Analyser

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Få danske virksomheder anvender mange nye digitale teknologier i deres innovationsaktiviteter, især blandt de mindre virksomheder. Det begrænser virksomhedernes udviklingsmuligheder og deres evne til at skabe ekstra velstand til danskerne. Mangel på medarbejdere med de rette kvalifikationer er en barriere.

Ud af de udviklingsledere i virksomheder med under 100 med-arbejdere, som arbejder med innovation, angiver næsten halvdelen, at deres virksomhed ikke arbejder med eller kun arbejder med en enkelt ny digital teknologi. Det gælder f.eks. Big Data, robotteknologi og Virtual Reality. Digital teknologi er således her forstået meget bredt, da det også dækker automatisering via robotter og metoder, hvori der underliggende kan ligge nyere digitale teknologier.1

Anm.: "Nye" digitale teknologier indbefatter Big Data, Robotteknologi, Internet of Things, Machine learning, 3D-print, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Blochchain og et fritekstfelt med andre teknologier, som ikke er oplistet i ovenstående. Opgørelsen omfatter alene virksomheder, der arbejder med innovation. Virksomheder der svarede "Ved ikke" til spørgsmålet er fjernet, hvilket omfatter 29 pct. af de små virksomheder og 16 pct. af de store virksomheder. Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018 (325 besvarelser)

For virksomheder med over 100 medarbejdere er billedet mere positivt, omend mange af de større virksomheder heller ikke har taget ny teknologi til sig i deres innovation i særligt stort omfang. Således er det godt hver fjerde af de større virksomheder med over 100 medarbejdere, der kun bruger én ny digital teknologi.2

Svarene skal ses i lyset af hvilke typer af ledere, der har svaret på undersøgelsen og hvilke virksomheder, de kommer fra. En overvejende del af respondenterne kommer typisk fra virksomheder med en eller anden form for produktion, hvor de enten arbejder med overordnet ledelse, eller ledelse af udvikling, produktion, logistik og salg.

Alle virksomheder kan og skal selvfølgelig ikke bruge alle teknologier, ligesom anvendelsen af nogle teknologier er knyttet sammen. Brugen af en teknologi afhænger af, hvilke produkter og tjenester virksomheden sælger, og hvilke processer der indgår heri.

Opgørelsen bygger alene på virksomheder, der selv angiver, at de har innovationsaktiviteter. Derfor må det forventes, at når man har innovationsaktiviteter, betyder det også, at man oftere bruger en eller flere nye digitale teknologier end danske virksomheder generelt.

Hvilke teknologier anvendes oftes?

Blandt de virksomheder, der bruger digitale teknologier, er det mest udpræget, at man bruger Big Data. Især de store virksomheder har taget Big Data til sig. Mere end halvdelen af de større virksomheder bruger således Big Data i deres innovationsaktiviteter. Big Data er større strukturerede og ustrukturerede datasæt med stor datavariation, som indsamledes med høj hastighed. Blandt de mindre virksomheder er robotteknologi det mest udprægede. Således bruger 40 pct. af de mindre virksomheder, der arbejder med innovation, robotter.

Anm.: Virksomheder der svarer "Ved ikke" til spørgsmålet er fjernet. Data er kun for virksomheder, der arbejder med innovation. Kilde: DI's Innovationsundersøgelse 2018 (325 besvarelser)

Jo større virksomhederne er, jo oftere arbejder de med nyere teknologier. Således er det stort set samtlige af de aller største virksomheder i Danmark, der arbejder med Artificial Intelligence, jf. en ny undersøgelse udarbejdet af EY på vegne af Microsoft.

Big Data er ofte knyttet til brugen af andre teknolgier. Arbejder man med Big Data, så arbejder 55 pct. heraf også med Internet of Things. Hver tredje arbejder med Machine Learning. Blandt de virksomheder, der benytter Big Data, er det kun 14 pct., der angiver, at de kun bruger Big Data og ikke nogen af de øvrige teknologier.

Anm.: Opgørelsen omfatter alene virksomheder, der arbejder med innovation. Kilde: Innovationsundersøgelsen 2018

Mangel på medarbejdere

Blandt de virksomheder, der har innovationsaktiviteter, er det kun syv pct, der ikke oplever nogen barrierer for at anvende data til innovation. Godt halvdelen angiver, at de mangler medarbejdere med tilstrækkelige digitale kompetencer, mens 40 pct. mener, at der mangler digital mindset i virksomhederne. Ligeledes mangles evner og indsigt i, hvordan data indsamles og bruges, og der er således en række væsentlige barriere for at anvende data til innovation i virksomhederne.

Anm.: Virksomheder der svarede "Ved ikke" til spørgsmålet er fjernet. Opgørelsen omfatter alene virksomheder, der arbejder med innovation. Kilde: Innovationsundersøgelsen 2018

Digitaliserede virksomheder har højere produktivitet

Øget produktivitet og innovation er grundlaget for et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv og et højt dansk velstandsni-veau. Digitalisering kan bidrage til at løfte virksomhedernes produktivitet. Eksempelvis ved at lette forretningsgange og au-tomatisere produktion. Virksomheder med en lav digitaliseringsgrad har således en betydeligt lavere produktivitet end virksomheder med en høj digitaliseringsgrad.

Anm: Lav og høj refererer til virksomhedernes digitaliseringsniveau jf. redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016. Figuren viser virksomheder med over ti ansatte i private byerhveerv. Der er ikke taget højde for betydning af virksomhedernes størrelse, brancher, kapitalintensitet mv. Data er fra 2014. Kilde: Erhvervsministeriet, Strategi for Danmarks digitale vækst 2018

Digitalisering understøtter og sikrer en moderne og bæredygtig økonomi. Virksomheder, der i tide udnytter de digitale mulig-heder, har en stor konkurrencefordel. Det gælder både deres forretningsprocesser, samt de produkter og serviceydelser, som virksomheden lever af.

Der er da også et potentiale for, at nye digitale teknoliger kan bidrage til at øge produktivitetsvæksten. Siden midten af 90’erne har Danmark oplevet en voldsom reduktion i produktivitetsvæksten. Mere digitale virksomheder har en højere pro-duktivitet, og øget digitalisering vil derfor kunne udgøre et bi-drag til at løfte produktiviteten i Danmark.

Om undersøgelsen

  • DI har i juni 2018 gennemført en spørgeundersøgelse blandt DI’s medlemmer om innovation og Big Data. Spørgeskemaet og resulterne heraf er nærmere dokumenteret i DI’s Innovationsundersøgelse 2018.
  • Spørgeskemaet er målrettet ledere i udviklings-, markeds-førings- og produktionsled i virksomhederne med det formål at nå respondenter med indsigt i virksomhedernens innovationsprocesser.
  • Respondenterne repræsenterer virksomheder med en overvægt af fremstillingsvirksomheder.
  • Respondenterne er primært ledere på alle niveauer. De større virksomheder er overrepræsenteret i undersøgelsen i forhold til den aktuelle virksomhedsfordeling i Danmark.
  • Samlet er der indkommet 486 svar.

 

Noter

  1. ^F.eks. er Big Data i sig selv ikke en digital teknologi, men værtøjer til behandling heraf kan være det
  2. ^Udover de 325 virksomheder med innovationsaktiviteter, der peger på konkrete digitale teknologier svarer 91 respondenter, at de ikke ved hvilke innovationsaktiviteter deres virksomhed arbejder med på nuværende tidspunkt.