DI Analyser Analyser

SMV'ers investeringsforventninger

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) venter fortsat fremgang i 2019, om end i et mere moderat tempo (se note 1). De er dog ikke så investeringslystne som de større virksomheder og dermed tyder det på, at investeringsefterslæbet i SMV’er fortsætter. Adgang til kvalificerede medarbejdere er SMV’ernes største vækstbremse.

Til trods for at der hersker stor usikkerhed om udviklingen i økonomien, så forventer virksomhederne, at 2019 bliver endnu et år med økonomisk vækst – uden at fremgangen dog bliver prangende1.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

På investeringssiden forventer mange af virksomhedslederne i DI’s Virksomhedspanel (januar, 2019) også fremgang sammenlignet med sidste år. Både for SMV’er samt for de større virksomheder er der en overvægt af virksomheder, der forventer at øge deres investeringer frem for at reducere dem. Samlet set forventer cirka hver tredje virksomhed at investere mere end sidste år.

De større virksomheder fremstår dog som mere investeringslystne end SMV’er. Fire ud af ti virksomheder med flere end 100 ansatte forventer at investere mere i 2019, end de gjorde i 2018. Blandt SMV’erne er det kun tilfældet for lidt under tre ud af ti. Til gengæld er der en lidt større andel af SMV’er, der regner med at fastholde deres investeringer på omtrent det samme niveau som sidste år.

Det er forventeligt, at de større virksomheder investerer mere end SMV’er. Alene det større kapitalapparat, der skal udskiftes løbende, giver anledning til flere investeringer. Den lavere andel af SMV’er, der forventer at øge deres investeringer til næste år, indikerer dog, at der er et betydeligt potentiale for at øge investeringerne i dette virksomhedssegment. Dette bekræftes også af resultaterne fra DI’s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima (september, 2018). Her svarer lidt under fire ud af ti SMV’er, at de investerede eller planlagde at investere i en væsentlig udvidelse af virksomheden i 2018, mod cirka seks ud af ti blandt de store virksomheder.

Anm.: Tallene er baseret på virksomhedernes besvarelser til spørgsmålet: "Hvis din virksomhed har investeret eller
planlægger at investere i 2018, vil disse investeringer samlet set bidrage til en væsentlig udvidelse af virksomheden?". Kilde: Lokalt Erhvervsklima, 2018

At investeringerne i SMV’erne halter efter de større virksomheder er ikke noget nyt fænomen. I 2008 investerede virksomheder med flere end 100 ansatte cirka 65 pct. mere i udstyr og lokaler per fuldtidsbeskæftiget end SMV’er. I 2016 var forskellen i investeringsniveauet per fuldtidsbeskæftiget mellem de større virksomheder og SMV’er steget til langt mere end det dobbelte.

Kilde: Danmarks Statistik

Trods mindre optimisme tror SMV’er fortsat på fremgang

Potentialet er ellers tilstede for, at SMV’er kan øge investeringerne. Ved indgangen til 2019 forventer SMV’erne fremgang i både omsætning og beskæftigelse – og for sidstnævnte har SMV’erne endda højere forventninger til 2019 end de større virksomheder.

Både for SMV’er og de større virksomheder er troen på fremtiden mindre positiv ved indgangen til 2019, end den var ved indgangen til 2018. Forventningerne til omsætningen for de større virksomheder ligger dog stort set på samme niveau som ved indgangen til 2018. Og forventningerne til såvel omsætningen som beskæftigelsen i det kommende år ligger fortsat på et ret højt niveau.

Anm.: Nettotal udregnes ved at tildele besvarelserne point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne for henholdsvis
omsætning og beskæftigelse. Disse sammenvejes med virksomhedernes beskæftigelse. Indikatoren kan svinge
fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer forventninger om tilbagegang. Kilde: DI's Virksomhedspanel

Arbejdskraftsmangel kan blive en alvorlig væksthæmmer

Der er dog en række barrierer, som virksomhederne peger på, kan hæmme væksten og dæmpe deres investeringslyst i det kommende år. I 2019 står adgangen til kvalificerede medarbejdere øverst på listen af vækstbarrierer også for SMV’erne, hvor knap hver femte angiver denne kategori som den største vækstbremse. Året før indtog kategorien en tredjeplads blandt vækstbarriererne, efterfulgt af kategorierne det danske omkostningsniveau samt øvrige forhold.

Anm.: Andelen af virksomheder der svarer "ved ikke" er ikke vist i figuren. Kilde: DI's Virksomhedspanel

SMV’er oplever i høj grad de samme barrierer for væksten, som de større virksomheder. Den kategori, hvor SMV’er skiller sig mest ud i forhold til de større virksomheder, er på adgangen til risikovillig kapital, hvor 8 pct. af SMV’erne i 2019 angiver denne som den største barriere, mod blot 2 pct. for de større virksomheder. Vanskelig adgang til risikovillig kapital kan være en afgørende bremse for at gennemføre vigtige investeringer i den enkelte SMV.

Fakta om DI’s Virksom-hedspanel

  • Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 1. kvartal 2019 bygger på svar fra 489 ud af 2.197 adspurgte virksomheder.
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioden 22. november til 6. december 2018.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.

 

Noter

  1. ^Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) omfatter virksomheder med færre end 100 medarbejdere.
  2. ^Se DI-analyse (2019): ”Bekymrede virksomheder: trusler mod væksten fra nær og fjern”.