DI Analyser Analyser

Hvem tænker på bussen, når der planlægges skinner?

Casebaseret analyse om beslutningsprocesser, erfaringer og læringspunkter fra områder, hvor der er etableret højklasset kollektiv trafik.

Hvad betyder det for bustrafikken, når der etableres letbane og metro? Det er hovedspørgsmålet i denne udredning, som er igangsat og finansieret af Handels og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond (HTUS Fonden). Dansk Industri har, i samarbejde med 3F, været tovholdere på opgaven, som er gennemført af COWI.

Fokus i udredningen er på de fordele og ulemper, der opnås i den samlede kollektive trafikbetjening, når der i byerne planlægges og introduceres nye højklassede kollektive systemer. I Danmark omfatter det i øjeblikket metroen i København, letbanen i Aarhus, letbanen i Odense, den busbaserede BRT løsning i Aalborg samt letbanen i Ring 3. Af disse fem danske cases er metroen i København realiseret og under udbygning, letbanen i Aarhus er sat i drift på en del af den besluttede strækning, mens de øvrige projekter indtil videre er besluttede og på vej.

Kendskabet til konsekvenserne for bustrafikken af de danske projekter begrænses naturligt af manglen på erfaringer med systemer, der fungerer i drift. Dertil kommer, at der i Danmark ligesom i mange andre lande er en svag tradition for systematisk at indsamle før-og-efter viden om store infrastrukturprojekter, der kan belyse de væsentligste effekter og konsekvenser af implementeringen.

Udredningen er derfor baseret på kvalitative interview med nøgleaktører, overvejende embedsmænd, som har været med omkring projekterne fra de indledende faser der førte til beslutningerne, over planlægning og ikke mindst tilpasninger i det samlede kollektive system, til implementering og opfølgningen.

Hvert projekt har sin egen historik og sin helt egen kontekst, som konsekvenserne skal ses i lyset af. Via interview suppleret med desk research tegnes et billede af denne sammenhæng. Hermed synliggøres hvor og hvordan bustrafikken er tænkt ind.

Der kigges også til det nære udland, hvor to cases, der ofte fremhæves som læringseksempler, beskrives nærmere: Letbanen i Bergen og BRT-løsningen i Malmø. Der suppleres kortfattet med eksempler fra andre byer, hvor resultaterne fra et større studie af letbaner i mellemstore europæiske byer inddrages.

Rapportens indhold

I rapporten beskrives først hvordan vi har grebet interviewene an, hvem vi har interviewet og hvordan vi har behandlet den indsamlede viden (afsnit 2). Herefter præsenterer vi de fem danske cases, idet der lægges særlig vægt på metrocasen, som har den længste historik (afsnit 3).

I afsnit 4 er en bruttoliste over de relevante udenlandske cases, som er kommet frem i forbindelse med de gennemførte interview og supplerende research. To cases beskrives nærmere, nemlig bybanen i Bergen og MalmöExpressen (MEX).

I afsnit 5 samles de vigtigste læringspunkter fra de undersøgte projekter, idet der især lægges vægt på de emner, der er afdækket i relation til tilpasningen af bustrafikken ved indførelse af nye højklassede trafiksystemer. Afslutningsvist en kort liste med vores anbefalinger til kommende nye projekter og udvidelser af eksisterende.

Download den fulde rapport

Relateret