksterne partnere kan potentielt bidrage til at løfte virksomhedens innovationskraft og derved konkurrenceevne.

Om undersøgelsen

  • DI har i juni 2018 gennemført en undersøgelse blandt DI’s medlemmer om Innovation og Big Data. Spørgeskemaet og resultaterne heraf er nærmere dokumenteret i DI’s Innovationsundersøgelse 2018.
  • Spørgeskemaet er målrettet ledere i udviklings-, markedsførings- og produktionsled i virksomhederne med det formål at nå respondenter med indsigt i virksomhedernes innovationsprocesser.
  • Respondenterne repræsenterer virksomheder med en overvægt af fremstillingsvirksomheder.
  • Respondenterne er primært ledere på alle niveauer. De større virksomheder er overrepræsenteret i undersøgelsen i forhold til den aktuelle virksomhedsfordeling i Danmark.
  • Samlet er der indkommet 486 svar.

 

Noter

  1. ^Chesbrough, Henry (2003). “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”. Harvard Business School Press.